Konsultacje z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego w roku 2012

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem dokumentów planowanych do konsultacji z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz przekazanymi już dokumentami i zajętymi wobec nich stanowiskami Rady w roku 2012.

Konsultacje z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego w roku 2012
Fot. Organizacje Pozarządowe

Projekt programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

Załącznik nr 1 do projektu programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

Załącznik nr 2 do projektu programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.


Stanowisko Rady: opinia negatywna
Uchwała nr 4/2012 Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 15 pażdziernika 2012 r. w sprawie opinii do projektu Program współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na rok 2013.


Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla zaproszonego repatrianta i zaproszonych członków najbliższej rodziny repatrianta przez Gminę Miejską Kraków do osiedlenia się na terenie Miasta Krakowa.

Stanowisko Rady: brak opinii


Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2013-2015.

Stanowisko Rady:
Uwagi przedstawione przez 3 Członków KRDPP /protokół nr 4/2012 z posiedzenia Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 26 listopada 2012 r./


Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Uzasadnienie do projektu uchwały.

Stanowisko Rady: opinia pozytywna
Uchwała nr 6/2012 Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunkow jego funkcjonowania.

pokaż metkę
Osoba publikująca: ALINA BRATKO
Podmiot publikujący: Portal www.ngo.krakow.pl
Partnerzy