Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Instrukcja składaniu ofert w trybie art. 19a

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa przygotował dla organizacji pozarządowych instrukcję postępowania przy składaniu ofert w trybie art. 19a.

Kto może złożyć ofertę?

Ofertę mogą złożyć organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  • uproszczona oferta realizacji zadania publicznego (wzór) DOC , PDF
  • uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego (wzór)  DOC , PDF

Ofertę można złożyć z zakresu sfery zadań publicznych przewidzianych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Prezydent Miasta Krakowa musi uznać celowość realizacji zadania.

Do czego zobowiązany jest oferent

  1. Oferent zobowiązany jest podczas realizacji zleconego zadania publicznego, do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej i/lub informacyjno–komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami na poziomie minimalnych wymagań, określonych w art. 6–7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240) oraz wykazania w ofercie konkretnych planowanych działań, w tym zakresie.
  2. Oferent zobowiązany jest podczas realizacji zleconego zadania publicznego w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi:
  • zgodnie z zapisami art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich przed nawiązaniem stosunku pracy z osobami realizującymi zajęcia lub przed dopuszczeniem ich do innej działalności w związku z realizacją przedmiotowego zadania publicznego do uzyskania informacji z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – czy dane tych osób są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób w stosunku, do których Państwowa Komisja do sprawy przeciwdziałania wykorzystania seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
  • do uzyskania od osoby zatrudnianej informacji przedłożonej z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie przestępstw określonych  w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego lub przedłożenia odpowiedniego oświadczenia zgodnie z art. 21 ust. 3-9 Ustawy o Małoletnich,
  • dołączyć przedmiotowe dokumenty do zawartych umów o pracę i każdorazowo przedłoży do ewentualnej kontroli, która może być przeprowadzona przez podmioty upoważnione zgodnie z ww. Ustawą o Małoletnich.
  1. Oferent zobowiązany jest podczas realizacji zleconego zadania publicznego do poszanowania praw każdej osoby bez względu na takie cechy jak płeć, rasa, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną lub tożsamość płciową.

Gdzie można złożyć ofertę?

Zaleca się składanie ofert przy użyciu obowiązującej w Gminie Miejskiej Kraków aplikacji NGO Generator.

System NGO Generator umożliwia przesłanie oferty w wersji elektronicznej podpisanej przez Profil Zaufany.

W przypadku, gdy organizacja decyduję się na złożenie oferty w wersji papierowej, powinna złożyć ją osobiście, wysłać pocztą lub kurierem do siedziby właściwej komórki merytorycznej Urzędu Miasta Krakowa lub miejskiej jednostki organizacyjnej w kompetencjach, której pozostaje realizacja wskazanego w ofercie zadania publicznego.

Jaka jest wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego?

Wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł. Natomiast łączna kwota środków finansowych przekazywanych przez Prezydenta Miasta Krakowa tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.

Jaki jest okres realizacji zadania publicznego?

Zadanie publiczne jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Kiedy oferta podana jest do publicznej wiadomości?

Po uznaniu celowości realizacji zadania, na które organ ma 7 dni roboczych, oferta zostaje zamieszczona na 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń Urzędu i na stronie internetowej miejskiego portalu dla organizacji pozarządowych ngo.krakow.pl.

Uwagi do oferty może zgłaszać każdy w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia.

Kiedy zawierana jest umowa o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego?

Umowa o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego zawierana jest niezwłocznie po upływie terminu zgłaszania uwag oraz po ich rozpatrzeniu.

pokaż metkę
Autor: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Osoba publikująca: Joanna Słomska
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2020-05-05
Data aktualizacji: 2024-03-05
Powrót