Komunikat archiwalny

Konkurs MON pt. Wdzięczni Bohaterom - Świąteczne wsparcie dla kombatantów

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych pn. "Wdzięczni Bohaterom – Świąteczne wsparcie dla kombatantów".

Konkurs MON pt. Wdzięczni Bohaterom - Świąteczne wsparcie dla kombatantów
Fot. pixabay

Celem konkursu jest:

 1. integracja środowiska kombatanckiego, w tym polonijnego ze środowiskiem wojskowym i cywilnym w Polsce oraz za granicą;
 2. wzrost inicjatyw  społecznych związanych ze wsparciem kombatantów – uczestników walk o niepodległość Ojczyzny;
 3. stworzenie warunków do nawiązywania i utrwalania więzi międzypokoleniowych;
 4. budowanie i wzmacnianie więzi międzypokoleniowej pomiędzy kombatantami a młodzieżą szkolną, w szczególności młodzieżą z klas mundurowych;
 5. wsparcie kombatantów żyjących w skromnych warunkach socjalnych, którzy dumnie pielęgnują pamięć o swoich współtowarzyszach broni;
 6. oddanie hołdu uczestnikom walk o wolność i niepodległość Ojczyzny.

Zadania konkursowe powinny obejmować między innymi:

 1. organizację spotkań świątecznych (w kraju i poza jego granicami) dla kombatantów m.in. z udziałem młodzieży szkolnej (w szczególności uczniów klas mundurowych) oraz członków organizacji pozarządowych, a także z udziałem środowisk polonijnych;
 2. zapewnienie transportu dla kombatantów – żołnierzy walczących w II wojnie światowej oraz żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego na spotkania świąteczne oraz uroczystości rocznicowe, a także w związku z ich codziennymi potrzebami np. przejazdów do przychodni, szpitali, sklepów itp.;
 3. przygotowanie i przekazanie paczek świątecznych zawierających artykuły pierwszej potrzeby dla kombatantów – żołnierzy walczących w II wojnie światowej oraz żołnierzy polskiego powojennego podziemia niepodległościowego.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 1 500 000,00 zł. Wymagany jest wkład finansowy w wysokości minimum 10% planowanej kwoty dotacji oraz wkład własny niefinansowy (osobowy i rzeczowy) w wysokości minimum 10% planowanej kwoty dotacji.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert w ww. konkursie są:

 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy (m.in. stowarzyszenia, fundacje (z wyjątkiem fundacji utworzonych przez partie polityczne), oddziały stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze);
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 • spółdzielnie socjalne;
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Oferenci muszą posiadać doświadczenie w realizacji zadań o charakterze edukacyjnym, patriotycznym oraz potencjał osobowy i rzeczowy niezbędny do realizacji przedsięwzięcia. Muszą również prowadzić działalność statutową w danym zakresie.

Uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie 2 oferty.

Zadanie należy zrealizować w terminie od 27 listopada do 31 grudnia 2020 r.

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 16 października 2020 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON pod adresem email wDEKiD@mon.gov.pl

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-142020wddekid

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy