Aktualności

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” pn. „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”.

Konkurs w ramach PO WER, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło konkurs nr POWR.02.18.00-IP.01-00-004/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, II oś priorytetowa Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Konkurs grantowy pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich ze środków Nagrody Rafto

Fundusz Obywatelski poinformował, że finansowa część nagrody imienia profesora Thorolfa Rafto przyznana w 2018 r. Rzecznikowi Praw Obywatelskich, dr. Adamowi Bodnarowi, i Biuru RPO za walkę o prawa człowieka i niezależne sądownictwo w Polsce, została przekazana przez norweską Fundację Rafto zgodnie z życzeniem laureatów Funduszowi Obywatelskiemu. Jej łączna wartość to 83 tys. zł, które w całości przeznaczone zostaną na wsparcie inicjatyw obywatelskich w ramach niniejszego konkursu.

Dotacje Fundacji mBanku

Fundacja wspiera programy przyczyniające się do podniesienia poziomu edukacji i jakości życia społeczeństwa poprzez działania, które są spójne z wizerunkiem i polityką mBanku.

Program Grantów Ambasady Stanów Zjednoczonych

Program Grantów Ambasady Stanów Zjednoczonych to dwuetapowy proces, w ramach którego wnioski są składane i oceniane na bieżąco przez okrągły rok. Maksymalna wartość pojedynczego grantu wynosi 25 000$. Preferowane są wnioski uwzględniające wkład własny wnioskodawcy.

Dotacje Fundacji Open Meadows na działania na rzecz promocji równości płci, równości rasowej i sprawiedliwości ekonomicznej

Fundacja Open Meadows jest organizacją wspierającą projekty prowadzone przez i z korzyścią dla kobiet i dziewcząt. Projekty, które nie dyskryminują na podstawie rasy, religii, narodowości, wieku, tożsamości i ekspresji płciowej czy tożsamości i ekspresji seksualnej.

Program Dotacji Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy od 1996 roku wspiera swojego Fundatora – Citi Handlowy – w realizacji jego misji społecznej. Najstarszym z prowadzonych programów jest Program Dotacji. W jego ramach co roku przyznawanych jest kilkadziesiąt dotacji na projekty realizowane przez organizacje pozarządowe w całym kraju.

XXII edycja konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”

Wystartowała dwudziesta druga edycja Konkursu o tytuł "Dobroczyńca Roku”. Od 9 stycznia można nominować firmy i fundacje korporacyjne, dla których priorytetem jest rzetelność, dbanie o klientów, otoczenie i przede wszystkim zaangażowanie w zmienianie świata – począwszy od lokalnego, aż po globalny. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce zaprasza do składania wniosków do 6 lutego 2019 r. Laureatów poznamy w czerwcu podczas uroczystej Gali Finałowej.

Ogłoszono nabór do prac w komisji Bractwa Filantropii

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia zaprasza środowiska prowadzące działalność charytatywną do zgłaszania kandydatów do prac w komisji Bractwa Filantropii. Zadaniem Bractwa będzie wyłonienie laureatów tytułu FILANTROP KRAKOWA A.D. 2018. Tytuł ten przyznawany jest corocznie osobom lub podmiotom szczególnie zaangażowanym w bezinteresowne niesienie pomocy potrzebującym mieszkańcom Krakowa.

Zarząd Powiatu w Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2019

Zarząd Powiatu w Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2019 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki.

Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants