Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Ogłoszono konkurs pn. Centra wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

Minister Zdrowia ogłosił konkurs ofert na wybór Realizatora lub dwóch Realizatorów zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: Centra wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym.

Konkurs ogłaszany jest w ramach Zadania 4 Zapewnienie dostępu do pomocy w kryzysie psychicznym przez dostęp do konsultacji za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych (w tym telefony wsparcia i zaufania, poradnie internetowe, infolinie i linie wsparcia), dostosowanej do potrzeb osób w różnym wieku, Celu Operacyjnego 3 Promocja zdrowia psychicznego, w części Zapobieganie zachowaniom samobójczym, Narodowego Programu Zdrowia 2021-2025.

Przedmiotem konkursu jest utworzenie i prowadzenie w latach 2021-2025 centrum wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz centrum wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym, wraz z realizacją kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej zdrowia psychicznego, w celu poprawy dostępności doraźnej pomocy dla osób będących w stanie kryzysu psychicznego lub doświadczających zaburzeń psychicznych (zarówno dorosłych jak i dzieci i młodzieży) oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat zaburzeń psychicznych i metod ich zapobiegania.

Zakres zadania:
Centrum wsparcia dla dzieci i młodzieży:

  • Moduł I. Prowadzenie całodobowego centrum wsparcia dedykowanego dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom, tj. telefoniczna linia wsparcia, konsultacje poprzez e-mail i czat.
  • Moduł II. Realizacja kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, szczególnie w czasie pandemii COVID-19, w tym w szczególności, w zakresie dostępnych form wsparcia w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej oraz w ramach centrum wsparcia, o którym mowa w Module I.

Centrum wsparcia dla osób dorosłych:

  • Moduł III. Prowadzenie całodobowego centrum wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym, dedykowanego osobom dorosłym, tj. telefoniczna linia wsparcia, konsultacje poprzez e-mail i czat.
  • Moduł IV. Realizacja kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, szczególnie w czasie pandemii COVID-19, w tym w szczególności, w zakresie dostępnych form wsparcia w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej oraz w ramach centrum wsparcia, o którym mowa w Module III.

Oferentem/Realizatorem zadania mogą być podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2021 poz. 183), w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), deklarujące prowadzenie przez cały okres realizacji zadania centrum wsparcia dla dzieci i młodzieży i/lub osób dorosłych.

W ramach konkursu planowany jest wybór jednego Realizatora, który zrealizuje centrum dla dzieci i młodzieży oraz centrum dla dorosłych (moduły I, II, III, IV), bądź dwóch Realizatorów, przy czym jeden zrealizuje centrum dla dzieci i młodzieży (moduły I i II), a drugi centrum dla dorosłych (moduły III i IV). W związku z powyższym Oferent może złożyć ofertę na realizację modułu I i II i/lub III i IV.

Na realizację zadania w latach 2021-2025 planuje się przeznaczyć środki publiczne w maksymalnej wysokości 20 000 000 zł (rocznie 4 000 000 zł). Szczegóły obrazuje tabela zawarta w ogłoszeniu konkursowym.

Ofertę należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do 11 maja 2021 r. do godz. 23.59.

Wyjaśnienia w zakresie treści ogłoszenia o konkursie ofert będą udzielane na wniosek Oferenta, który należy przesłać drogą elektroniczną na adres poczty: dep-doci@mz.gov.pl

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/ogloszenia-o-rozpoczeciu-konkursu-na-wybor-realizatorow-zadania-pn-centra-wsparcia-dla-dzieci-i-mlodziezy-oraz-dla-osob-doroslych-w-kryzysie-psychicznym-w-2021-r

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2021-04-27
Data aktualizacji: 2021-04-27
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat