Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konkurs MSZ pn. Edukacja globalna 2021

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło konkurs „Edukacja globalna 2021 – finansowanie projektów będących częścią przedsięwzięcia współfinansowanego ze źródeł innych niż budżet RP”.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert z propozycjami zadań publicznych (projektów) w dziedzinie edukacji globalnej, rozumianej zgodnie z definicją zawartą w pkt. 2.2 Regulaminu, skierowanych do społeczeństwa polskiego.

Dla potrzeb niniejszego konkursu przez „edukację globalną” rozumie się działania edukacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa i nawiązujące do problemów i wyzwań rozwojowych na świecie, stanowiące część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza ich zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych. Jej głównym celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Przez współzależności należy rozumieć wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych. Do aktualnych wyzwań globalnych zaliczyć można m.in.: zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie, poprawę jakości życia w krajach Globalnego Południa, ochronę praw człowieka, zapewnienie zrównoważonego rozwoju, budowanie partnerskich relacji gospodarczych i społecznych pomiędzy krajami Globalnej Północy i Globalnego Południa. Szczególnie istotne w edukacji globalnej jest: tłumaczenie przyczyn i konsekwencji opisywanych zjawisk, przedstawianie perspektywy Globalnego Południa, rozumienie świata jako złożonego i dynamicznie zmieniającego się systemu, kształtowanie krytycznego myślenia i wpływ na zmianę postaw, przełamywanie istniejących stereotypów i uprzedzeń, ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednostkę. Więcej informacji na temat edukacji globalnej i jej zasad można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/polskapomoc/edukacja-globalna.

Projekt złożony w konkursie musi być elementem przedsięwzięcia współfinansowanego ze źródeł innych niż budżet RP, które zostało już zgłoszone do dofinansowania (np. do konkursu Development Education and Awareness Raising (tzw. call for proposal) ogłaszanego przez Komisję Europejską w ramach środków dostępnych z Unii Europejskiej). Wskazane jest, aby projekt złożony w konkursie (oferta modułowa) obejmował cały okres realizacji przedsięwzięcia.

Do dofinansowania można zgłosić zarówno oferty jednoroczne – realizowane w roku 2021, jak i oferty modułowe tj. składające się z dwóch lub trzech modułów realizowanych w latach 2021 i 2022 albo w latach 2021, 2022 i 2023, zgodnie z pkt. 4 Regulaminu konkursu.

Ze względu na uwarunkowania wynikające ze stanu pandemii COVID-19, szczególną uwagę należy skierować na sposób i możliwości realizacji projektów z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących zaleceń i ograniczeń rządowych dot. kwestii sanitarno-epidemicznych. Z uwagi na brak możliwości wykluczenia ewentualnych ograniczeń, które mogą nadal obowiązywać w okresie realizacji projektu, bądź nowych, które mogą zostać wprowadzone ze względu na potencjalny dynamiczny rozwój pandemii, w trakcie realizacji projektu należy w miarę możliwości uwzględniać wykorzystanie narzędzi teleinformatycznych do pracy na odległość, ograniczając kontakty bezpośrednie realizatorów i uczestników projektów.

O przyznanie dotacji w ramach konkursu mogą się ubiegać:

 1. zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, w tym:
  1. stowarzyszenia,
  2. fundacje,
  3. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  4. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału pomiędzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,
  5. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  6. spółdzielnie socjalne,
  7. niepubliczne szkoły wyższe,
  8. izby gospodarcze,
  9. izby rolnicze;
 2. publiczne szkoły wyższe;
 3. instytuty badawcze;
 4. Polska Akademia Nauk i jej jednostki naukowe i organizacyjne;
 5. jednostki samorządu terytorialnego.

Każdy podmiot może złożyć maksymalnie trzy oferty (oferta modułowa składająca się z dwóch lub trzech modułów traktowana jest jak jedna oferta).

Termin realizacji projektu w roku 2021: nie wcześniej niż od dnia 19 marca 2021 r. i nie później niż do dnia 31.12.2021 r.
Termin realizacji drugiego modułu projektu w roku 2022: nie wcześniej niż od dnia 01.01.2022 r. i nie później niż do dnia 31.12.2022 r.
Termin realizacji trzeciego modułu projektu w roku 2023: nie wcześniej niż od dnia 01.01.2023 r. i nie później niż do dnia 31.12.2023 r.

Maksymalna łączna kwota środków finansowych na dofinansowanie zadania konkursowego w 2021 r. wynosi 430 000 zł. Wkład własny nie jest wymagany. Minimalna wnioskowana kwota dotacji dla każdego z modułów oferty wynosi 35 000 zł, a maksymalna 430 000 zł.

Ofertę należy złożyć do 30 września 2021 r. do godziny 16:15.

Pytania, dotyczące konkursu, należy przesyłać na adres edukacja.globalna@msz.gov.pl, z podaniem w tytule korespondencji nazwy konkursu.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/polskapomoc/ogloszenie-konkursu-edukacja-globalna-2021---finansowanie-projektow-bedacych-czescia-przedsiewziecia-wspolfinansowanego-ze-zrodel-innych-niz-budzet-rp

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2021-09-13
Data aktualizacji: 2021-09-13
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat