Otwarty konkurs ofert 2012

Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2012 roku następujących zadań publicznych w zakresie:

 • Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (wypoczynek letni).
 • Działalność na rzecz integracji, i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - Działalność na rzecz integracji i aktywizacji seniorów.
 • Działalność na rzecz organizacji pozarządowych - Święto Organizacji Pozarządowych. Promocja i organizacja wolontariatu - Krakowskie Centrum Wolontariatu.
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
  a. profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód,
  b. edukacja publiczna - kampanie społeczne, konferencje i warsztaty dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,
  c. kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych,
  d. przeciwdziałanie narkomanii.
Otwarty konkurs ofert 2012
Fot. www.krakow.pl

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Wydział Spraw Społecznych UMK uprzejmie informuje, że w dniu 27 czerwca 2012 roku Prezydent Miasta Krakowa zarządzeniem Nr 1756/2012  dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresów: „Działalność na rzecz integracji, i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – Działalność na rzecz integracji i aktywizacji seniorów", „Promocja i organizacja wolontariatu – Krakowskie Centrum Wolontariatu" oraz „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych –Święto Organizacji Pozarządowych"

Zarządzenie Nr 1756/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2012 zadań publicznych oraz podziału środków w zakresach: „Działalność na rzecz integracji, i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – Działalność na rzecz integracji i aktywizacji seniorów", „Promocja i organizacja wolontariatu – Krakowskie Centrum Wolontariatu" oraz „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych – Święto Organizacji Pozarządowych"

1. Wykaz projektów dotowanych na realizację zadania publicznego "Integracja seniorów"

2. Wykaz projektów, których oferty nie otrzymały dotacji z powodu nieuzyskania minimalnej liczby punktów

3. Wykaz organizacji, których oferty zostały odrzucone ze względów formalnych

4. Wykaz projektów na realizację zadania publicznego "Promocja wolontariatu"

5. Wykaz projektów, których oferty nie otrzymały dotacji z powodu nieuzyskania minimalnej liczby punktów

6. Wykaz organizacji, których oferty zostały odrzucone ze względów formalnych

7. Wykaz projektów dotowanych na realizację zadania publicznego "Święto organizacji pozarządowych"

8. Wykaz projektów, których oferty zostały odrzucone ze względów formalnych

 

Wydział Spraw Społecznych UMK uprzejmie informuje, że w dniu 24 maja 2012 roku Prezydent Miasta Krakowa zarządzeniem Nr 1362/2012  dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”.

Zarządzenie Nr 1362/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji
w roku 2012 zadań publicznych oraz podziału środków w zakresie „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”.

 1. Wykaz projektów dotowanych na realizację zadania publicznego pn. „Przeciwdziałanie narkomanii”
 2. Wykaz projektów dotowanych na realizacje zadania publicznego pn. „Edukacja publiczna – kampanie społeczne, konferencje i warsztaty dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień”
 3. Wykaz projektów dotowanych na realizację zadania publicznego pn. „Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód”
 4. Wykaz projektów dotowanych na realizację zadania publicznego pn. „Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych”
 5. Wykaz podmiotów, których oferty nie otrzymały dotacji z powodu nieuzyskania minimalnej liczby punktów
 6. Wykaz organizacji, których oferty zostały odrzucone ze względów formalnych
 7. Wykaz organizacji, których oferty zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję, ale nie uzyskały akceptacji Prezydenta Miasta Krakowa

Wydział Spraw Społecznych UMK uprzejmie informuje, 27 czerwca 2012 roku Prezydent Miasta Krakowa zarządzeniem 1756/2012 dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacjęWydział Spraw Społecznych UMK uprzejmie informuje, że w dniu 24 maja 2012 roku Prezydent Miasta Krakowa zarządzeniem Nr 1380/2012 dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży” z udziałem środków przeznaczonych na realizację zadań priorytetowych Dzielnic Miasta Krakowa".

Zarządzenie Nr 1380/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji
w roku 2012 zadania publicznego oraz podziału środków w zakresie „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży” z udziałem środków przeznaczonych na
realizację zadań priorytetowych Dzielnic Miasta Krakowa.

 1. Wykaz projektów dotowanych na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z udziałem środków przeznaczonych na realizację zadań priorytetowych Dzielnic Miasta Krakowa".

 2. Wykaz podmiotów, których oferty nie otrzymały dotacji z powodu nieuzyskania minimalnej liczby punktów.

 3. Wykaz podmiotów, których oferty zostały odrzucone ze względów formalnych.


Wydział Spraw Społecznych UMK uprzejmie informuje, że w dniu 24 maja 2012 roku Prezydent Miasta Krakowa zarządzeniem Nr 1381/2012 dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży".

Zarządzenie Nr 1381/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji
w roku 2012 zadania publicznego oraz podziału środków w zakresie „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży”.

 1. Wykaz projektów dotowanych na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży".

 2. Wykaz podmiotów, których oferty nie otrzymały dotacji z powodu nieuzyskania minimalnej liczby punktów.

 3. Wykaz podmiotów, których oferty zostały odrzucone ze względów formalnych.


Jednocześnie przypominamy, iż upoważnieni przedstawiciele oferenta zobowiązani są w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert do osobistego zgłoszenia się w Referacie Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS, os. Centrum C 10, pok. 105 (tel. 12 616 78 03, 12 616 78 34) w celu doprecyzowania warunków umowy i zakresu realizacji zadania.


 

Termin składania ofert na realizację zadań publicznych upłynął z dniem 23 marca 2012 roku o godz. 15.00.

Termin zgłaszania kandydatów do pracy w komisji konkursowej upłynął z dniem 8 marca 2012 roku o godz. 15.00.

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT


OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Załącznik nr 1 do ogłoszenia


SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE) Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO
Załącznik nr 2 do ogłoszenia


KARTA OCENY FORMALNEJ OFERTY
Załącznik nr 3 do ogłoszenia


KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY
Załącznik nr 4 do ogłoszenia


SKALA PUNKTACJI - PROCENTOWY PRZELICZNIK PUNKTÓW NA KWOTY DOTACJI
Załącznik nr 5 do ogłoszenia


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA DO PRAC W KOMISJI KONKURSOWEJ POWOŁYWANEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA DO OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
Załącznik nr 6 do ogłoszenia


OŚWIADCZENIE dot. wyrażenia zgody na uczestnictwo w pracach komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego
Załącznik nr 7 do ogłoszenia


OŚWIADCZENIE dot. braku konfliktu interesów w stosunku do oferentów, uczestniczących w konkursie ofert oraz nie podleganiu wyłączeniu określonemu w art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego
Załącznik nr 8 do ogłoszenia

Pokaż metkę
Osoba publikująca: DANUTA CZECHMANOWSKA
Podmiot publikujący: Portal NGO PL
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy