Komunikat archiwalny

Konkurs ofert ''Mecenat Małopolski - I edycja''

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2020 roku pn. „Mecenat Małopolski – I edycja”.

Konkurs ofert ''Mecenat Małopolski - I edycja''
Fot. Pixabay

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W ramach konkursu wspierane będą zadania:

 1. wzbogacające ofertę kulturalną Małopolski poprzez realizację działań kulturalnych, animacyjnych, artystycznych oraz chroniących dziedzictwo kulturalne Małopolski, takich jak np. koncerty, wystawy, festiwale, przeglądy, konkursy lub inne;
 2. rozwijające kompetencje kulturowe mieszkańców Małopolski poprzez edukację kulturalną i animację kultury;
 3. polegające na przygotowaniu i prezentacji wydarzeń artystycznych mogących mieć wpływ na promocję kultury Małopolski zarówno w kraju, jak i za granicą;
 4. utrzymujące tożsamość lokalną i regionalną szczególnie poprzez wspieranie folkloru;
 5. zachowujące i utrwalające w formie cyfrowej zasoby dziedzictwa kulturowego;
 6. promujące kulturę i tradycje mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących Małopolskę;
 7. zachęcające do aktywnego i twórczego udziału w kulturze i tworzenia treści kulturowych oraz wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 8. upowszechniające tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP.

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami konkursu, w jakim realizowane jest zadanie.

W ramach konkursu uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie dwie oferty.

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 01 lutego 2020 r., a kończyć nie później niż 31 grudnia 2020 r.

Na konkurs przeznaczono środki finansowe do łącznej kwoty 2 600 000 zł. Wymagane jest wykazanie się własnym wkładem w wysokości:

 1. 20% wszystkich kosztów zadania dla projektów, których całkowity koszt realizacji zadania nie przekracza 75 000 zł,
 2. 40% wszystkich kosztów zadania dla projektów, których całkowity koszt realizacji zadania przekracza 75 000 zł.

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

 1. wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie internetowej pod adresem pozarzadowa.malopolska.pl w terminie do 11 marca 2020 r. do godz. 15.00.
 2. w terminie do 13 marca 2020 r. do godz. 16.00 należy dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wydruk wygenerowanej i podpisanej wersji oferty, złożonej uprzednio w elektronicznym systemie obsługi zadań publicznych, wraz z obowiązkowymi załącznikami.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1729845,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-dziedzinie-kultury.html

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy