Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

IV tura naboru do inkubatora Włącznik Innowacji Społecznych

Województwo Wielkopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w partnerstwie z Województwem Zachodniopomorskim oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych ogłosili IV turę naboru do inkubatora „Włącznik Innowacji Społecznych”.

Misją Inkubatora jest tworzenie przyjaznych warunków do poszukiwania, wypracowywania, testowania, ewaluowania i upowszechniania innowacyjnych pomysłów pozwalających na skuteczniejsze niż dotąd włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Obszar włączenia społecznego, wokół którego koncentrują się działania Inkubatora, jest rozumiany bardzo szeroko. Obejmuje on w szczególności wyzwania w zakresie integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwalczania ubóstwa, ułatwienia dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych. Wypracowywane w Inkubatorze innowacje mają ułatwić odbiorcom aktywne funkcjonowanie w różnych dziedzinach życia społecznego, publicznego i gospodarczego, realizowanie się w wybranych rolach społecznych w życiu zawodowym, rodzinnym, towarzyskim, kulturalnym czy politycznym, na równi z resztą społeczeństwa. Innowacyjne rozwiązania powinny umożliwić realizację tych potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, których próby zaspokojenia standardowymi, już wcześniej realizowanymi metodami nie przyniosły pożądanych rezultatów lub okazały się niewystarczająco efektywne. Mogą też odnosić się do problemów, które dotąd nie zostały zdiagnozowane lub które były postrzegane nietrafnie i wymagają przedefiniowania.

Grantobiorcami mogą być podmioty pozarządowe i prywatne (w tym osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz grupy nieformalne składające się z min. 2 osób fizycznych) albo publiczne, inne niż beneficjent projektu grantowego, mające pomysł na innowacyjne narzędzie, metodę lub rozwiązanie wspierające osiągnięcie celów projektu grantowego.

Jeden zgłoszeniodawca w jednej turze naboru może złożyć maksymalnie trzy formularze zgłoszeniowe. Zgłoszone pomysły muszą być odrębne, nietożsame, muszą występować między nimi wyraźne różnice. Zgłoszenia powielające już zgłoszone przez zgłoszeniodawcę pomysły będą odrzucane na etapie weryfikacji formalnej.

Całkowita pula środków finansowych przeznaczona na przyznanie w konkursie grantowym minimum 50 grantów wynosi 1 649 170 zł. Granty będą przyznawane w ramach pięciu tur naboru do Inkubatora. Minimalna wysokość grantu wynosi 5 000 zł, a maksymalna 60 000 zł. Rekomendowana średnia kwota grantu to 32 000 zł. Grantobiorca, aplikując o środki wyższe niż przewidywana średnia kwota grantu, musi odpowiednio uzasadnić potrzebę przeznaczenia wyższej puli na daną innowację.

Wybrani innowatorzy, którzy pomyślnie przejdą ocenę formalną i merytoryczną, zostaną objęci wsparciem Inkubatora i przejdą do kolejnego etapu naboru. Jego celem będzie opracowanie innowacyjnego rozwiązania odpowiadającego na wybrany problem z obszaru włączenia społecznego. Autorzy najlepszych pomysłów otrzymają później granty na opracowanie i półroczne testy innowacyjnych rozwiązań.

Termin przesyłania zgłoszeń w ramach IV tury naboru upływa 30 października 2021 r. o godz. 23:59.

W przypadku pytań osobą do kontaktu jest p. Agata Siwek agata.siwek@rops.poznan.pl tel. 695 214 393.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod adresem: https://innowacje.rops.poznan.pl/wlacznik/aktualne-nabory/

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2021-10-12
Data aktualizacji: 2021-10-12
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat