Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konkurs ofert w obszarze promocji i organizacji wolontariatu

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze promocji i organizacji wolontariatu w roku 2021.

Celem realizacji zadań jest popularyzacja idei wolontariatu, szczególnie wśród dzieci i młodzieży oraz seniorów, rozwój wolontariatu kompetencji oraz stworzenie warunków sprzyjających angażowaniu się mieszkańców Małopolski w wolontariat, w tym związany z pandemią covid-19, a także rozwój różnorodnych form wolontariatu.

W ramach Konkursu dofinansowane będą w szczególności zadania z zakresu promocji i organizacji wolontariatu, polegające na:

  1. Wzmacnianiu organizacji/instytucji współpracujących z wolontariuszami oraz rozwoju wolontariatu kompetencji poprzez rozwój różnorodnych form wolontariatu oferowanych mieszkańcom Małopolski przez organizacje pozarządowe, firmy i instytucje publiczne oraz profesjonalizacja działań wolontariuszy (w tym np.: wolontariat pracowniczy, szkolenia dla liderów i koordynatorów wolontariatu, profesjonalizacja wolontariuszy, centra wolontariatu – tworzenie i rozwój, pozyskiwanie nowych wolontariuszy);
  2. Edukacji z zakresu wolontariatu, w szczególności wśród dzieci, młodzieży i seniorów poprzez organizację wydarzeń/ szkoleń/ warsztatów oraz stworzenie warunków sprzyjających zaangażowaniu się mieszkańców Małopolski w wolontariat (w tym np.: szkolenia w szkołach, tworzenie i rozwój szkolnych kół/ klubów wolontariatu, pozyskiwanie nowych wolontariuszy, popularyzacja idei wolontariatu, różne formy aktywizacji – konkursy, spotkania, wydarzenia, akcje);
  3. Realizacji kampanii społecznej, której celem jest zwiększenie świadomości mieszkańców Małopolski (kampania społeczna);
  4. Angażowaniu wolontariuszy w działania związane z niesieniem realnej pomocy potrzebującym mieszkańcom Małopolski, w tym minimalizowaniem skutków różnorodnych negatywnych czynników, oddziaływujących na jakość zdrowia i życia mieszkańców (w tym np. pomoc wolontariacka związana z pandemią covid-19).

Z oferty musi również wynikać wprost, w które z powyższych zadań wpisują się planowane działania (rekomenduje się wskazanie takiej informacji np. w cz. III. 3 oferty).

Z uwagi na sytuację epidemiczną dopuszcza się organizację przedsięwzięć w formie stacjonarnej, zdalnej lub hybrydowej (tj. łączącej formę zdalną ze stacjonarną).

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 15 czerwca 2021 r., a kończyć nie później niż 31 grudnia 2021 r.

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 UoDPPioW, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261), zwane dalej „Oferentami”, jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem w jakim realizowane jest zadanie, tj. „promocja i organizacja wolontariatu”, a także celami i założeniami niniejszego Konkursu.

Na realizację zadań przeznaczono środki finansowe do kwoty ogółem 225 000,00 zł. Maksymalna kwota przyznanej dotacji na realizację zadania nie może być wyższa niż 80% całkowitych kosztów zadania. Oferent zobowiązany jest wnieść wkład własny w realizację zadania na poziomie co najmniej 20% wszystkich kosztów realizacji zadania. Wkład własny może mieć formę wkładu własnego finansowego, wkładu własnego niefinansowego (tj. wkładu własnego osobowego i/lub wkładu własnego rzeczowego) oraz świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego, przy czym wkład własny finansowy jest obligatoryjny (jego udział w stosunku do wszystkich kosztów realizacji zadania musi być większy niż 1,00%).

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

  1. wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi zadań publicznych – Generatora eNGO dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://pozarzadowa.malopolska.pl/, w terminie do 13 maja 2021 r. do godz. 23:59.
  2. Oferent zobowiązany jest także dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w terminie do 14 maja 2021 r. do godz. 16:00 ofertę (forma pisemna) wygenerowaną z Generatora eNGO, podpisaną przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Oferenta, wraz z obowiązkowymi załącznikami. Oferta składana w wersji pisemnej musi być tożsama z ofertą złożoną za pośrednictwem Generatora eNGO.


Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1921993,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-obszarze-promocji-.html

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2021-04-27
Data aktualizacji: 2021-04-27
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat