Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Runda jesienna naboru w Programie RITA - Przemiany w regionie

Nabór wniosków na projekty partnerskie w ramach Programu RITA - Przemiany w regionie – runda jesienna.

Program RITA jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Celem programu jest wsparcie demokratycznych i systemowych przemian w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie, oraz udział w kształtowaniu nowych liderów i elit zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa obywatelskiego.

Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych projektów realizowanych wspólnie przez partnerów z Polski oraz z co najmniej jednego z krajów objętych programem, tj.: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, Ukrainy, Uzbekistanu, Tadżykistanu.  

Projekty powinny przyczyniać się do przemian demokratycznych i systemowych w krajach objętych programem poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem transformacji, a także doświadczeniem polskich organizacji w przeciwdziałaniu skutkom pandemii COVID-19.
Projekty dotyczyć mogą następujących sfer:

 • problemy społeczne, socjalne,
 • edukacja i wychowanie,
 • rozwój przedsiębiorczości,
 • dziedzictwo kulturowe,
 • rozwój i wsparcie trzeciego sektora,
 • rozwój i wsparcie samorządu lokalnego,
 • rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów,
 • rozwój ekologii, dbałość o środowisko, przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Terminy realizacji projektów: rozpoczęcie nie wcześniej niż 1 stycznia 2022 r., zakończenie do 31 grudnia 2022 r.

Do konkursu grantowego mogą przystąpić zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe:

 • stowarzyszenia, działające na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach;
 • fundacje, działające na podstawie ustawy o fundacjach;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele i działalność obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

W każdym wniosku składanym w otwartym konkursie grantowym obowiązkowy jest udział co najmniej jednego partnera z krajów objętych programem.

Jeden podmiot może złożyć maksymalnie 2 wnioski w konkursie.

W każdej edycji konkursu zostanie rozdysponowana kwota około 670 000 PLN. Maksymalna kwota jednej dotacji wynosi 60 000 PLN. W każdym wniosku należy wykazać wkład własny stanowiący minimum 15% wartości projektu (w postaci wkładu finansowego, rzeczowego lub osobowego).

W ramach edycji jesiennej wnioski można składać do 15 października 2021, godz. 12:00. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 30 listopada 2021 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://programrita.org/projekty-partnerskie/

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2021-09-13
Data aktualizacji: 2021-09-13
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat