Wsparcie projektów obejmujących przedsięwzięcia z zakresu szeroko rozumianej promocji gospodarczej Małopolski

Zarząd Województwa Małopolskiego, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 3 Osi Priorytetowej Gospodarka wiedzy, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”.

Wsparcie projektów obejmujących przedsięwzięcia z zakresu szeroko rozumianej promocji gospodarczej Małopolski
Fot. Pixabay

W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać projekty obejmujące przedsięwzięcia z zakresu szeroko rozumianej promocji gospodarczej Małopolski (w wymiarze zarówno krajowym jak i międzynarodowym), poprzez:

  • promocję oferty gospodarczej regionu,
  • wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne m.in. poprzez organizację zagranicznych misji gospodarczych małopolskich przedsiębiorców, organizację konferencji, opracowywanie analiz rynków zagranicznych, ułatwianie nawiązywania kontaktów z partnerami zagranicznymi,
  • promocję innowacyjności, poprzez wzmocnienie współpracy na linii nauka-biznes w szczególności w obszarze inteligentnej specjalizacji regionu (smart specialisation) oraz wsparcie komercjalizacji innowacyjnych pomysłów i rozwiązań technologicznych w Małopolsce, w szczególności przez organizację wydarzeń promujących Małopolskę jako region przyjazny dla podejmowania innowacyjnych inicjatyw, w tym np. festiwal innowacji, wykorzystanie nowoczesnych kanałów komunikacji, obecność Małopolski w najważniejszych europejskich i międzynarodowych inicjatywach dotyczących innowacyjności, organizację wydarzeń w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej,
  • wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie, m.in. poprzez rozwój zintegrowanego, regionalnego systemu informacji na temat ofert inwestycyjnych w regionie, przygotowywanie opracowań zawierających kluczowe dla inwestorów informacje o regionie, utworzenie sieci współpracy biznes – IOB – jednostki samorządu terytorialnego, prezentacja zintegrowanej oferty stref aktywności gospodarczej (SAG) na zagranicznych targach branżowych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
  • instytucje otoczenia biznesu,
  • organizacje pozarządowe.

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 21 720 937,67 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu to 85% kosztów kwalifikowanych. Wymagany jest minimalny wkład własny wnioskodawcy na poziomie 15% kosztów kwalifikowanych.

Wnioski można składać w terminie od 30 grudnia 2019 r. do 3 marca 2020 r. do godziny 15:00.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.fundusze.malopolska.pl/ogloszenia-o-naborach/program-regionalny/skorzystaj/nabory/poddzialanie-3-3-1--promocja-gospodarcza-malopolski---rpmp-03-03-01-ip-01-12-045-19

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy