Komunikat archiwalny

Konkurs ofert na prowadzenie punktu informacyjnego z poradami w językach obcych

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu informacyjnego z poradami w językach obcych.Termin składania ofert upływa 21 lutego 2018 roku o godz. 15.00.

Konkurs ofert na prowadzenie punktu informacyjnego z poradami w językach obcych
Fot. pixabay

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

ORAZ

NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców.

Tytuł zadania publicznego: Program „Otwarty Kraków” – prowadzenie punktu informacyjnego z poradami w językach obcych

Komórka realizująca: Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, Urząd Miasta Krakowa.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania 200 000,00 zł

Termin realizacji zadania: 4 kwietnia – 31 grudnia 2018

Miejsce realizacji zadania: na terenie miasta Kraków – wskazana przez oferenta

 

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego: Gmina Miejska Kraków w roku bieżącym oraz w roku 2017 nie przeznaczyła na realizację przedmiotowego zadania publicznego środków finansowych.

Warunki realizacji zadania publicznego:

Cel zadania:

Zaplanowane przedsięwzięcie powinno wpisywać się w zakres przedmiotowy zadań określonych w uchwale nr LII/964/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu ''Otwarty Kraków'':

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3D21638%26typ%3Du

Punkt Informacyjny z poradami w językach obcych powinien realizować następujące cele:

 1. zwiększenie wiedzy cudzoziemców na temat ich praw i obowiązków oraz kwestii związanych z życiem w mieście np. w następujących obszarach:
 • dostęp do edukacji;
 • dostęp do służby zdrowia;
 • dostęp do kultury;
 • uzyskanie prawa jazdy;
 • pomoc społeczna oraz korzystanie z świadczeń oferowanych przez Gminę Miejską Kraków;
 • pomoc ofiarom dyskryminacji lub przemocy;
 • wynajmem mieszkań oraz zasady wynajmu lokali i mieszkań w Polsce;
 • rynek pracy i zatrudnienie;
 • kursy bezpłatne oraz komercyjne dla cudzoziemców terenie Krakowa;
 • załatwianie formalności z zakresu legalizacji pobytu, uzyskania Karty Polaka, meldunku, rejestracji dzieci, obywatelstwa, pozwolenia na pracę.  
 1. wzrost zaangażowania obywatelskiego cudzoziemców mieszkających w Krakowie oraz ich integracji z mieszkańcami Krakowa np. poprzez:
 • informowanie na temat organizacji i instytucji działających na rzecz migrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych działających w Krakowie;
 • popularyzowanie wiedzy na temat eventów i wydarzeń kulturalno – oświatowych;
 • pomoc w zakresie zrzeszania się i samoorganizacji.
 1. wzmocnienie działań informacyjno-promocyjnych w obszarze integracji cudzoziemców w Krakowie, w tym:
 • uruchomienie i obsługa skrzynki mailowej Punktu Informacyjnego, udostępnionej do obsługi cudzoziemców;
 • obsługa dyżurnego telefonu informacyjnego dla cudzoziemców w trakcie pełnionych dyżurów;
 • stały kontakt z Biurem Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w zakresie opracowywania treści (na adres: otwarty@um.krakow.pl) do publikacji bieżących informacji i ofercie i działalności  Punktu Informacyjnego w miejskim portalu „Obywatelski Kraków” 
 1. obsługa w Punkcie Informacyjnym minimum w językach: polskim, angielskim, ukraińskim, rosyjskim.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem, szczegółowymi informacjami i dokumentami dot. konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa. 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF GAUZA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy