Aktualności

Konkurs Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach PO WER 2014-2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

X edycja Programu Teatr Polska

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ogłosił nabór wniosków do udziału w X edycji programu Teatr Polska. Zgłoszenia spektaklu do pierwszego etapu należy przesyłać do dnia 26 marca 2018 roku.

 

Ruszyła III edycja projektu WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI

Stowarzyszenie WIOSNA w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim poszukuje innowatorów społecznych gotowych zmierzyć się wyzwaniami rynku pracy.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo –krajobrazowego „Bodzów i Góra Św. Anny”

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo –krajobrazowego „Bodzów i Góra Św. Anny”

Konkurs Zarządu Województwa Małopolskiego na realizację projektu „Małopolska Akademia Kobiecego Futbolu II edycja 2018-2019”

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w obszarze Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na lata 2018 – 2019 z zakresu realizacji projektu „Małopolska Akademia Kobiecego Futbolu II edycja 2018-2019” wybranego w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Ogłoszono konkurs pn.: Akademia Menadżera MŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, ogłosiła konkurs nr POWER.02.21.00-IP.09-00-003/18 pn.: „Akademia Menadżera MŚP".

Konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs nr.: POWR.02.10.00-IP.02-00-003/18, „Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze w szkole – II edycja”.

Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania zaburzeniom odżywiania - konkurs ofert

Minister Zdrowia ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania zaburzeniom odżywiania o podłożu psychicznym w populacji generalnej oraz populacjach o zwiększonym ryzyku.

Kolejny Konkurs Ministra Zdrowia na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego

Minister Zdrowia ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: Rozwijanie oferty i upowszechnianie programów profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, które zapobiegają zagrożeniom związanym z dostępem dzieci i młodzieży do treści pornograficznych, uprzedmiatawiających i seksualizujących od 2018 r.

Konkurs Ministra Zdrowia na upowszechnianie programów profilaktycznych opartych na podstawach naukowych

Minister Zdrowia ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: Rozwijanie oferty i upowszechnianie programów profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, które zapobiegają zagrożeniom związanym z dostępem dzieci i młodzieży do treści pornograficznych, uprzedmiatawiających i seksualizujących od 2018 r.

Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants