Aktualności

Dołącz do akcji #jestem3sektor

Zapraszamy krakowskie organizacje pozarządowe i grupy nieformalne do włączenia się w akcję społecznościową „#jestem3sektor”. Organizatorzy akcji chcą pokazać, jak wiele usług publicznych zapewnianych jest przez NGO oraz jak liczny i różnorodny jest krakowski III sektor. 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomiło program „Moniuszko 2019 – Promesa”

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań o zasięgu krajowym i międzynarodowym, prezentujących i popularyzujących twórczość i postać Stanisława Moniuszki.

Wsparcia finansowe na utworzenie nowych miejsc pracy

Uruchomiono VII nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu "MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny"

Konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”.

Ogłoszono konkurs „Eko Odkrywcy 6”

Zgłoszone do Konkursu Projekty badawcze powinny realizować przynajmniej jeden z wymienionych celów Konkursu oraz odnosić się do motywu przewodniego Konkursu, który brzmi "Woda - potrzebuję, badam, szanuję!”.

Unieważnienie III etapu otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2018 zadania publicznego w formie wsparcia pn. „Fundusz wkładu własnego”

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa informuje, że zarządzeniem nr 2333/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 września 2018 r. unieważniony został III etap otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2018 zadania publicznego w formie wsparcia pn. "Fundusz wkładu własnego".

Spotkania z NGOs działającymi w sferze kultury - 21 i 27 września

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa zaprasza organizacje pozarządowe działające w sferze kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na spotkania o charakterze konsultacyjno-informacyjnym, które odbędą się 21 i 27 września br.

Konkurs na działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Wojewoda Małopolski ogłosił w 2018 roku otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Konkurs ofert Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, ogłosił konkurs ofert na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020, finansowanych ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia, w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants