Komunikat archiwalny

Otwarty konkurs ofert ''Bezpieczny Senior - Oszustom Dziękuję!''

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów „Bezpieczny Senior – Oszustom Dziękuję!”.

Otwarty konkurs ofert ''Bezpieczny Senior - Oszustom Dziękuję!''
Fot. pixabay

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego odpowiadających celom „Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”, zwanego dalej Programem, tj. celowi głównemu „zwiększanie zaangażowania organizacji pozarządowych i mieszkańców Małopolski w życie publiczne oraz wzmacnianie współpracy międzysektorowej i rozwój społeczeństwa obywatelskiego.” oraz celowi szczegółowemu 1 –„aktywne zaangażowanie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych”, obszar współpracy: upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.

Zgodnie z zapisami Programu, w ramach konkursu zlecane będą zadania polegające m.in. na:

 1. propagowaniu wiedzy na temat prawa (w tym praw konsumentów oraz podstawowych zasad postępowania cywilnego oraz administracyjnego) wśród młodzieży i osób starszych,
 2. organizowaniu prelekcji na temat metod rozpoznawania i unikania nieuczciwej konkurencji,
 3. organizowaniu inicjatyw mających na celu pogłębienie świadomości konsumenckiej przy jednoczesnym promowaniu integracji międzypokoleniowej.

W ramach przygotowywanych projektów zaleca się uwzględnienie takich obszarów jak:

 1. bezpieczeństwo w sieci, w obrocie handlowym, prawnym,
 2. prawa konsumenta,
 3. sposoby rozpoznawania i reagowania na różnorodne metody wyłudzania,oszustw,
 4. edukacja w zakresie podstawowych instytucji prawa cywilnego (w tym prawa spadkowego), a także podstawowych zasad postępowania cywilnego oraz administracyjnego, oraz edukacja w zakresie możliwych form pomocy dla ofiar wyłudzeń i oszustw,
 5. propagowanie współpracy interdyscyplinarnej w zakresie przeciwdziałania nieuczciwym praktykom konsumenckim (współpraca m.in. z Policją, jednostkami samorządu terytorialnego),
 6. edukacja międzypokoleniowa – wymiana doświadczeń, promowanie właściwych wzorów zachowań w sytuacji narażenia na niebezpieczeństwo w obrocie konsumenckim.

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 1 kwietnia 2020 r., a kończyć nie później niż 30 listopada 2020 r.

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą się ubiegać oferenci wymienieni w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, jeśli ich działalność statutowa jest zgodna z dziedziną w jakiej realizowane jest zadanie, tzn. obejmuje:

 1. działalność na rzecz upowszechniania i ochrony praw konsumentów, lub
 2. edukację lub poradnictwo w zakresie prawa.

W 2020 roku na realizację zadań wybranych w ramach konkursu przeznaczono środki finansowe do kwoty ogółem 300 000 zł. Minimalny koszt całkowity realizacji zadania stanowiącego przedmiot oferty wskazany na etapie składania oferty nie może być mniejszy niż 20 000 zł. Maksymalna kwota przyznanej dotacji na realizację poszczególnych zadań w ramach składanych ofert nie może być wyższa niż 85% całkowitego kosztu realizacji zadania. Wymagany jest wkład własny w wysokości minimum 15% łącznej kwoty całkowitego kosztu realizacji zadania. Wkład własny rozumiany jest jako suma wkładu własnego finansowego i wkładu własnego niefinansowego (osobowego i rzeczowego).

Termin składania ofert w konkursie upływa 28 lutego 2020 r., godz.12.00.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć pod adresem: http://www.rops.krakow.pl/aktualnosc/ruszyla-kolejna-edycja-otwartego-konkursu-ofert-z-obszaru-ochrony-praw-konsumenckich-1965.html

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy