Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Konkurs ofert Przez sport do wojska

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Wspierania i upowszechniani kultury fizycznej i sportu pn. Przez sport do wojska (nr ew. 09/2020/WD/DEKiD).

Fot. Pixabay
Pixabay

Celem konkursu jest realizacja zadań ukierunkowanych m.in. na:

 1. podniesienie sprawności fizycznej u żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, żołnierzy rezerwy oraz pracowników wojska;
 2. poprawę sprawności fizycznej i umiejętności sportowo-obronnych wśród młodzieży z klas mundurowych oraz zrzeszonej w proobronnych organizacjach pozarządowych;
 3. podniesienie poziomu wyszkolenia sportowego i etycznego w ramach prowadzonych zajęć o charakterze sportowo-obronnym;
 4. popularyzowanie sportu i rekreacji ruchowej w środowisku wojskowym;
 5. promowanie pozytywnych wartości kształtowanych przez sport wśród członków proobronnych organizacji pozarządowych;
 6. popularyzowanie wśród społeczeństwa sportów obronnych, zagadnień związanych z obronnością kraju.

Zadania konkursowe powinny obejmować m.in. realizację:

 1. zajęć o charakterze sportowym i sportowo-obronnym podnoszącym sprawność fizyczną żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, żołnierzy rezerwy, młodzieży klas mundurowych i członków proobronnych organizacji pozarządowych, jak również społeczności lokalnej (w tym: kursy sprawnościowe, zawody, mistrzostwa, szkolenia);
 2. programów i przedsięwzięć promujących uprawianie rożnych formy aktywności fizycznej (np. biegi długodystansowe, biegi na orientację, strzelectwo, sporty walki);
 3. obozów sportowo-obronnych dla młodzieży z klas mundurowych oraz członków proobronnych organizacji pozarządowych.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert w ww. konkursie są:

 1. organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy (m.in. stowarzyszenia, fundacje (z wyjątkiem fundacji utworzonych przez partie polityczne), oddziały stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze);
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 4. spółdzielnie socjalne;
 5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Oferenci ubiegający się o realizację zadania muszą:

 1. posiadać doświadczenie w realizacji zadań o charakterze edukacyjno-sportowym,
 2. prowadzić działalność statutową w danym obszarze.

W ramach konkursu mogą być składne oferty wspólne.

W ramach powyższego konkursu uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie 2 oferty.

Zadania należy zrealizować w terminie od 15 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Na realizację zadań w ww. zakresie zaplanowano kwotę w wysokości do 1 500 000,00 zł. Obowiązkowy jest wkład finansowy określony w części III.4 załącznika nr 1 do ogłoszenia - Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert nr 09/2020/WD/DEKiD, w wysokości minimum 10% planowanej kwoty dotacji. Wymagany jest wkład własny niefinansowy (osobowy i rzeczowy) w wysokości minimum 10% planowanej kwoty dotacji.

Oferty należy składać do 10 lipca 2020 r. Oferty zostaną wybrane do 31 lipca 2020 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON. Adres e-mail do zapytań: wDEKiD@mon.gov.pl

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-092020wddekid

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2020-06-02
Data aktualizacji: 2020-06-05
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat