Komunikat archiwalny

Konkurs PARPA dotyczący reedukacji osób, które prowadziły pojazdy po spożyciu alkoholu

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłosiła konkurs na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Konkurs PARPA dotyczący reedukacji osób, które prowadziły pojazdy po spożyciu alkoholu
Fot. Pixabay

Przedmiotem konkursu jest zadanie 3.3.8 Reedukacja osób, które prowadziły pojazdy, będąc pod wpływem alkoholu

Lp. Nr zadania konkursowego Nazwa zadania  Kwota dofinansowania na 2020 r.
1. 17/3.3.8/20/DPL Opracowanie, druk i dystrybucja publikacji skierowanej do osób biorących udział w kursach reedukacyjnych w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii za pośrednictwem Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. 150 000,00 zł


Szczegółowy opis poszczególnych zadań stanowi załącznik numer 1 do ogłoszenia o konkursie.

Wnioskodawcami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2365 j.t.), to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688ze zm.), spełniające kryteria wyboru wniosku wskazane w ogłoszeniu o konkursie oraz spełniające dodatkowe kryteria formalne określone przy opisie poszczególnych zadań konkursowych.

Zadanie należy zrealizować do 30 października 2020 r.

Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych w 2020 r. na realizację wszystkich zadań w ramach przedmiotowego ogłoszenia wynosi 150 000 zł. Wnioskodawca musi wnieść wkład własny (finansowy lub osobowy), wynoszący minimum 5% wnioskowanej kwoty w danym roku.

Termin składania wniosków upływa 3 kwietnia 2020 r., o godz. 15:00.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć pod adresem: http://www.parpabip.pl/index.php?id=185,0,0,0,0,76

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy