Otwarte konkursy ofert - 2012 r.

Gmina Miejska Kraków określa w rocznych programach współpracy z organizacjami pozarządowymi zadania publiczne, realizowane w danym roku przy ich udziale.

Zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych jest możliwe w formie powierzania lub wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.

Wspieranie oraz powierzanie odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Otwarte konkursy ofert - 2012 r.
Fot. Organizacje Pozarządowe

Otwarty konkurs ofert realizowany jest na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz rocznego programu współpracy samorządu miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

ZOBACZ:

Zarządzenie nr 67/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przeprowadzania otwartych konkursów ofert dotyczących realizacji w roku 2012 zadań publicznych określonych w załączniku do uchwały Nr XXXII/402/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), na rok 2012 oraz regulaminu powoływania, funkcjonowania i pracy komisji konkursowych.

 

KONKURSY:


Komórka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

Otwarte konkursy ofert ogłaszane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

Zarządzenie Nr 44 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE z dnia 4.07.2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania polegającego na prowadzeniu działalności charytatywnej poprzez zapewnienie noclegu dla bezdomnych mężczyzn w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu".

 UWAGA!

Unieważnia się otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania polegającego na prowadzeniu działalności charytatywnej poprzez zapewnienie noclegu dla bezdomnych mężczyzn w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu", ogłoszony Zarządzeniem Nr 44/2012 Dyrektora MOPS w Krakowie z 3 lipca 2012r.
,


Komórka realizująca: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2012 roku zadania priorytetowego Dzielnicy VII Zwierzyniec w zakresie: "Ratownictwo i ochrona ludności wsparcie funkcjonowania ratownictwa medycznego na terenie Gminy Miejskiej Kraków".

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2012 roku zadania priorytetowego Dzielnicy VII Zwierzyniec w zakresie: "Ratownictwo i ochrona ludności (wsparcie funkcjonowania ratownictwa medycznego na terenie Gminy Miejskiej Kraków)".

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego informuje, że na otwarty konkurs na realizację w roku 2012 zadań publicznych w zakresie „Ratownictwo i ochrona ludności (wsparcie funkcjonowania ratownictwa medycznego na terenie Gminy Miejskiej Kraków)" wpłynęła jedna oferta, która została odrzucona ze względów formalnych.


Komórka realizująca: Wydział Spraw Społecznych UMK

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2012 roku następujących zadań publicznych w zakresie:
- Wsparcie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym w zakresie organizacji cyklicznych zajęć z obszaru rehabilitacji społecznej.
- Integracja społeczna osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań umożliwiających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i turystycznych.

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2012 roku następujących zadań publicznych w zakresie:
Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (wypoczynek letni).
Działalność na rzecz integracji, i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – Działalność na rzecz integracji i aktywizacji seniorów.

Działalność na rzecz organizacji pozarządowych – Święto Organizacji Pozarządowych.
Promocja i organizacja wolontariatu – Krakowskie Centrum Wolontariatu.
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

a. profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód,
b. edukacja publiczna – kampanie społeczne, konferencje i warsztaty dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,
c. kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych,
d. przeciwdziałanie narkomanii.

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2012 roku następujących zadań publicznych w zakresie:
- Organizacja przedsięwzięć integracyjnych w ramach Tygodnia Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z Wzajemnością”.
- Pomoc osobom niepełnosprawnym w zakresie bezpłatnego udostępniania sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego.


Komórka realizująca: Biuro Ds. Ochrony Zdrowia

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych w zakresie: Ochrony i promocji zdrowia.


Komórka realizująca: Wydział Strategii i Rozwoju Miasta UMK

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych w zakresie: Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.


Komórka realizująca: Wydział Sportu UMK

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – zadania priorytetowe dzielnic.


Komórka realizująca: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK

 

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2013 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Całoroczna oferta programowa"

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegających na prowadzeniu w roku 2012 całorocznej zróżnicowanej działalności kulturalnej i artystycznej, mającej na celu upowszechnianie kultury, rozwijanie oraz propagowanie twórczości artystycznej i literackiej.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dotyczących promocji twórczości artystycznej i literackiej oraz działalności wydawniczej.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w latach 2012-2014.

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2012 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wzbogacających ofertę kulturalną miasta.

 

 

 

 

 

ZOBACZ TAKŻE: otwarte konkursy ofert -  rok 2011

pokaż metkę
Osoba publikująca: ELŻBIETA DOBRZYCKA
Podmiot publikujący: Portal NGO PL
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy