Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Ogłoszono konkurs dotyczący rozbudowy Domu Kultury Polskiej w Wilnie

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą 2021 – rozbudowa Domu Kultury Polskiej w Wilnie”.

Celem realizacji zadania publicznego jest wspieranie polskiej społeczności na Litwie z uwagi na uwarunkowania historyczne, jej liczebność i potrzeby. Zadanie wynika ze strategicznego znaczenia, jakie obecnie społeczność ta posiada w polityce Rządu polskiego w tym obszarze. Bezpośrednim celem realizacji tego zadania jest zwiększenie oferty działalności kulturalnej, edukacyjnej i informacyjnej dla tej społeczności i rozszerzenie potencjału dla prowadzenia wymienionych działalności, zwłaszcza w zakresie dostępności polskich programów telewizyjnych dedykowanych społeczności polskiej na Litwie. Rozbudowa Domu Kultury Polskiej w Wilnie umożliwi z jednej strony poprawę i rozszerzenie istniejącej już infrastruktury, a z drugiej zapewni możliwość rozwoju Programu TVP Wilno finansowanego ze środków budżetu państwa.

Zadanie publiczne Rozbudowa Domu Kultury Polskiej w Wilnie realizowane będzie w latach 2021-2023, przy czym prace budowlane w ramach realizacji zadania publicznego zostaną ukończone do 31 grudnia 2022 r., a niezbędne odbiory do 30 czerwca 2023 r.

Ze względu na uwarunkowania wynikające ze stanu pandemii COVID-19, szczególną uwagę należy skierować na sposób i możliwości realizacji projektów z uwzględnieniem adekwatnych przepisów sanitarno-epidemicznych obowiązujących w kraju realizacji projektu. Z uwagi na brak możliwości wykluczenia ewentualnych ograniczeń, które mogą nadal obowiązywać w okresie realizacji projektu bądź nowych, które mogą zostać wprowadzone ze względu na potencjalny rozwój pandemii, w trakcie realizacji projektu należy w miarę możliwości uwzględniać wykorzystanie narzędzi teleinformatycznych do pracy na odległość, ograniczając w ten sposób przemieszczanie się osób zaangażowanych w realizację projektu. Zaleca się, aby działania w kraju beneficjenta w miarę możliwości były realizowane przez partnerów lokalnych lub osoby stale przebywające w miejscu realizacji projektu.

W Konkursie, we wszystkich zadaniach, mogą uczestniczyć podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3. ust. 3. ww. ustawy, tj.:

  1. fundacje;
  2. stowarzyszenia;
  3. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  4. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
  5. spółdzielnie socjalne;
  6. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020r. poz. 1133), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. Warunki te muszą wynikać ze statutu lub umowy spółki.

Koszty realizacji zadania publicznego rozbudowy Domu Kultury Polskiej w Wilnie wyniosą nie więcej niż: w roku 2021 – 20 000 000 zł, w r. 2022 – 27 025 000 zł, w 2023 r. – 1 000 000 zł. Łącznie 48 025 000 zł. Wkład własny nie jest wymagany.

Termin składania ofert upływa 8 marca 2021 r. o godz. 16:15.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-wspolpraca-z-polonia-i-polakami-za-granica-2021--rozbudowa-domu-kultury-polskiej-w-wilnie

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2021-02-19
Data aktualizacji: 2021-02-19
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat