Prawo lokalne i programy współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi

Prawo lokalne i programy współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi
Fot. pixabay.com

UWAGA NOWE!

Zarządzenie nr 1500/2019 Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie w sprawie koordynacji współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami w zakresie wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego oraz usprawnienia przepływu informacji zewnętrznej i wewnętrznej dotyczącej tej współpracy.

UCHWAŁA NR XXX/792/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

UCHWAŁA NR IV/79/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia ''Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022''.

ZARZĄDZENIE Nr 403/2020 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków w roku 2020.

ZARZĄDZENIE Nr 661/2019 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 28.03.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków w roku 2019.

Zarządzenie Nr 21/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 05.01.2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków.


Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

UCHWAŁA NR CXI/2904/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Zarządzenie Nr 2138/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 września 2011 r. w sprawie przyjęcia wzoru formularza konsultacji do projektów aktów prawa miejscowego konsultowanych na podstawie uchwały nr XII/135/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Krakowską Radą Pożytku Publicznego lub orgazniacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miescowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz opracowania raportu o wynikach konsultacji.

Zarządzenie Nr 2301/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 października 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2138 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 września 2011 roku w sprawie przyjęcia wzoru formularza konsultacji do projektów aktów prawa miejscowego konsultowanych na podstawie uchwały nr XII/135/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącychdziałalności statutowej tych organizacji oraz opracowania raportu o wynikach konsultacji.


Ciała dialogu

Uchwała nr XLI/731/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zmieniona uchwałą nr XLVII/860/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/731/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Skład Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji

Zarządzenie Nr 2853/2017 Prezydenta Miasta Krakowa  z dnia 27.10.2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu tworzenia oraz zasad funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego.


Współpraca Samorządu z organizacjami pozarządowymi

Procedura MS-1 Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Procedura MS-2 Prowadzenie wewnętrznego spisu terenowych jednostek organizacyjnych stowarzyszeń bez samodzielnej osobowości prawnej

Procedura MS-3 Przyznawanie tytułu Filantrop Krakowa

Procedura zawierania partnerstw projektowych

Procedura Nr KP-2 Kancelarii Prezydenta UMK pn. Udzielanie przez Prezydenta Miasta Krakowa wsparcia (patronat honorowy, członkostwo w komitecie honorowym) przedsięwzięciom i wydarzeniom.

System NAWIKUS

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Krakowa systemu informatycznego NAWIKUS - Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych

Regulamin użytkowania systemu NAWIKUS - Narzędzia Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych

Lokale dla organizacji pozarządowych

Regulamin udostępniania sal szkoleniowo-konferencyjnych oraz sali komputerowej

Dzielnicowe Centra Organizacji Pozarządowych

Procedura Nr ZBK-1 Zarządu Budynków Komunalnych pn. Najem lokalu użytkowego drogą bezprzetargową.


ARCHIWALNE

UCHWAŁA NR XC/2358/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

UCHWAŁA NR LVIII/1244/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

UCHWAŁA NR XXXI/523/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

UCHWAŁA NR CXXI/1938/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia ''Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na rok 2015''.

 

UCHWAŁA NR VI/72/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia ''Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2018''.

 

UCHWAŁA NR LX/852/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2012-2014.

 

UCHWAŁA NR XCII/1378/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), na rok 2014.

Program współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), na rok 2014 /załącznik do uchwały Nr XCII/1378/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 4 grudnia 2013 r. /.

 

UCHWAŁA NR LXIII/912/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), na rok 2013.

 

UCHWAŁA NR XXXII/402/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), na rok 2012.

 

UCHWAŁA NR XVI/175/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr CXI/1510/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), na rok 2011.

 

UCHWAŁA NR CXI/1510/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), na rok 2011.

 

UCHWAŁA NR LXXX/1056/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 września 2009 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Sportu i Rekreacji w Krakowie na lata 2010-2012 wraz z projekcją rocznego programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na 2010 r.

 

UCHWAŁA NR LXXVI/971/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy samorządu miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

UCHWAŁA NR LIX/768/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/565/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego realizującymi zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2009.

 

UCHWAŁA NR XLVI/565/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego realizującymi zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2009.

 

UCHWAŁA NR XLVI/563/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy samorządu miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

UCHWAŁA NR XVI/201/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy samorządu miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

UCHWAŁA NR CXI/1119/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy samorządu miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

UCHWAŁA NR XCVIII/988/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXV/735/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2005 roku w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy samorządu miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

UCHWAŁA NR LXXV/735/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy samorządu miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

UCHWAŁA NR XLIV/404/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy samorządu miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

UCHWAŁA NR VII/64/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/300/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi.

 

UCHWAŁA NR XCIX/946/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego uchwały Nr XL/300/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 grudnia 1999 r. zmienionej uchwałą Nr LIV/430/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2000 r. oraz uchwałą Nr LXXXVI/794/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r.

 

UCHWAŁA NR LXXXVI/794/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/300/99 RMK z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi zmienionej uchwałą Nr LIV/430/00 z dnia 14 czerwca 2000 r. /tekst jednolity: Gazeta Urzędowa Miasta Krakowa Nr 17 poz. 50 z dnia 29 listopada 2000 r.).

 

UCHWAŁA NR LIV/430/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/300/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi.

 

UCHWAŁA NR XL/300/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowym.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Joanna Słomska
Podmiot publikujący: NGO
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy