Konkurs ofert pn. Po pierwsze Rodzina!

Minister Rodziny i Polityki Społecznej wraz z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Polityki Demograficznej ogłosili I otwarty konkurs ofert w zakresie promocji rodziny „Po pierwsze Rodzina!” na rok 2020 – III tura.

Konkurs ofert pn. Po pierwsze Rodzina!
Fot. Organizacje Pozarządowe

Za priorytetowe uznaje się działania informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe skierowane do wybranych podmiotów instytucjonalnych, środowisk lokalnych (funkcjonujących w otoczeniu rodzin) oraz szeroko pojętej opinii publicznej. W ramach konkursu „Po pierwsze Rodzina!” –III tura dofinansowane będą projekty, które:

  1. za dobro społeczne uznają trwałe małżeństwo kobiety i mężczyzny, i są nakierowane na jego rozwój,
  2. mają na celu wspieranie małżeństw jako najlepszego środowiska opiekuńczo-wychowawczego dla dzieci i przygotowania par do radzenia sobie z trudnościami i konfliktami w życiu rodzinnym,
  3. są nakierowane na wspomaganie młodych w zakładaniu rodziny oraz nieodkładaniu decyzji o macierzyństwie i ojcostwie, przygotowując ich zarazem do nowych ról życiowych i społecznych,
  4. koncentrują się na tworzeniu otoczenia szczególnie przyjaznego rodzinom z dwójką i większą liczbą dzieci.

Dotacja dotyczy realizacji celów, które służą powyższym obszarom działań.

Konkurs „Po pierwsze Rodzina!” –III tura skierowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa wart. 3 ust. 2 i art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 UoDPPioW (m.in. stowarzyszeń i fundacji), które mają doświadczenie w realizacji minimum jednego projektu informacyjno-edukacyjnego na rzecz rodziny (wymóg załączenia do oferty prezentacji, o której mowa w Części A, Roz. IV, pkt 3 d).

Uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę indywidualną oraz uczestniczyć w jednej ofercie wspólnej.

Zadanie należy zrealizować w terminie od 27 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Na konkurs w 2020 r. przeznaczono 1 650 000 zł. Wartość wnioskowanej dotacji wynosi od 50 000 zł do 1 500 000 zł. Poziom dofinansowania projektów może wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych. Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.

Termin składania ofert upływa 4 listopada 2020 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 13 listopada 2020 r.

Na pytania zainteresowanych odpowiada Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Demograficznej pod adresem mailowym konkurs.ppr.20.3@mrips.gov.pl

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/konkurs-po-pierwsze-rodzina--iii-tura-nowa-szansa-jeszcze-w-tym-roku

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy