Konkurs w ramach PO WER 2.10 dotyczący języków obcych

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-009/20 pn. Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do języków obcych w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Konkurs w ramach PO WER 2.10 dotyczący języków obcych
Fot. pixabay

Celem konkursu jest udostępnienie uczniom i nauczycielom nowoczesnych i otwartych e-materiałów dydaktycznych do nauki języków obcych nowożytnych, tak aby wraz z już istniejącymi zasobami e-materiałów dydaktycznych stanowiły one komplementarną i kompletną bazę e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego, umożliwiającą pełną realizację podstawy programowej z roku 2017 i 2018. E-materiały do języków obcych zamieszczone zostaną na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej i służyć będą nauczycielom jako materiały do pracy zdalnej z uczniami, do wspierania i uzupełniania nauczania stacjonarnego oraz do wykorzystania przez uczniów w ich pracy samodzielnej bądź pod kierunkiem nauczyciela.

Przedmiotem konkursu pn. Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do języków obcych jest opracowanie e-materiałów dydaktycznych w zakresie nauki języków: angielskiego i niemieckiego, nauczanych jako języki pierwsze (wiodące) w trakcie całego procesu kształcenia (poziomy od A1 do B2+/C1 w zakresie rozumienia wypowiedzi, wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ); oraz w zakresie języków: francuskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego i włoskiego, nauczanych jako języki drugie od klasy VII szkoły podstawowej do końca III etapu edukacyjnego (poziomy od A1 do A2+) rozwijających kompetencje skutecznego porozumiewania się w języku obcym nowożytnym, jak też kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne uczniów.

E-materiały dydaktyczne do języków obcych w zakresie każdego z sześciu obszarów wskazanych w regulaminie muszą zostać opracowane w sposób umożliwiający realizację nadrzędnego celu wyodrębnionego w podstawie programowej kształcenia językowego na każdym etapie edukacyjnym, jakim jest skuteczne porozumiewanie się w języku obcym nowożytnym –zarówno w mowie, jak i w piśmie. E-materiały opracowane do każdego z ww. obszarów muszą umożliwiać uczniowi osiągnięcie różnych, właściwych dla danej sytuacji i motywacji celów komunikacyjnych oraz systematyczne budowanie poprawności językowej w trakcie całego etapu kształcenia językowego.

Zgodnie z SzOOP o dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ośrodek Rozwoju Edukacji (w tym dawny Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej włączony z dniem 1 lipca 2016 r. w strukturę organizacyjną Ośrodka Rozwoju Edukacji)
 • Instytut Badań Edukacyjnych
 • Centrum Informatyczne Edukacji
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego
 • organizacje pozarządowe lub związki organizacji pozarządowych
 • samorząd gospodarczy i zawodowy
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze
 • przedsiębiorcy
 • pracodawcy
 • placówki doskonalenia nauczycieli
 • szkoły wyższe
 • młodzieżowe ośrodki wychowawcze
 • młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

spełniające warunek określony w kryterium dostępu nr 1, zgodnie z którym beneficjentem projektu może być podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający doświadczenie w dziedzinie tworzenia multimedialnych i interaktywnych materiałów, z przeznaczeniem dla dzieci, młodzieży lub dorosłych użytkowników w celach edukacyjno-szkoleniowych, w tym dostępnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności spełniających standard WCAG 2.0 lub WCAG 2.1.

Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 20 miesięcy.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie (alokacja na konkurs) wynosi 45 339 800,00 zł w podziale na następujące obszary:

 • Obszar I: Język angielski I (szkoła podstawowa: klasy I –III i klasy IV – VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum w zakresie podstawowym i rozszerzonym) – maksymalna wartość projektu: 11 933 900,00 zł.
 • Obszar II: Język niemiecki I (szkoła podstawowa: klasy I –III i klasy IV – VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum w zakresie podstawowym i rozszerzonym) – maksymalna wartość projektu: 11 933 900,00 zł.
 • Obszar III: Język francuski II (szkoła podstawowa klasy VII –VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum) – maksymalna wartość projektu: 5 368 000,00 zł.
 • Obszar IV: Język włoski II (szkoła podstawowa klasy VII –VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum) – maksymalna wartość projektu: 5 368 000,00 zł.
 • Obszar V: Język hiszpański II (szkoła podstawowa klasy VII –VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum) – maksymalna wartość projektu: 5 368 000,00 zł.
 • Obszar VI: Język rosyjski II (szkoła podstawowa klasy VII –VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum) – maksymalna wartość projektu: 5 368 000,00 zł.

Jeden projekt może obejmować tylko jeden z ww. obszarów. Tym samym maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż wysokość środków przeznaczonych na dany obszar wskazany powyżej. Maksymalny poziom dofinansowania projektów w ramach konkursu (ze środków EFS i środków budżetu państwa) wynosi 100%. W ramach konkursu nie przewidziano możliwości wniesienia wkładu własnego beneficjenta.

Konkurs ma charakter otwarty, co oznacza, że nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony jest w sposób ciągły, od 21września 2020 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach każdego z 6 obszarów lub do zawieszenia/zamknięcia konkursu (z zastrzeżeniem, że w ramach danego obszaru do dofinansowania może zostać wybrany wyłącznie jeden wniosek o dofinansowanie). Wnioski będą przyjmowane w ramach odrębnych rund. Liczba rund konkursowych uzależniona będzie m.in. od liczby i wartości złożonych wniosków o dofinansowanie oraz wykorzystania alokacji w ramach danego obszaru. Nabór wniosków będzie prowadzony w następujących terminach:
•    I runda: od 21 września 2020 r. od godz. 9.00 do5 października 2020 r. do godz. 12.00.
W przypadku niewyczerpania alokacji dla danego obszaru, tj. gdy w ramach obszaru nie wpłynął co najmniej jeden wniosek o dofinansowanie lub konkurs nie został rozstrzygnięty w ramach danego obszaru z powodu negatywnej oceny wniosków o dofinansowanie, IOK ogłosi terminy kolejnych rund w aktualizacji regulaminu konkursu.

Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres poczty elektronicznej: konkurs.ejezyki@men.gov.pl lub telefonicznie pod nr: 22 34 74 348.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć pod adresem: https://efs.men.gov.pl/nabory/ogloszenie-o-konkursie-powr-02-10-00-ip-02-00-009-20-tworzenie-e-materialow-dydaktycznych-do-jezykow-obcych/

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy