Aktualności

Konkurs Zarządu Województwa Małopolskiego pn.: „BO Małopolska 2019”

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji pod nazwą: „BO Małopolska 2019”.

Minister Sportu i Turystyki ogłosił konkurs z zakresu wspierania kolarstwa w Polsce pn. MSiT (MTB, Szosa i Tor)

Dotacja w ramach konkursu może zostać przyznana na dofinansowanie działań z obszaru wspierania kolarstwa (konkurencje objęte programem Igrzysk Olimpijskich) w Polsce.

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: „Międzynarodowa wymiana młodzieży”

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert dotyczących realizacji zadań z zakresu wspierania wymiany młodzieży z następującymi krajami: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Izrael.

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Termin składania ofert upływa 30 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00.

Konkurs Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej - Patroni Roku edycja 2019

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ogłosiła konkurs grantowy „Patroni Roku” skierowany do organizacji non-profit chcących wziąć udział w uhonorowaniu i umocnieniu historycznego znaczenia wyróżnionych postaci: Gustawa Herling-Grudzińskiego, Anny Walentynowicz, Stanisława Moniuszki oraz wydarzeń: Unii Lubelskiej i Powstań Śląskich.

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert z zakresu realizacji projektu „Rodzinne Rajdy Rowerowe”

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku z zakresu realizacji projektu „Rodzinne Rajdy Rowerowe”

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs w dziedzinie turystyki pn. „Małopolska Gościnna – III edycja”

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki, odpowiadających celom „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” oraz założeniom z zakresu rozwoju turystycznego regionu, przyjętym w „Strategii Rozwoju Małopolski 2020”.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił kolejny nabór na partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty nabór na partnera, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt.: „Włączenie wyłączonych - aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Konkurs Zarządu Powiatu w Krakowie z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Zarząd Powiatu w Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krakowskiego w roku 2019.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty nabór na partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty nabór na partnera, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 –2020, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants