Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Nabór wniosków w pierwszym konkursie grantowym na projekty tematyczne w Programie Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Operator Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, tj. konsorcjum organizacji w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, zapraszają do składania wniosków w pierwszym konkursie grantowym na projekty tematyczne.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny jest finansowany przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein w ramach Funduszy EOG.

Program dąży do zapewnienia zrównoważonego wsparcia realizacji projektów w różnych regionach Polski, zwiększenia szans mniejszych organizacji lokalnych i regionalnych na otrzymanie grantu oraz wsparcia działań kluczowych z punktu widzenia Programu poprzez zagwarantowanie w procesie oceny wniosków proporcjonalnej reprezentacji poszczególnych województw.

Program wspiera działania prowadzone przez organizacje z całej Polski, z wyłączeniem działań prowadzonych na terenie m.st. Warszawy. W szczególności zostaną dofinansowane działania podejmowane przez organizacje mniej doświadczone, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów pomocowych i wsparcia infrastrukturalnego oraz organizacje kierujące swoje działania do grup narażonych na dyskryminację i wykluczenie. Priorytetowo traktowane będą także projekty angażujące młodzież, zarówno jako uczestników, jak i odbiorców działań projektowych, oraz dotyczące zmian klimatycznych i ochrony środowiska.

Obszary wsparcia w konkursie na projekty tematyczne:

 1. Obszar 1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci) – program wspiera działania służące upowszechnianiu wiedzy o prawach człowieka i równym traktowaniu, przeciwdziałaniu i zapobieganiu łamaniu praw człowieka i wszelkim formom dyskryminacji, zapewnieniu wsparcia osobom, których prawa są łamane lub które doświadczają dyskryminacji.
 2. Obszar 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu – program wspiera działania mające na celu upowszechnianie wiedzy o potrzebach osób z grup mniejszościowych oraz osób narażonych na wykluczenie społeczne; upowszechnianie wiedzy o nierównościach społecznych; wzrost integracji społecznej; wzmacnianie osób z grup mniejszościowych oraz osób narażonych na wykluczenie społeczne.
 3. Obszar 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska) – program wspiera działania mające na celu pokazywanie wpływu organizacji pozarządowych na rozwój lokalnych społeczności i kultury demokratycznej; wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego; zwiększanie znaczenia edukacji obywatelskiej; rozwój współpracy i partnerstw na poziomie lokalnym; rozwój umiejętności związanych z krytycznym myśleniem; wzmacnianie organizacji strażniczych; upowszechnianie wiedzy o zmianach klimatu.
 4. Obszar 4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego – dofinansowanie w tym obszarze będzie przyznawane na rozwój instytucjonalny Wnioskodawców i Partnerów wyłącznie w ramach grantów na realizację projektów tematycznych (w obszarach 1-3).

W konkursie można składać wnioski w ścieżce na małe albo na duże granty:

 1. Małe granty:
 • minimalna kwota grantu: 6 000 EUR,
 • maksymalna kwota grantu: 23 000 EUR,
 • czas realizacji: od 6 do 18 miesięcy,
 • wkład własny: nieobowiązkowy,
 • dla organizacji działających od minimum 6 miesięcy (licząc od terminu ogłoszenia naboru wniosków, tj. 17 marca 2021 roku),
 • konieczność wykazania w zespole realizującym przynajmniej jednej osoby z doświadczeniem w wybranym obszarze tematycznym,
 • możliwość uzyskania dodatkowych środków na współpracę dwustronną z podmiotami z Państw-Darczyńców: do 3 450 EUR (maksymalnie 15% kwoty grantu),
 • możliwość uzyskania dodatkowych środków na rozwój instytucjonalny Wnioskodawcy: do 5 060 EUR (maksymalnie 22% kwoty grantu).
 1. Duże granty:
 • minimalna kwota grantu: 23 001 EUR,
 • maksymalna kwota grantu: 84 000 EUR,
 • czas realizacji: od 12 do 24 miesięcy,
 • wkład własny: nieobowiązkowy,
 • dla organizacji działających od minimum 12 miesięcy (licząc od terminu ogłoszenia naboru wniosków, tj. 17 marca 2021 roku),
 • wymóg wobec Wnioskodawcy wykazania doświadczenia w realizacji przynajmniej 3 projektów w wybranym obszarze tematycznym w ciągu ostatnich trzech lat (zrealizowanych i – w przypadku projektów finansowanych z grantu – rozliczonych do terminu ogłoszenia naboru wniosków, tj. 17 marca 2021 roku),
 • • możliwość uzyskania dodatkowych środków na współpracę dwustronną z podmiotami z Państw-Darczyńców: do 12 600 EUR (maksymalnie 15% kwoty grantu),
 • możliwość uzyskania dodatkowych środków na rozwój instytucjonalny Wnioskodawcy: do 18 480 EUR (maksymalnie 22% kwoty grantu).

Wnioskodawcami mogą być:

 • stowarzyszenia, w tym stowarzyszenie zwykłe;
 • fundacje;
 • związki stowarzyszeń utworzone na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261);
 • spółdzielnie socjalne;
 • spółki non-profit (spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. Warunki te muszą znajdować się w umowie lub statucie spółki). Ponadto:
  • spółka może starać się o grant, tylko jeżeli jej akcjonariuszami/ wspólnikami są wyłącznie następujące podmioty (jeden lub więcej): stowarzyszenie, związek stowarzyszeń, fundacja, spółdzielnia socjalna, koło gospodyń wiejskich, kościelna osoba prawna, które znajdują się wśród podmiotów uprawnionych do starania się o grant,
  • o grant nie może ubiegać się spółka, której akcjonariuszem/ wspólnikiem jest tylko jedna organizacja i jednocześnie zarząd spółki jest jednoosobowy;
 • koła gospodyń wiejskich utworzone na podstawie Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 553, 932), działające jako stowarzyszenie na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) lub działające jako samodzielne kółko rolnicze na podstawie Ustawy z dnia 8października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz.U. 2019 poz. 491). Kwota grantu nie może przekraczać określonej przez zebranie członkiń koła najwyższej sumy zobowiązań, jakie może zaciągnąć podmiot;
 • kościelne osoby prawne spełniające kryteria wymienione w poprzednim akapicie, działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, o ile:
  • ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  • są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym;
  • mają możliwość samodzielnego zaciągania zobowiązań.

Wnioskodawca może realizować projekt samodzielnie albo we współpracy z Partnerem lub Partnerami. Partnerami w projekcie mogą być:

 • organizacje pozarządowe, podmioty publiczne i prywatne, niekomercyjne i komercyjne (z wyłączeniem jednoosobowej działalności gospodarczej) z:
  • Polski,
  • pozostałych Państw-Beneficjentów Funduszy EOG (Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Estonia, Grecja, Litwa, Łotwa, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry),
  • Państw-Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia),
  • państw ościennych, tj. krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego graniczących z Polską (Białoruś, Federacja Rosyjska, Ukraina);
 • organizacje międzynarodowe, ich organy lub przedstawicielstwa,
 • grupy nieformalne z Polski, o ile działają na rzecz dobra publicznego, są dobrowolne i niedyskryminujące, niezależne od władz lokalnych, regionalnych i krajowych oraz innych władz publicznych, partii politycznych, instytucji religijnych i podmiotów komercyjnych. Jeśli Partnerem jest grupa nieformalna, to:
  • deklarację i umowę partnerską w jej imieniu podpisuje jedna osoba mająca stosowne upoważnienie pozostałych członków/członkiń,
  • koszty związane z jej udziałem w projekcie pokrywa Grantobiorca z grantu lub nieobowiązkowego wkładu własnego, czyli nie jest możliwe przekazanie środków grupie nieformalnej.

W ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny w pierwszym konkursie grantowym w 2021 roku każdy uprawniony podmiot może:

 • złożyć 1 wniosek samodzielnie lub jako lider, w przypadku wniosku z Partnerem/ Partnerami;
 • występować jako Partner w dowolnej liczbie projektów, o ile nie składa samodzielnie wniosku lub nie jest liderem wniosku partnerskiego – w ramach jednego konkursu ta sama organizacja może złożyć tylko jeden wniosek jako Wnioskodawca/lider i być Partnerem tylko w jednym wniosku złożonym przez innego lidera.

Kwota przeznaczona na granty w pierwszym konkursie wynosi 11 955 000 EUR. W podziale na poszczególne obszary wsparcia jest to:

 • Obszar 1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci) – kwota: 2 850 000 EUR,
 • Obszar 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu– kwota: 2 950 000 EUR,
 • Obszar 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska) – kwota: 4 155 000 EUR,
 • Obszar 4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego (realizowane jako moduł w projektach z obszarów 1-3) – kwota: 2 000 000 EUR.

Wnioski można składać w terminie od 17 marca 2021 r., godz. 12.00 w południe do 17 maja 2021 r., godz. 12.00 w południe czasu polskiego. Decyzja o przyznaniu grantu zostanie ogłoszona do 30 września 2021 r.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/zloz-wniosek-i-uzyskaj-dofinansowanie-w-pierwszym-konkursie-grantowym/

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2021-03-18
Data aktualizacji: 2021-03-18
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat