Komunikat archiwalny

Konkurs ofert „Wspieranie działań archiwalnych 2018”

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych ogłasza otwarty konkurs ofert w zadaniu publicznym „Wspieranie działań archiwalnych 2018”. Celami zadania jest opracowanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów archiwalnych wchodzących w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego. Termin składania ofert upływa 23 maja br.

Konkurs ofert „Wspieranie działań archiwalnych 2018”
Fot. pixabay

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 900 000 zł.

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2  i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zastrzeżeniem art. 42 ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz postanowień Regulaminu konkursu.

Termin składania Ofert upływa 23 maja 2018 r. o godz. 16.00.

Ofertę należy przesłać lub bezpośrednio dostarczyć na adres: ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa, z adnotacją „Konkurs WDA 2018”. Decyduje data wpływu oferty do siedziby NDAP.

Więcej informacji pod adresem: https://archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/4714-konkurs

 

 

 

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy