Nabór wniosków w ramach programu ''SPRAWY WEWNĘTRZNE''

Departament Funduszy Europejskich MSWiA – Operator Programu (OP) oraz Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA (COPE MSWiA) ogłosiły otwarty nabór wniosków w ramach Programu „SPRAWY WEWNĘTRZNE” dla obszaru tematycznego nr 18 „Azyl i Migracja” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Nabór wniosków w ramach programu ''SPRAWY WEWNĘTRZNE''
Fot. Organizacje Pozarządowe

Nabór ma na celu zapewnienie funkcjonowania krajowych systemów zarządzania azylem i migracją oraz zapewnienie prawa do ubiegania się o azyl, m.in. poprzez:

  • wsparcie dla krajowych systemów zarządzania azylem i migracją, w tym dobrowolnymi powrotami;
  • usługi wspierające osoby ubiegające się o nadanie statusu uchodźcy w korzystaniu z praw podstawowych (pomoc psychologiczna i prawna, udzielanie kompleksowych informacji migrantom i osobom ubiegającym się o azyl);
  • działania w obszarze dobrowolnych powrotów, w tym przede wszystkim szkolenia, warsztaty w tym zakresie dla funkcjonariuszy oraz dla pracowników mających bezpośredni kontakt z migrantami;
  • pomoc dla małoletnich bez opieki i innych grup o specjalnych potrzebach.

Projekty zawierające elementy współpracy bilateralnej i międzynarodowej oraz współpracy pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi (tj. wspólne konferencje, warsztaty, spotkania itp.), a także projekty zawierające elementy, poruszające takie zagadnienia jak:

  • przeciwdziałanie handlowi ludźmi,
  • wspieranie dobrowolnych powrotów,
  • wsparcie i usługi dla małoletnich bez opieki ubiegających się o azyl i dla innych grup o specjalnych potrzebach,
  • zwalczanie przemocy ze względu na płeć

będą dodatkowo punktowane.

O wsparcie mogą się ubiegać następujące podmioty:

  • kwalifikowani wnioskodawcy: podmioty publiczne, tj. instytucje z sektora finansów publicznych (zgodnie z ustawą o finansach publicznych, Dz.U. z 2019 poz. 869, z późn. zm.), organizacje pozarządowe, ustanowione jako osoby prawne w Polsce, działające w obszarze azylu i migracji, oraz organizacje międzynarodowe lub ich organy lub agencje działające w dziedzinie azylu i migracji.
  • partnerstwo w projekcie: podmioty publiczne, tj. instytucje z sektora finansów publicznych (zgodnie z ustawą o finansach publicznych), organizacje pozarządowe ustanowione jako osoby prawne w Polsce, w Norwegii, innym państwie-beneficjencie lub w kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który ma wspólną granicę z Polską i aktywnie działające w dziedzinie azylu i migracji oraz z organizacji międzynarodowych lub ich organów lub agencji działających w dziedzinie azylu i migracji.

Na dofinansowane projektów przeznaczono 3 172 000 euro – 13 774 727,20 PLN. Minimalna kwota dofinansowania projektu wynosi 200 000 euro, a maksymalna 1 500 000 euro.
Poziom dofinansowania z Programu „Sprawy wewnętrzne” w ramach NMF dla beneficjentów będących podmiotami publicznymi wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, a dla beneficjentów będących organizacjami pozarządowymi lub organizacjami międzynarodowymi do 90% kosztów kwalifikowalnych.

Nie będą kwalifikowane wydatki poniesione po 30 kwietnia 2024 roku.

Pytania dot. zasad i zakresu naboru można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: fundusze.kontakt@mswia.gov.pl nie później niż 7 dni roboczych przed upływem terminu składania wniosków.

Termin składania wniosków upływa 14 sierpnia 2020 r.

Szczegółowe informacje o naborze można znaleźć pod adresem: http://fundusze.mswia.gov.pl/ue/nabory-projektow/norweski-mechanizm-fina/15522,NMF-2014-2021-Nabor-dla-obszaru-tematycznego-nr-18-quotAzyl-i-migracjaquot.html

 

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy