Konkurs dotacyjny w programie Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy

Fundacja im. Stefana Batorego w konsorcjum z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” i Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich zapraszają do składania wniosków na projekty tematyczne w pierwszym konkursie dotacyjnym w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Konkurs dotacyjny w programie Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy
Fot. Pixabay

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) jest jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych. Jego celem jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem. Wsparcie we wszystkich konkursach dotacyjnych przyznawane będzie na działania prowadzone przez polskie organizacje społeczne – samodzielnie lub w partnerstwie z innym podmiotami z Polski, z Państw-Darczyńców oraz z krajów sąsiadujących z Polską, a nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Program wspierać będzie działania prowadzone przez organizacje z całej Polski. Należy podkreślić, że szczególną wagę przykładać będzie do wspierania działań podejmowanych przez organizacje mniej doświadczone, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów pomocowych i wsparcia infrastrukturalnego oraz organizacje adresujące swoje działania do grup narażonych na dyskryminację i wykluczenie.
Istotne jest, że we wszystkich działaniach ważną grupą docelową będzie młodzież.

Obszary wsparcia w konkursie na projektu tematyczne to:

Obszar 1 – angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne

Obszar 2 – ochrona praw człowieka i równe traktowanie

Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie.

O dotacje mogą ubiegać się zarejestrowane w Polsce: stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), fundacje, związki stowarzyszeń, spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, koła gospodyń wiejskich, a także kościelne osoby prawne, które spełniają poniższe warunki:

 • w momencie składania wniosku wstępnego są zarejestrowane od co najmniej 12 miesięcy,
 • do 31 marca 2020 r. będą miały sporządzone sprawozdanie finansowe lub - jeśli nie są zobowiązane do sporządzania sprawozdania finansowego - zbiorcze zestawienie przychodów i kosztów za ostatni rok bilansowy,
 • są niezależne od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i podmiotów komercyjnych,
 • nie działają w celu osiągnięcia zysku,
 • działają na rzecz dobra publicznego, a nie jedynie na rzecz swoich członków,
 • działają w interesie publicznym oraz kierują się wartościami demokratycznymi i przestrzegają praw człowieka,
 • nie został wobec nich złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, nie znajdują się w stanie likwidacji, nie podlegają zarządowi komisarycznemu, nie zawiesiły działalności ani nie są przedmiotem postępowań o podobnym charakterze,
 • nie zalegają z płatnością zobowiązań publiczno-prawnych wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • żaden z członków organu zarządzającego organizacji nie został skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Planowane we wniosku działania powinny być zgodne ze statutem, regulaminem lub innym dokumentem określającym misję, cele i sposoby działania Wnioskodawcy. Nie mogą dotyczyć praktyk i kultu religijnego (obejmujących również głoszenie i szerzenie wiary), działalności partyjnej ani kampanii wyborczych. Ponadto dotacja nie może być przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej ani odpłatnej. Więcej informacji na temat podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dotację i wymogów, które muszą spełniać znajduje się w Podręczniku dla Wnioskodawców i Grantobiorców w podrozdziałach 4.1 i 4.2.

Kwota przeznaczona na dotacje w pierwszym konkursie: 10 455 000 EUR.

Kwoty alokacji na poszczególne obszary wsparcia:

 • Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne: 4 500 000 EUR,
 • Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie: 2 985 000 EUR,
 • Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie: 2 970 000 EUR.

Można ubiegać się na małe i duże dotacje.
Małe dotacje:

 • minimalna kwota dotacji: 5 000 EUR,
 • maksymalna kwota dotacji: 25 000 EUR,
 • wymagany wkład własny – 10% kosztów całkowitych projektu oraz kosztów dotyczących rozwoju instytucjonalnego; może być w całości wniesiony w postaci pracy wolontariuszy/ek.

Duże dotacje:

 • minimalna kwota dotacji: 25 001 EUR,
 • maksymalna kwota dotacji: 62 500 EUR,
 • wymagany wkład własny – 10% całkowitych projektu oraz kosztów dotyczących rozwoju instytucjonalnego; z czego przynajmniej połowa musi być wniesiona w formie finansowej.

Zarówno w przypadku małych jak i dużych dotacji realizacja projektów może trwać od 8 do 24 miesięcy. Może się rozpocząć najwcześniej 1 października 2020 r. i musi się zakończyć do 30 listopada 2022 r.

Terminy składania wniosków:

 • wnioski wstępne: od 10 lutego od godz. 15.00 do 31 marca 2020 r. do godziny 12.00 w południe,
 • wnioski pełne: od 1 czerwca od godz. 12.00 w południe do 31 lipca 2020 r. do godziny 12.00 w południe.


Szczegółowe informacje o konkursie, w tym regulamin dostępne są pod adresem:
http://aktywniobywatele.org.pl/dla-wnioskodawcow/konkurs-na-projekty-tematyczne/

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy