Dokument archiwalny

Inicjatywa lokalna

Inicjatywa lokalna to forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.
Jeśli razem z innymi mieszkańcami macie pomysł lub chcecie rozwiązać lokalny problem – możecie zrealizować go korzystając ze wsparcia Rady Dzielnicy i zgłaszając wniosek o inicjatywę lokalną do MOWIS.

Inicjatywa lokalna
Fot. Organizacje Pozarządowe


Podczas realizacji inicjatywy, mieszkańcy mogą zaoferować swoją pracę społeczną, wkład rzeczowy (np. przedmioty, projekty konieczne do wykonania inicjatywy) lub wkład finansowy. Gmina zaoferować może pomoc finansową lub rzeczową. Ważne jest jednak, by rozumieć, że w przypadku inicjatywy Gmina nie przekazuje mieszkańcom środków finansowych (dotacji), a jedynie realizuje niezbędne zakupy czy prace swoimi narzędziami, natomiast pomoc rzeczową przekazuje w ramach użyczenia na czas realizacji inicjatywy.


 

Inicjatywa lokalna działa na podstawie:

Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) artykuły19b-19h

oraz

UCHWAŁY NR LXXXI/1969/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.


Kto może złożyć wniosek o inicjatywę?

 • mieszkańcy bezpośrednio lub
 • mieszkańcy za pośrednictwem organizacji pozarządowej (podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – z wyjątkiem spółdzielni socjalnych)


Czego może dotyczyć inicjatywa?

Obszary, w których można realizować inicjatywy lokalne, definiują ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz UCHWAŁA NR LXXXI/1969/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. i są to:

 1. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych  - za wyjątkiem z wyjątkiem zadań dotyczących budowy lub rozbudowy kanalizacji i sieci wodociągowej (regulują je odrębne uchwały Rady Miasta Krakowa);
 2. działalność charytatywna;
 3. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 4. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 5. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 6. promocja i organizacja wolontariatu;
 7. edukacja, oświata i wychowanie;
 8. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 9. turystyka i krajoznawstwo;
 10. ekologia i ochrona przyrody;
 11. porządek i bezpieczeństwo publiczne.

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy