Dialog obywatelski w Krakowie - uwarunkowania medialne

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych zaprasza do lektury najnowszej publikacji z serii "Dialog obywatelski w Krakowie", pn. "Reprezentacje medialne". Tym razem zespół badawczy postanowił zdiagnozować otoczenia medialne dialogu obywatelskiego w Krakowie, uzyskać odpowiedzi na pytania, jak dialog obywatelski prezentowany jest w krakowskich mediach i jakie może to mieć znaczenie dla jakości współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi, a także społecznego postrzegania dialogu obywatelskiego.

Dialog obywatelski w Krakowie - uwarunkowania medialne
Fot. Organizacje Pozarządowe

Niniejsza publikacja jest trzecim opracowaniem diagnozującym kondycję dialogu obywatelskiego w Krakowie, która została przygotowana przez pracowników, doktorantów i studentów Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W książce prezentowane są wyniki badań prowadzonych w ramach projektu "Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego".

Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego jest projektem dydaktyczno-naukowym, realizowanym wspólnie przez dwa instytuty WZiKS UJ: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej (IDMiKS) oraz Instytut Spraw Publicznych (ISP), w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw Społecznych (MOWIS).

Przedsięwzięcie ma charakter długoterminowy (2015-2018), a jego główny cel polega na obserwacji i diagnozie relacji pomiędzy władzami Krakowa a organizacjami pozarządowymi oraz przygotowywaniu rekomendacji działań usprawniających tę współpracę. Badania prowadzone przez ODO skupiają się na sytuacjach uruchamiających różne formy dialogu obywatelskiego, rozmaitych inicjatywach i instytucjach przyczyniających się do tego dialogu oraz biorących w nim udział, a także wydarzeniach, w których dialog ten nie zachodzi, choć powinien.

Do tej pory ukazały się dwie publikacje podsumowujące prace zespołu.

Pierwsza książka – "Dialog obywatelski w Krakowie w opiniach mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i mediów" – zawiera raport z początkowego etapu badań, zrealizowanych w 2015 roku. Miały one charakter wstępny, pilotażowy. Ich celem było poznanie stopnia znajomości pojęć i zagadnień dialogu obywatelskiego oraz sposobów postrzegania instytucji dialogu obywatelskiego przez mieszkańców Krakowa, krakowskie organizacje pozarządowe i w przekazie krakowskich mediów. W publikacji pokazano, w jaki sposób podmioty te definiują dialog obywatelski, zidentyfikowano czynniki sprzyjające i utrudniające jego rozwój w Krakowie oraz starano się ustalić przyczyny opinii wskazujących bariery tego dialogu.

Druga książka – "Dialog obywatelski w Krakowie. Formy i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi" – zawiera omówienie wyników badań przeprowadzonych w 2016 roku. Na tym etapie projektu analizą objęto współpracę Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi, czyli podstawowych aktorów dialogu obywatelskiego. W publikacji omówiono uwarunkowania, regulacje i podstawy prawne ich wzajemnych relacji. Ocenie poddano przebieg konsultacji GMK z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku, kondycję krakowskich organizacji pożytku publicznego (w szczególności ich misji, celów, potencjału społecznego i finansowego oraz zdolności do współdziałania z innymi instytucjami) oraz jakość komunikowania między organizacjami pozarządowymi a Urzędem Miasta na portalu internetowym www.ngo.krakow.pl, poświęconym krakowskim organizacjom pozarządowym.

Najnowsze badania z 2017 roku zaplanowano i opracowano na podstawie dotychczasowych doświadczeń, informacji i wyników analiz, pozyskanych przez zespół ODO. W niniejszej książce omówiono medialne uwarunkowania prowadzenia dialogu obywatelskiego w Krakowie.

Okładka - ODO Reprezentacje medialne

Pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy