Organizacja i prawo rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Stowarzyszenia zwykłe - rejestracja

Stowarzyszenia zwykłe  

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2261) zwana dalej „ustawą”.

 1. Informacje ogólne

Uproszczoną formą stowarzyszenia jest stowarzyszenie zwykłe nieposiadające osobowości prawnej (art. 40–43 ustawy). Od 20 maja 2016 r. stowarzyszenie zwykłe posiada ułomną osobowość prawną, co oznacza, że może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.  

Stowarzyszenie zwykłe nie może (art. 42):

 1. powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,
 2. zrzeszać osób prawnych,
 3. prowadzić działalności gospodarczej,
 4. prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej. Może także otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.   

Zgodnie z art. 40 ust. 1b ustawy, każdy członek stowarzyszenia zwykłego odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze stowarzyszeniem. Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna.

 1. Jak założyć stowarzyszenie zwykłe?
   
  1. Warunki niezbędne do założenia stowarzyszenia

Stowarzyszenie zwykłe mogą założyć co najmniej 3 osoby, które:

 • uchwalają regulamin działalności stowarzyszenia, który pełni taką rolę jak statut w stowarzyszeniu zarejestrowanym, określający w szczególności jego nazwę, cel lub cele, teren, siedzibę i środki działania, przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, a także sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego,
 • wybierają przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe,
 • wybierają zarząd, wówczas  regulamin określa również  tryb wyboru, uzupełniania składu, kompetencje czy warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych.     
 1. Zgłoszenie stowarzyszenia zwykłego

Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd składają na piśmie organowi nadzorującemu właściwemu ze względu na siedzibę stowarzyszenia zwykłego wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych tj:

Prezydenta Miasta Krakowa w imieniu, którego działa
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urzędu Miasta Krakowa
ul. Jana Dekerta 24
30-703 Kraków
tel: 12 616 52 72

Składane dokumenty:

 1. regulamin działalności,
 2. lista założycieli stowarzyszenia zwykłego zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, własnoręczne podpisy założycieli oraz oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i niepozbawieniu praw publicznych,
 3. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu,
 4. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ,
 5. adres siedziby stowarzyszenia zwykłego,
 6. protokół z zebrania założycielskiego wraz z uchwałami: o powołaniu stowarzyszenia zwykłego wraz ze wskazaniem adresu jego siedziby, o przyjęciu regulaminu stowarzyszenia, o wyborze przedstawiciela albo zarządu, o wyborze organu kontroli wewnętrznej,
 7. ewentualnie wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.

Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji. Organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis albo uprawomocnienia się orzeczenia odrzucającego albo oddalającego wniosek organu nadzorującego lub prokuratora o zakaz założenia stowarzyszenia zwykłego.  

Opłaty:

Opłata skarbowa za zaświadczenie o wpisie do ewidencji – 17 zł – Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2142).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa i kasach Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia.

Numer konta: 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

Lokalizacje kas Urzędu Miasta Krakowa:

 • al. Powstania Warszawskiego 10 (Centrum Administracyjne) – od poniedziałku do piątku: 7:40–17:45,
 • os. Zgody 2 – od poniedziałku do piątku: 7:40–17:45,
 • ul. Wielicka 28a – od poniedziałku do piątku: 7:40–17:45,
 • ul. Nowohucka 1 – od poniedziałku do piątku: 7:10–14:45,
 • ul. Grunwaldzka 8 (przy wejściu głównym) – od poniedziałku do piątku: 7:40–15:00.
 1. Rejestracja w Urzędzie Statystycznym

Stowarzyszenie winno dokonać zgłoszenia w urzędzie statystycznym i uzyskać numer REGON:
Urząd Statystyczny
31–223 Kraków
ul. K. Wyki 3
tel. 12 415 60 11

Dokumenty, które należy złożyć: informacja w Urzędzie Statystycznym.

 1. Rejestracja w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na siedzibę stowarzyszenia celem uzyskania NIP.

Dokumenty, które należy złożyć: informacja w Urzędzie Skarbowym.

ZOBACZ:

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych od 20 maja 2016 r.

Przykładowe wzory dokumentów:

pokaż metkę
Osoba publikująca: Joanna Słomska
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2012-05-31
Data aktualizacji: 2023-06-01
Powrót