Komunikat archiwalny

Otwarty konkurs dotacyjny dla organizacji harcerskich i skautowych

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosił nabór w ramach otwartego konkursu dotacyjnego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.

Otwarty konkurs dotacyjny dla organizacji harcerskich i skautowych
Fot. Pixabay

Głównym celem Programu jest wzmocnienie organizacji harcerskich w zakresie potencjału instytucjonalnego oraz realizowanej działalności programowej. Program zakłada podniesienie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji wychowawców oraz dzieci i młodzieży zaangażowanych w działalność harcerską oraz rozwój wolontariatu w organizacjach harcerskich. Ponadto, dotacje przeznaczone są także na wzmocnienie współpracy organizacji harcerskich z podmiotami sektora publicznego.

Dotacja może zostać przyznana na wsparcie działań programowych realizowanych przez organizacje harcerskie oraz wzmocnienie instytucjonalne tych podmiotów, tj. na sfinansowanie następujących zadań:

 • Zadanie 1. Wsparcie kształcenia i działań programowych w organizacjach harcerskich:
  • Zadanie 1.1. Kształcenie metodyczne wychowawców;
  • Zadanie 1.2. Kształcenie metodyczne osób niepełnoletnich;
  • Zadanie 1.3. Kształcenie specjalistyczne;
  • Zadanie 1.4. Praktyki edukacyjne –projekty wychowawcze.
 • Zadanie 2. Wsparcie instytucjonalne organizacji harcerskich:
  • Zadanie 2.1. Organizacje harcerskie jako partner strategiczny państwa;
  • Zadanie 2.2. Promocja ruchu harcerskiego w mediach publicznych;
  • Zadanie 2.3. Rozwój potencjału organizacyjnego i infrastrukturalnego organizacji harcerskich;
  • Zadanie 2.4. Budowa systemu współpracy z sektorem przedsiębiorstw;
  • Zadanie 2.5. Konsolidacja środowisk harcerskich i skautowych.

O dotację w ramach Konkursu mogą się ubiegać organizacje harcerskie – stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objęte Protektoratem Prezydenta RP, pracujące harcerską metodą wychowawczą. O dotację mogą ubiegać się również organizacje nieobjęte Protektoratem pod warunkiem, że ich praca harcerską metodą wychowawczą została potwierdzona przez organizację objętą Protektoratem.
Wnioskodawcą i Beneficjentem dotacji może być tylko i wyłącznie zarząd szczebla centralnego danej organizacji harcerskiej. Powyższe nie wyklucza możliwości powierzenia zadania w całości bądź w określonej części terenowym jednostkom organizacyjnym danej organizacji harcerskiej, posiadającym osobowość prawną.
Podmioty uprawnione do aplikowania w ramach Konkursu nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.

W ramach Konkursu uprawniona organizacja może złożyć tylko jeden wniosek.

W ramach Konkursu przewiduje się możliwość finansowania zadań realizowanych w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

Na realizację Konkursu przeznaczono 29 100 000 zł, w tym 14 550 000 zł w 2020 r. i 14 550 000 zł w 2021 r. Organizacja może ubiegać się o dotację w wysokości do 22 mln zł, w zależności od liczby harcerzy i instruktorów – członków organizacji harcerskiej oraz od liczby i rodzaju zadań realizowanych przez Beneficjenta. Wniesienie wkładu własnego nie jest wymagane.

Wnioski w ramach Konkursu można składać w okresie od 10 lutego 2020 r., od godz. 12.00, do 24 lutego 2020 r., do godz. 14.00.

Więcej informacji o naborze można znaleźć pod adresem: https://niw.gov.pl/startuje-rohis-2020/

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy