Fundacja dla Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Status prawny:
fundacja
Zakres działalności
edukacja,
Sfera zadań publicznych:
działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Rok rejestracji:
2007-05-01
Podmiot rejestrujący:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
Adres siedziby:
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
NIP:
677-228-96-47
REGON:
120471040
KRS:
0000280790
Podatnik VAT:
TAK
Nr konta:
02 1240 4575 1111 0000 5461 5391
Kontakt e-mail:
f-agh@agh.edu.pl
WWW:
www.fundacja.agh.edu.pl
Adres korespondencyjny:
ul. Czarnowiejska 50b/2, 30-054 Kraków Mapa

Opis działalności

Fundacja została zarejestrowana w maju 2007 roku z inicjatywy dr inż. Jerzego Kickiego, przy olbrzymim wsparciu na każdym etapie jej organizowania założyciela Fundacji JM Rektora Akademii Górniczo–Hutniczej prof. dr hab. inż. Antoniego Tajdusia. Do jej powstania przyczyniło się liczne grono osób, które wniosły wiele cennych uwag do pierwotnego statutu przygotowanego w czerwcu 2006 roku. Ważną rolę na drodze do rejestracji Fundacji odegrała dr inż. Agnieszka Stopkowicz, która zajęła się działaniami związanymi z procedurą jej rejestracji. Akademia Górniczo–Hutnicza do momentu rejestracji Fundacji była jedną z nielicznych uczelni nie współpracujących z żadną fundacją działającą na rzecz oczekiwań społecznych własnego środowiska. Początków założenia Fundacji, która stanowiłaby wsparcie dla wielu inicjatyw Uczelni, należy upatrywać w końcu lat osiemdziesiątych, kiedy to w warunkach zmieniającego się systemu gospodarczego coraz trudniej było realizować niekonwencjonalne działania ją promujące i wspierające. W tym czasie powstały Fundacje wspomagające niektóre z wydziałów uczelni. Kolejne próby założenia podejmowane w latach dziewięćdziesiątych zakończyły się niepowodzeniem. Pomysł najprostszy z możliwych, iż założycielem jest Jego Magnificencja Rektor AGH okazał się skuteczny. Mamy świadomość, iż nasz wizerunek jest świadectwem, które wystawiamy społeczności naszej Uczelni, świadectwem z umiejętności współpracy i budowania własnej tożsamości, ale przede wszystkim z rezultatów naszej pracy.

Cele statutowe

Cele Fundacji: 1. Wspomaganie działań AGH. 2. Podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków studiowania oraz wspomaganie przedsięwzięć dydaktycznych w AGH. 3. Wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w AGH. 4. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest działalność naukowa, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Linki do serwisów społecznościowych

www.facebook.com/Fundacja.dla.AGH