Granty

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ogłosiła konkurs w obszarze Kultura/wydarzenie artystyczne

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej wspiera finansowo projekty realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi instytucjami / organizacjami oraz uczestniczy merytorycznie lub organizacyjnie w wybranych przedsięwzięciach.

Granty Vichy w ramach programu „Siła kobiet”

Program „Siła kobiet” powstał, by promować siłę kobiet oraz by pomóc jak największej liczbie kobiet w pielęgnowaniu wewnętrznej siły. Motorem do tego, ma być przykład kobiet, które swoją własną siłę spożytkowały na rzecz pomagania innym w ramach działalności organizacji pożytku publicznego.

Program wydawniczy departamentu tańca

Instytutu Muzyki i Tańca ogłosił nabór wniosków w V edycji Programu wydawniczego 2017. Nabór wniosków trwa do dnia 30 listopada 2017 roku.

„Samodzielni i skuteczni” - konkurs PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił otwarty konkurs o zlecenie realizacji zadań publicznych w formie wsparcia pn. „Samodzielni i skuteczni”

Kolejna edycja konkursu grantowego Bank Ambitnej Młodzieży

Celem programu Bank Ambitnej Młodzieży jest uświadomienie młodym ludziom, że od wykształcenia, inicjatywy, aktywności i działalności społecznej zależy nie tylko ich własna przyszłość, ale także przyszłość lokalnego środowiska, narodu i państwa polskiego.

Konkurs w ramach PO WER, Działania  4.3 Współpraca ponadnarodowa

Centrum Projektów Europejskich ogłosiło konkurs na wykorzystanie współpracy ponadnarodowej w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lub Regionalnych Programów Operacyjnych jako narzędzia zapewnienia wartości dodanej dla realizacji celów tych projektów.

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ogłosiła konkurs w obszarze Edukacja

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się projekty polsko-niemieckie: podnoszące jakość dwu- lub wielostronnych relacji poprzez pogłębienie wiedzy na wybrane tematy (w tym specjalistyczne i historyczne); podnoszące kompetencje językowe i wiedzę o kraju sąsiada; służące doskonaleniu zawodowemu i specjalistycznemu; dotyczące edukacji kulturalnej.

„HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” - konkurs

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło nabór pt. „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”. Ze względu na innowacyjny charakter projektu, zalecane jest jego realizowanie w szerokim partnerstwie międzysektorowym i międzysamorządowym, w tym z organizacjami pozarządowymi.

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego na podnoszenie kompetencji kadr planowania przestrzennego w zakresie analizy, przetwarzania i prezentacji danych przestrzennych

Nabór wniosków Komisji Europejskiej

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków dotyczący alternatywnych kampanii wspierających zapobieganie radykalizacji prowadzącej do brutalnego ekstremizmu w ramach Internal Security Fund – Police. (ISFP-2017-AG-CSEP).

Nawikus
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants