Konkurs ''Dyplomacja publiczna 2020 - nowy wymiar''

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło otwarty konkurs ofert „Dyplomacja publiczna 2020 – nowy wymiar”.

Konkurs ''Dyplomacja publiczna 2020 - nowy wymiar''
Fot. Pixabay

W ramach konkursu dofinansowane będą działania dotyczące następujących komponentów:

 • Komponent I „Wzmocnienie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej”
 • Komponent II „Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej”
 • Komponent III „Polacy i Żydzi – wspólne dziedzictwo i przyszłość”
 • Komponent IV „Rola Polski w procesie integracji państw Bałkanów Zachodnich z UE”.

W obecnej sytuacji pandemii przy realizacji celów konkursu sugerowane jest wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i narzędzi komunikacji do realizacji zadania publicznego. Oczekiwane jest kreatywne podejście dotyczące sposobu realizacji projektów za pośrednictwem mediów, Internetu lub poprzez publikacje z wykorzystaniem interaktywnych i pasywnych form komunikacji multimedialnej.

Ze względu na uwarunkowania wynikające ze stanu pandemii COVID-19, szczególną uwagę należy skierować na sposób i możliwości realizacji projektów z uwzględnieniem adekwatnych przepisów sanitarno-epidemiologicznych. Z uwagi na niemożliwość wykluczenia ewentualnych ograniczeń, które mogą nadal obowiązywać w okresie realizacji zadania publicznego w terminach określonych w § 6 ust 1, bądź nowych, które mogą zostać wprowadzone ze względu na możliwy dynamiczny rozwój pandemii, priorytetowo traktowane będą projekty, których realizacja nie będzie uzależniona od  sytuacji  epidemicznej.    

Komponent nr I „Wzmocnienie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej” – celem realizacji zadania publicznego jest kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski i jej silnej pozycji na arenie międzynarodowej poprzez działania w obszarze dyplomacji publicznej i kulturalnej takie jak, m.in.:

 1. inicjowanie i pielęgnowanie kontaktów dwu- i wielostronnych w duchu dialogu między społeczeństwem Polski a społeczeństwami innych państw;  
 2. wzmacnianie zainteresowania Polską w różnych obszarach, m.in. kultury, historii, nauki, rozwoju medycyny, sztuki, innowacyjności, gospodarki; promocja języka polskiego i popularyzacja nauki języka polskiego jako obcego;
 3. upowszechnianie wiedzy na temat zaangażowania Polski na arenie międzynarodowej w różnych formatach, ze szczególnym uwzględnieniem:  
 • działań na rzecz współpracy i bezpieczeństwa w wymiarze regionalnym i globalnym w ramach NATO, UE, ONZ (członkostwo Polski w Radzie Praw Człowieka 2020-2022), OBWE,
 • zaangażowania w ramach Partnerstwa Wschodniego na rzecz zacieśniania relacji między wschodnimi partnerami, budowania wzajemnego zaufania i wspierania rozwoju,
 1. popularyzacja polskiej historii najnowszej poprzez kontynuację projektów związanych z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, w tym popularyzacja znaczenia Bitwy Warszawskiej z okazji jej 100. rocznicy, zgodnie z założeniami Programu Wieloletniego Niepodległa 2017-2022; realizacja projektów z zakresu edukacji historycznej dot. II wojny światowej i z okazji 75. rocznicy jej zakończenia; upowszechnianie wiedzy dotyczącej znaczenia i roli Solidarności (z okazji 40. rocznicy powstania) w procesie demokratycznych i pokojowych zmian w Europie Środkowo–Wschodniej; rola polskiego Kościoła w dążeniu Polaków do wolności i w procesie obalenia komunizmu m.in. na przykładzie postaci kardynała Stefana Wyszyńskiego, bł. ks. Jerzego Popiełuszki, arcybiskupa Antoniego Baraniaka;  
 2. popularyzacja życia, nauczania i dziedzictwa św. Jana Pawła II z okazji 100. rocznicy urodzin i jako patrona 2020; popularyzacja innych patronów 2020 ustanowionych przez Sejm i Senat RP;
 3. promocja XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina (2021) i upowszechnianie twórczości Fryderyka Chopina z okazji 210. rocznicy urodzin;
 4. upowszechnianie wiedzy nt. wkładu polskiej kultury, nauki medycyny i sztuki do światowego dziedzictwa poprzez przypominanie sylwetek wybitnych Polaków i ich zasług dla rozwoju cywilizacji;
 5. promocja polskiego designu, wzornictwa i architektury;
 6. promocja sektorów kreatywnych zgodnie z założeniami Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem branży gier komputerowych;
 7. promocja polskich miast, regionów i zjawisk kulturotwórczych;
 8. wzmacnianie zainteresowania polskim filmem i kinem artystycznym.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną, szczególnego znaczenia nabierają projekty uwzględniające powyższe kwestie merytoryczne, a także wyzwania związane z pandemią COVID-19 i jej możliwymi długofalowymi następstwami oraz współpracą międzynarodową w tym zakresie.

Komponent nr II „Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej” – celem realizacji zadania publicznego jest:

 1. analiza i przeciwdziałanie fałszywej narracji, która w obszarze wzajemnych relacji utrudnia budowanie trwałych więzi między instytucjami a polskim społeczeństwem oraz społeczeństwami Białorusi, Rosji i Ukrainy (BRU); wykorzystanie mediów społecznościowych do przedstawiania pozytywnego wizerunku Polski oraz do prezentacji polskiego stanowiska i oceny dominującej na tym obszarze BRU polityki historycznej;
 2. zapoznanie z polskim doświadczeniem przeobrażania infrastruktury społeczno-gospodarczej, w szczególności na poziomie regionalnym; prezentacja Polski jako państwa o rozbudowanym sektorze przedsiębiorczości, gotowego do podjęcia współpracy  ze wschodnimi partnerami;
 3. wspieranie szerokiego dialogu pomiędzy społeczeństwami: Polski, Rosji, Białorusi i Ukrainy w kontekście budowy społeczeństwa obywatelskiego, z uwzględnieniem historycznej roli i znaczenia polskiej mniejszości i Polonii;  
 4. promowanie Partnerstwa Wschodniego jako projektu europejskiej polityki wschodniej, który przyczynia się do budowania więzi politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturalnych między Unią Europejską a krajami regionu Partnerstwa Wschodniego;
 5. promocja skutecznych mechanizmów polskich przemian społeczno-ekonomicznych (m.in. w obszarze walki z korupcją, osiągnięć w rewitalizacji przestrzeni miejskiej, rozwoju polskiego sektora start-upów, pozytywnego wpływu kontaktów zagranicznych na rozwój jednostek samorządowych);
 6. upowszechnianie polskiego modelu współpracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym, w tym: współpracy środowisk i grup wpływających na rozwój społeczeństwa obywatelskiego; idei wolontariatu; ochrony praw człowieka (w partnerstwie z lokalnymi NGO);
 7. uwypuklanie znaczenia współpracy kulturalnej i naukowej z Polską, zarówno w aspekcie realizowania wspólnych projektów, jak i synergii badań naukowych i kontaktów bezpośrednich oraz prezentowania modelu działalności społeczności akademickich (Konstytucja dla Nauki, samorząd studencki, organizacje studenckie, koła naukowe), prowadzenie działań mających na celu integrację środowisk absolwentów polskich uczelni oraz programów stypendialnych;
 8. promocja wspólnych elementów dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym dialogu międzykonfesyjnego w obrębie religii monoteistycznych.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną, szczególnego znaczenia nabierają projekty uwzględniające powyższe kwestie merytoryczne, a także wyzwania związane z pandemią COVID-19 i jej możliwymi długofalowymi następstwami oraz współpracą międzynarodową w tym zakresie.

Komponent nr III: „Polacy i Żydzi – wspólne dziedzictwo i przyszłość” – celem realizacji zadania publicznego jest:

 1. przypominanie, że Polska i Polacy są krajem i społeczeństwem znającym i szanującym wkład Żydów w polską kulturę, historię, gospodarkę, naukę i życie społeczne - podkreślanie nierozerwalnego związku tożsamości kulturowej Polaków i Żydów, opartego na wspólnym fundamencie cywilizacji judeo-chrześcijańskiej oraz na wspólnej wielowiekowej historii;
 2. prezentowanie odnowy i rozkwitu życia żydowskiego w Polsce po 1989 r.;
 3. wspieranie współpracy, wzajemnego zainteresowania i dialogu między Polakami i Żydami;
 4. przypominanie, że Polska, jako strażnik pamięci milionów polskich Żydów zamordowanych podczas II wojny światowej, pielęgnuje pamięć o ofiarach Holokaustu dłużej niż jakiekolwiek inne państwo - prezentowanie polskiego dorobku naukowego i muzealniczego w sferze zachowania miejsc pamięci związanych z Zagładą.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną, szczególnego znaczenia nabierają projekty uwzględniające powyższe kwestie merytoryczne, a także wyzwania związane z pandemią COVID-19 i jej możliwymi długofalowymi następstwami oraz współpracą międzynarodową w tym zakresie.

Komponent nr IV: „Rola Polski w procesie integracji państw Bałkanów Zachodnich z UE” – celem realizacji zadania publicznego jest:  

 1. promocja Polski jako nowoczesnego państwa europejskiego z dobrze funkcjonującą demokracją, zamożnym społeczeństwem, sprawną administracją publiczną i skuteczną polityką zagraniczną;
 2. promocja Polski jako adwokata państw regionu Bałkanów Zachodnich na drodze do integracji europejskiej ze wskazaniem na doświadczenie Polski, która z sukcesem pokonała drogę przemian społecznych, politycznych i gospodarczych;
 3. pogłębienie stanu wiedzy na temat podstawowych elementów kształtujących postawę Polski na arenie międzynarodowej oraz popularyzacja wiedzy o Polsce jako ważnym uczestniku debaty i współpracy międzynarodowej, o znaczącym potencjale w wymiarze dwustronnym, regionalnym i globalnym;
 4. ugruntowanie wizerunku Polski jako odpowiedzialnego członka wspólnoty międzynarodowej, gotowego dzielić się osiągnięciami i doświadczeniami wypracowanymi w procesie transformacji. Upowszechnianie wiedzy, że Polska jest partnerem sprawdzonym w procesie integracyjnym z UE pod kątem transferu wiedzy i doświadczeń, w tym w zakresie budowania instytucji społeczeństwa obywatelskiego;
 5. zainteresowanie partnerów zagranicznych z krajów Bałkanów Zachodnich dawnymi i współczesnymi osiągnięciami polskiej kultury, sztuki i nauki. Są to dziedziny wyrażające polskie dziedzictwo duchowe, świadczące o wkładzie Polaków i Polski w rozwój europejskiej cywilizacji, innowacyjności i nowoczesności;
 6. promocja Procesu Berlińskiego jako mechanizmu służącego intensyfikacji współpracy pomiędzy państwami Bałkanów Zachodnich a Unią Europejską;
 7. upowszechnianie wiedzy, że Polska jest atrakcyjnym partnerem handlowym, gospodarczym, z dużym potencjałem w dziedzinie nowych technologii i przemysłu kreatywnego ze szczególnym uwzględnieniem branży gier komputerowych. Promocja przedsięwzięć gospodarczych prowadzących do większego zintegrowania infrastruktury między państwami Bałkanów Zachodnich oraz państwami UE.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną, szczególnego znaczenia nabierają projekty uwzględniające powyższe kwestie merytoryczne, a także wyzwania związane z pandemią COVID-19 i jej możliwymi długofalowymi następstwami oraz współpracą międzynarodową w tym zakresie.

Projekty w ramach ww. komponentów muszą uwzględniać następujące priorytety w zakresie dyplomacji publicznej i kulturalnej na 2020 r. w ramach polskiej polityki zagranicznej:

 1. Polska zaangażowana i jej międzynarodowa pozycja
 2. Polska obywatelska i solidarna pielęgnująca wartości i pamięć historyczną
 3. Polska inspirująca
 4. Polska kreatywna i innowacyjna w obszarze gospodarki i technologii
 5. Dziedzictwo buduje przyszłość i wzmacnia tożsamość narodową.

Zgłoszony projekt może dotyczyć więcej niż jednego priorytetu.

Projekt powinien być adresowany do zagranicznych odbiorców, a zwłaszcza do środowisk opiniotwórczych, w tym przedstawicieli mediów, w sposób zapewniający kontynuację oddziaływania i efekt zwielokrotnienia po zakończeniu projektu.

Miejsce realizacji zadania publicznego w podziale na poszczególne komponenty:

 1. Wzmocnienie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej – cały świat, z wyłączeniem Rosji, Ukrainy oraz Białorusi
 2. Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej – Rosja, Białoruś, Ukraina, Polska
 3. Polacy i Żydzi – wspólne dziedzictwo i przyszłość – Stany Zjednoczone, Izrael, Francja, Kanada, Federacja Rosyjska, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Argentyna, Niemcy, Australia, Brazylia, Dania, Szwecja, Chiny, Szwajcaria, Japonia, Polska, Południowa Afryka, Ukraina, Węgry, Meksyk, Królestwo Niderlandów, Belgia, Włochy
 4. Rola Polski  w procesie integracji państw Bałkanów Zachodnich z UE – Republika Albanii, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Republika Macedonii Północnej, Republika Serbii, Republika Kosowa, Polska.

W konkursie we wszystkich komponentach mogą uczestniczyć podmioty, o których mowa  w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy, tj. zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3. ust. 3. ww. ustawy:

 1. fundacje;
 2. stowarzyszenia;
 3. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 4. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 5. spółdzielnie socjalne;
 6. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. Warunki te muszą wynikać ze statutu lub umowy spółki.  

O przyznanie dofinansowania, we wszystkich komponentach, mogą ubiegać się niepubliczne szkoły wyższe.  
O przyznanie dofinansowania, we wszystkich komponentach, mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.);
 2. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.);
 3. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.).

W przypadku komponentu nr II oraz nr III podmiotami uprawnionymi są dodatkowo publiczne szkoły wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.).

W priorytetach I, II i IV wskazana jest współpraca z partnerem zagranicznym, a w priorytecie III współpraca jest wymagana.

Każdy oferent może złożyć w konkursie maksymalnie jedną ofertę na każdy z komponentów.

Maksymalna łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych wynosi 5 000 000 zł, zgodnie z następującym podziałem:

 1. Wzmocnienie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej - 2 000 000 zł
 2. Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej – 1 000 000 zł
 3. Polacy i Żydzi – wspólne dziedzictwo i przyszłość – 1 000 000 zł
 4. Rola Polski w procesie integracji państw Bałkanów Zachodnich z UE – 1 000 000 zł.

Minimalne i maksymalne kwoty dotacji na poszczególne komponenty wynoszą:

 1. Wzmocnienie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej: 50 000 – 150 000 zł
 2. Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej: 50 000 – 150 000 zł
 3. Polacy i Żydzi – wspólne dziedzictwo i przyszłość: 30 000 – 150 000 zł
 4. Rola Polski w procesie integracji państw Bałkanów Zachodnich z UE: 50 000 – 150 000 zł.

Minimalny wkład własny oferenta/ów wynosi 10% całkowitej wartości zadania publicznego.  

Pytania dotyczące konkursu należy przesyłać na adres dotacjengo@msz.gov.pl

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 2 czerwca 2020 r. o godz. 16:15. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone do dnia 26 czerwca 2020 r.  

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-dyplomacja-publiczna-2020-nowy-wymiar

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy