Granty

Konkurs ''Małopolska - tu technologia staje się biznesem''

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” pn. „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”.

Nabór wniosków w programie Kreatywna Europa

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Sektora Audiowizualnego oraz Kultury (EACEA) ogłosiła nabór wniosków nr EACEA 13/2017 w programie Kreatywna Europa – podprogram Media „Promocja utworów europejskich on-line”.

Nabór wniosków dotyczący poprawy jakości powietrza

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Poprawa jakości powietrza. Część 6) Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności”.

Minister Zdrowia ogłosił kolejny konkurs ofert

Minister Zdrowia ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: Utrzymanie strony internetowej wraz z aplikacją mobilną o zdrowiu prokreacyjnym (www.prokreatywni.gov.pl).

Trwa nabór zgłoszeń do drugiej edycji trójnarodowego konkursu Young Europeans Award

Organizatorami konkursu są: Francusko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (DFJW/OFAJ), Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (DPJW/PNWM), Fundacja Kultury Allianz, Fundacja Hippocrène oraz Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Konkurs ofert Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Konkurs ''Niezwyciężeni 1918-2018. Pokolenia Niepodległej''

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ogłosił konkurs „Niezwyciężeni 1918 – 2018. Pokolenia Niepodległej”. Zgłoszenia do pierwszego etapu można przesyłać do 31 marca 2018 r.

II otwarty konkurs ofert dotyczący przeciwdziałania przyczynom przestępczości

Minister Sprawiedliwości ogłosił II otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (dalej: Fundusz Sprawiedliwości) w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości na rok 2018, w ramach ogłoszonego dnia 29 września 2017 r. Programu II Priorytetu I „Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości”.

Konkurs ''Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym - animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego''

Konkurs jest jednym z trzech, ogłoszonych przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu pn.: „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020” na rok 2018.

Konkurs ''Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu - profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego''

Konkurs jest jednym z trzech, ogłoszonych przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu pn.: „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020” na rok 2018.

Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants