Granty

Wsparcie dla projektów tłumaczeń dzieł literackich

Nabór wniosków w ramach Programu Kreatywna Europa (2014-2020), Podprogramu Kultura, EACEA 15/2017 pn.: Wsparcie dla projektów tłumaczeń dzieł literackich.

Konkurs Ministerstwa Sportu i Turystyki

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło konkurs na dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa z zakresu wspierania promocji Polski w pionierskich osiągnięciach sportowych na świecie na lata 2017-2019.

Konkursy ofert Ministra Zdrowia

Minister Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, ogłosił następujące konkursy ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego:

Możliwość udziału w projekcie „Uwolnij swój potencjał – uruchom przestrzeń. Unlock your potential – activate space”

Fundacja British Council wraz z Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński J. Szymańska, M. Widuch i partnerami zagranicznymi zaprasza do udziału w projekcie pn. „Uwolnij swój potencjał – uruchom przestrzeń. Unlock your potential – activate space”.

Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER - nabór wniosków

Centrum Projektów Europejskich, pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłosiło konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-003/17 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

Pożyczki na start i na rozwój

Podmioty ekonomii społecznej (PES) np. spółdzielnie socjalne, czy organizacje pozarządowe mogą od tego roku ubiegać się o preferencyjne pożyczki z utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. Budżet funduszu to prawie 160 mln zł.

Ogłoszono konkurs dotyczący e-materiałów dydaktycznych

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-004/17 „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego służących rozwijaniu kompetencji kluczowych - abstrakty lekcji w języku angielskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Dyrektor PARPA ogłosił konkurs na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłosił konkurs na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił konkurs ofert

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego z zakresu działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych pn. „Organizacja działań związanych z upamiętnieniem Zagłady Romów i Sinti”. Termin składania ofert upływa 4 lipca br.

Ogłoszono konkurs dotyczący organizacji warsztatów trenerskich

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: „Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych”.

Nawikus
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants