Wsparcie udzielane przez Narodowy Bank Polski

Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej.

Wsparcie udzielane przez Narodowy Bank Polski
Fot. Pixabay

Narodowy Bank Polski (NBP) wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego.

W szczególności celami działalności edukacyjnej NBP są:

 • upowszechnienie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, kształtowanie postaw sprzyjających jego stabilności i rozwojowi systemu finansowego,
 • zwiększenie znajomości zagadnień ekonomicznych w społeczeństwie, w tym na temat roli i misji NBP, polityki pieniężnej, instytucji finansowych oraz Unii Gospodarczej i Walutowej (m.in. Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Systemu Banków Centralnych),
 • kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości,
 • upowszechnienie obrotu bezgotówkowego,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu i kształtowanie odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji finansowych, w tym zarządzaniu budżetem domowym i korzystaniu z usług finansowych,
 • popularyzowanie wiedzy na temat dziedzictwa ekonomicznego i historii pieniądza,
 • promowanie nowoczesnych postaw wpływających na kształtowanie kapitału społecznego związanego z rozwojem gospodarczym.

Główne obszary tematyczne, w ramach których można składać wnioski o dofinansowanie, to:

 • inflacja, stabilność systemu finansowego, funkcje i zadania NBP,
 • rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych (zwłaszcza wśród ludzi młodych oraz po 45 roku życia),
 • zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • gospodarowanie budżetem domowym,
 • zapobieganie wykluczeniu finansowemu,
 • pieniądz,
 • gospodarka rynkowa,
 • instytucje i usługi finansowe,
 • nowe horyzonty myśli ekonomicznej.

Dodatkowo, corocznie NBP ustala listę priorytetów na dany rok. Aktualna na 2020 rok znajduje się w załączniku dostępnym na stronie NBP.

Dofinansowywane są m.in. działania o charakterze lokalnym i regionalnym takie jak: konkursy, olimpiady przedmiotowe, warsztaty, szkolenia, wykłady, konferencje, publikacje naukowe dystrybuowane nieodpłatnie.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • osoby prawne,
 • inne jednostki organizacyjne, tj. szkoły, ośrodki kultury, biblioteki, centra aktywizacji / zawodowe, podmioty lokalne, dla których organami prowadzącymi są władze samorządowe.

Maksymalna wartość wnioskowanego dofinansowania na jeden projekt to 30 000 zł. Wymagany jest wkład własny wnioskodawcy, który nie ma określonej wartości minimalnej.

Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym i weryfikowane przez Oddziały Okręgowe NBP. Wnioski należy złożyć co najmniej 90 dni przed datą rozpoczęcia projektu.  

Więcej informacji na temat zasad udzielania przez NBP dofinansowania można uzyskać pod numerami tel.: 22 185 91 97 i 22 185 28 53, wysyłając e-mail na adres: sekretariat.dew@nbp.pl lub kontaktując się z właściwym terytorialnie Oddziałem Okręgowym NBP.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy