Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Trwa nabór wniosków do Inkubatora pomysłów

Gmina Miasta Gdynia i Fundacja Stocznia zapraszają do składania wniosków do Inkubatora pomysłów.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę 2. Wsparcie w rozwoju mikroinnowacji w obszarze włączenia społecznego” (POWR.04.01.00-00-I110/19).

Inkubator pomysłów to projekt, który pomaga znaleźć, dopracować i przetestować oddolne innowacje dotyczące włączenia społecznego. Wspierane będą pomysły, koncepcje i idee, dzięki którym osoby borykające się problemem wykluczenia ze społeczności i związanymi z nim konsekwencjami będą mogły godnie i bez przeszkód funkcjonować, zarówno w najbliższym otoczeniu, jak i szerzej – w całym społeczeństwie.

Poszukiwane są pomysły na nowatorskie usługi, produkty i sposoby działania dotyczące szeroko rozumianego włączenia społecznego, a więc:

 • integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub już doświadczających wykluczenia,
 • ułatwienia dostępu do usług społecznych,
 • wzmacniania i uruchamiania potencjału grup samopomocowych.

Zgłaszane do Inkubatora pomysły powinny:

 • zakładać partnerskie, a nie paternalistyczne podejście do osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • zachęcać te osoby do włączania się we wspólne działania, a nie redukować ich rolę wyłącznie do biernego konsumenta,
 • zmniejszać poczucie wstydu wynikające z faktu korzystania z pomocy,
 • wzmacniać w nich poczucie sprawczości,
 • być nastawione na możliwie długotrwałe efekty i zmiany.

Pomysły, które będą wspierane, mogą dotyczyć bardzo różnych grup odbiorców. Najważniejsze z nich to:

 1. Osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym z różnych powodów:
 • sytuacja zdrowotna (np. osoby z niepełnosprawnością ruchową bądź fizyczną; intelektualną, sensoryczną, osoby z chorobami przewlekłymi, w tym osoby sędziwe),
 • sytuacja ekonomiczna/gospodarcza (np. osoby bezrobotne, osoby zagrożone bezrobociem, powracające na rynek pracy, osoby, które utraciły źródła utrzymania),
 • sytuacja rodzinna/życiowa (np. samotne osoby starsze, ofiary przemocy domowej, osoby samotnie wychowujące dzieci, osoby w instytucjach opiekuńczych: domy dziecka, domy pomocy społecznej, zakłady poprawcze),
 • płeć/orientacja seksualna (np. osoby LGBT+),
 • narodowość i etniczność (np. uchodźcy, imigranci),
 • ograniczony dostęp do edukacji i możliwości podnoszenia kompetencji (np. osoby wykluczone cyfrowo, dzieci, które wypadły z systemu edukacji),
 • miejsce zamieszkania (np. osoby mieszkające na terenach wiejskich, osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością),
 • wielokrotne wykluczenie (np. osoby z niepełnosprawnością w kryzysie bezdomności),
 • skutki pandemii COVID-19 (np. osoby, których sytuacja uległa znaczącemu pogorszeniu w związku z pandemią, a wcześniej nie były zagrożone wykluczeniem społecznym),
 1. Opiekunowie/ki osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, którzy ze względu na te zobowiązania nie mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, gospodarczym, politycznym, kulturowym itp., czyli np. rodzice i opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami na różnym etapie wychowawczym, osoby zajmujące się starszymi niesamodzielnymi członkami swojej rodziny (osobami starszymi, dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami),
 2. Osoby zajmujące się zawodowo lub społecznie działaniami mającymi na celu włączanie społeczne, w tym szczególnie:
 • liderzy/ki społeczności lokalnych,
 • osoby mające wpływ na kształtowanie środowiska sprzyjającego włączeniu społecznemu,
 • instytucje oraz osoby zajmujące się działaniami związanymi z włączeniem społecznym.

Wspierane będą pomysły, które mają na celu włączenie społeczne m.in. poprzez:

 • aktywizację społeczną i obywatelską,
 • lepszej jakości usługi społeczne, polegające także na ich usprawnieniu,
 • kulturę,
 • edukację,
 • sport.

Poniżej przedstawiono kilka konkretnych wyzwań, które w sposób szczególny objawiają się w tym wyjątkowym okresie, ale dolegliwe są także w czasach zupełnie niepandemicznych:
•    Stworzenie zestawu „kodów SOS”, które mogłyby służyć uzyskaniu informacji o tym, że ktoś potrzebuje pomocy. Chodzi o mechanizmy analogowe, dostępne także dla osób niekorzystających z internetu pozwalające w bezpieczny sposób zasygnalizować potrzebę;
•    Spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa lub parafia jako organizator opieki gniazdowej – zestaw narzędzi i mechanizmów działania;
•    Opracowanie modelu współdzielenia lokalnych zasobów (np. wypożyczalni, wymiennika, rozdawalni) – np. żywności konserwowanej, sprzętu komputerowego na potrzeby nauki zdalnej, ale także gier planszowych, narzędzi itd.;
•    Pogotowie wytchnienieniowe – wsparcie polegające na wyręczeniu na krótki czas opiekunów osób całkowicie zależnych. Wsparcie to powinno być świadczone w sytuacji wyższej konieczności dotyczącej opiekuna/ki, np. konieczność osobistego załatwienia ważnej sprawy urzędowej, wizyty u lekarza, konieczności zabiegu medycznego lub innych sytuacji awaryjnych.

W naborze mogą wziąć udział:

 • osoby fizyczne;
 • grupy nieformalne, w tym m.in. grupy sąsiedzkie i grona znajomych;
 • różnego rodzaju instytucje, w tym m.in. organizacje społeczne, instytucje publiczne (np. jednostki samorządu terytorialnego, ale także ich jednostki budżetowe takie jak biblioteki, domy kultury czy szkoły), spółdzielnie, koła gospodyń wiejskich, uczelnie wyższe, firmy, kościelne instytucje prawne.

W naborze zostanie wybranych ok. 50 najciekawszych i najbardziej perspektywicznych pomysłów. Ich autorzy zostaną przyjęci do Inkubatora pomysłów i będą dalej pracować nad wypracowaniem innowacji społecznych.

Ostateczna wielkość grantu nie może przekroczyć maksymalnej kwoty możliwej do przyznania w Inkubatorze pomysłów, czyli 60 000 PLN. Średnia wysokość grantu wynosi około 40 000 PLN. Nie ma obowiązku wnoszenia wkładu własnego.

Nabór do Inkubatora pomysłów trwa do 3 października 2021 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: https://inkubatorpomyslow.org.pl/2021/09/06/rusza-nabor-do-inkubatora-pomyslow/

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2021-09-23
Data aktualizacji: 2021-09-23
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat