Aktualności

Konkurs POWER 2.15 dotyczący tworzenia e-materiałów do kształcenia zawodowego

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/20 Tworzenie e-materiałów do kształcenia zawodowego (e-materiały zawodowe).

Konkurs dotyczący zachowania i utrwalania pamięci o historii i kulturze Żydów polskich

Komisja Grantowa działająca w Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny w Polsce ogłosiła konkurs na dofinansowanie działań związanych z zachowaniem i utrwalaniem pamięci o historii i kulturze Żydów polskich oraz ich wkładzie w światową kulturę.

Dofinansowanie działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek. Do konkursu można składać projekty dotyczące poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

Konkurs MSWiA dotyczący tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zaprasza do składania wniosków o dotację na realizację w 2021 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1, 3-9 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym.

Dotacje VELUX FOUNDATIONS

VELUX FOUNDATIONS ma na celu poprawę kształcenia i szkolenia zawodowego młodzieży w Europie, w szczególności w Europie Środkowej i Wschodniej. Dotacje przyznawane są na projekty opracowane przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego, lokalnych innowatorów, szkoły i władze publiczne.

Konkurs ofert - Krakowski Panel Klimatyczny

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK uprzejmie informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego pn. „Krakowski Panel klimatyczny” w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

FIO Małopolska Lokalnie wspiera krakowskich społeczników

15 projektów autorstwa organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu Krakowa otrzymało blisko 71 000 zł na społeczne inicjatywy.

Zakończono konsultacje do diagnozy SRPS Krakowa na 2021-2030

Od 29 czerwca do 17 lipca 2020 r. były prowadzone konsultacje na potrzeby opracowania diagnozy Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2021–2030.

Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert pn. Przeprowadzenie ewaluacji realizacji przez Gminę Miejską Kraków procedury otwartych konkursów ofert na zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w latach 2017-2019

Zatwierdzono wyniki otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji od 1 września do 30 listopada 2020 roku zadania publicznego pn. „Przeprowadzenie ewaluacji realizacji przez Gminę Miejską Kraków procedury otwartych konkursów ofert na zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w latach 2017–2019”.

Konkurs Rzeczy są dla ludzi

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w konkursie „Rzeczy są dla ludzi”.

POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants