Organizacja i prawo rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Obowiązujące przepisy prawa dla organizacji pozarządowych w czasie zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia przygotował dla organizacji pozarządowych wykaz obowiązujących przepisów prawnych w zakresie realizowanych zadań publicznych.

Poniżej przedstawiamy wykaz obowiązujących przepisów, umożliwiających podejmowanie działań w zakresie realizowanych przez podmioty III sektora zadań publicznych oraz innych form wsparcia.

Gmina Miejska Kraków dla organizacji pozarządowych:

Zarządzenie nr 2822/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z 02 listopada 2020 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie, sposobu rozliczania oraz kontroli dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w celu przeciwdziałania COVID-19 z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 

Zarządzenie nr 700/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z 20 marca 2020 r. w sprawie zmiany terminów uiszczenia opłat za korzystanie z lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych – przesunięcie terminu opłat za marzec, kwiecień i maj odpowiednio na 30 czerwca, 31 lipca i 31 sierpnia.
 

Zarządzenie nr 734/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z 24 marca 2020 r. w sprawie obniżenia stawek czynszowych netto z tytułu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie,  z uwagi na czasowe zaprzestanie prowadzenia działalności w lokalach przez ich najemców, – stawka czynszu  obniżona do kosztów eksploatacyjnych.
 

Zarządzenie nr 799/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z 30 marca 2020 r. w sprawie ustalenia nowego terminu wejścia w życie zarządzenia nr 536/2020 zmieniającego zarządzenie nr 3498 w sprawie trybu i zasad najmu lokali użytkowych oraz innych części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Wł. Reymonta 20, zabudowanej stadionem sportowym pn. „Stadion Miejski im. H. Reymana” na okres od 1 miesiąca do 3 lat, na okres powyżej 3 lat oraz na czas nieoznaczony – podwyżka wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2020 roku.
 

Zarządzenie nr 910/2020  Prezydenta Miasta Krakowa z 14 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia szczegółowych rozwiązań pomocowych mających na celu wsparcie mieszkańców i przedsiębiorców funkcjonujących na terenie Miasta Krakowa, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi i społecznymi stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID–19 w Polsce:

 • rozdział III działalność kulturalna – w tym: § 20 odroczenie opłat czynszowych § 21 urealnienie oferty przed zawarciem umowy, rozliczenie dotacji, § 22 odroczenie podatków do 30 czerwca, § 24 zmiana terminów spłat zaległości,  § 25 ulgi w spłacie należności, § 26 konkurs projekty cyfrowe,
 • rozdział IV działalność sportowa – w tym: § 31 odroczenie opłat czynszowych, § 33 kluby sportowe mogą składać oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, § 34 wsparcie w programach inwestycyjno – remontowych Ministerstwa Sportu, § 35 odroczenie podatków do 30 czerwca, § 37 ulgi w spłacie należności,
 • rozdział VI działalność w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w tym: § 41. obniżenie dla organizacji pozarządowych stawek czynszowych § 42. odroczenie terminu uiszczenia opłat za korzystanie z lokali użytkowych, § 43. 1. możliwość zastosowania alternatywnych sposobów realizacji działań i osiągania rezultatów, w zgodzie z zakresem rzeczowym oferty, na podstawie której zawarta została umowa dotacyjna, § 43.2. możliwość zmiany harmonogramów realizacji zadań, § 43.3. możliwość zmiany warunków realizacji zadania publicznego, § 44. 1. priorytetowe rozpatrywanie wniosków organizacjom pozarządowym o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia stanu epidemii COVID–19 – realizator GUP w Krakowie, § 45. Zastosowanie na wniosek ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym.

Uchwała nr XXXIX/992/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały NR XCVIII/2557/18 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych – spłata należności zawieszona na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, uproszczona procedura.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zgodnie z ustawą COVID–19 organ administracji publicznej może:

 • przedłużyć termin złożenia sprawozdania oraz rozliczenia dotacji – Art. 15 zzl ustawy o COVID–19,
 • uznać za uzasadnione wydatki poniesione na sfinansowanie działań realizowanych w ramach zadania publicznego, które musiały zostać odwołane – Art. 15 zzl ustawy o COVID–19,
 • zlecać zadania w celu przeciwdziałania COVID–19 z pominięciem otwartego konkursu ofert – Art. 15 zzm ustawy o COVID–19,
 • dokonać zmiany terminów, sposobu i zakresu wykonania umowy o realizacji dowolnego zadania publicznego zawartej przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID–19 – Art. 15 zzzzzb,

Dla organizacji pozarządowych:

 • w przypadku zmniejszenia przychodów z działalności statutowej, dofinansowanie części wynagrodzeń pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnej – Art. 15 zze ustawy o COVID–19,
 • wydłużenie o 3 miesiące wypełniania obowiązków sprawozdawczych w tym sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego – Art.  15 zzh ustawy o COVID–19,
 • w przypadku zmniejszenia przychodów  ze sprzedaży towarów i usług, dofinansowanie części wynagrodzenia pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnej, objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy – Art. 15 g ustawy o COVID–19,
 • w sytuacji pogorszenia płynności finansowej zwolnienie z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności – Art. 15 p ustawy o COVID–19,
 • w przypadku pogorszenia płynności finansowej, przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w IV, V i VI 2020 r. do 30 IX 2020 r. – Art. 15 q ustawy o COVID–19,
 • po dokonaniu oceny sytuacji finansowej i gospodarczej, zmiana warunków lub terminu spłaty kredytu – Art. 31 f ustawy o COVID–19,
 • wstrzymanie pobierania wynagrodzeń dla organizacji zborowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi oraz opłat abonamentowych – Art. 15 l ustawy o COVID–19,
 • wydłużenie do 31 lipca 2020 r. terminu złożenia zeznania o wysokości dochodu (straty) CIT–8 – rozporządzenie Ministra Finansów z 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wypłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych,
 • wydłużenie do 1 czerwca 2020 r. terminu przekazywania przez podatników 1%, a do 30 czerwca 2020 r. w przypadku korekty zeznania podatkowego – art. 52v ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • głosowanie poza posiedzeniami władz fundacji może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – art. 5 ustawy o fundacjach,
 • głosowanie poza posiedzeniami władz stowarzyszenia może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – art. 10 ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
pokaż metkę
Autor: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Osoba publikująca: Joanna Słomska
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2020-05-19
Data aktualizacji: 2021-12-16
Powrót