Komunikat archiwalny

Konkurs ofert dotyczący festiwalu pieśni

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia w zakresie Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. XXV Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego – Hrubieszów 2020.

Konkurs ofert dotyczący festiwalu pieśni
Fot. Pixabay

Cele zadania konkursowego:

 1. zwiększenie zainteresowania pieśniami patriotycznymi i religijnymi wśród społeczeństwa oraz podwyższenie poziomu artystycznego wykonawców – młodzieży reprezentującej kluby wojskowe z Sił Zbrojnych RP;
 2. wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu i przywiązania do tradycji i dorobku kulturowego narodu polskiego poprzez indywidualne zaangażowanie wykonawców w proces wyszukania, przygotowania repertuaru i aranżacji utworu nawiązującego do wydarzeń z dziejów narodu i oręża polskiego;
 3. budowanie pozytywnego wizerunku Wojska Polskiego;
 4. zaprezentowanie kunsztu artystycznego wykonawców – artystów-amatorów z klubów wojskowych;
 5. doskonalenie umiejętności muzycznych poprzez przeprowadzenie warsztatów artystycznych dla wykonawców – artystów-amatorów z klubów wojskowych.

Warunki realizacji zadania:

 1. zadanie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu trzydniowego festiwalu w II kategoriach: soliści – wokaliści oraz zespoły wokalno–instrumentalne, w którym udział weźmie 150 wykonawców z całej Polski z klubów wojskowych;
 2. opracowanie regulaminu oraz scenariusza festiwalu;
 3. wyłonienie Rady Artystycznej Festiwalu;
 4. przeprowadzenie warsztatów artystycznych dla uczestników festiwalu (wykonawców z klubów wojskowych);
 5. zabezpieczenie logistyczne oraz organizacyjne, w tym:
  1. zapewnienie noclegu i wyżywienia dla wykonawców (150 wykonawców) oraz Rady Artystycznej Festiwalu;
  2. zapewnienie pomieszczeń do przeprowadzenia festiwalu oraz warsztatów artystycznych;
  3. wykonanie scenografii;
  4. zabezpieczenie profesjonalnego nagłośnienia i oświetlenia koncertów;
  5. wykonanie dokumentacji filmowo-fotograficznej;
  6. wykonanie informatora o festiwalu i jego uczestnikach;
  7. wynajęcie konferansjera;
  8. wykonacie materiałów reklamowych promujących festiwal;
  9. organizacja warsztatów artystycznych dla uczestników festiwalu;
  10. zabezpieczenie nagród rzeczowych dla wykonawców w kategorii solista i w kategorii zespół wokalno-instrumentalny;
  11. zabezpieczenie koncertów konkursowych w wodę, herbatę, kawę i słodycze;
  12. ubezpieczenie festiwalu i jego uczestników.
 6. osiągnięcie minimum 80% założonych w ofercie  rezultatów zadania;
 7. termin realizacji zadania: od 1.09.2020 r. do 15.12.2020 r.;

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert w ww. konkursie są:

 1. organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy (m.in. stowarzyszenia, fundacje (z wyjątkiem fundacji utworzonych przez partie polityczne), oddziały stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze);
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 4. spółdzielnie socjalne;
 5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Oferenci ubiegający się o realizację zadania muszą:

 • posiadać co najmniej pięcioletnie doświadczenie w realizacji zadań o charakterze kulturalnym oraz potencjał osobowy i rzeczowy niezbędny do realizacji przedsięwzięcia,
 • posiadać doświadczenie w zakresie realizacji zadań publicznych;
 • prowadzić działalność statutową w danym obszarze.

W ramach powyższego konkursu uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 150 000,00 zł.

Oferty należy składać do 30 czerwca 2020 r. Oferty zostaną wybrane do 20 lipca 2020 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON. Adres e-mail do zapytań: wDEKiD@mon.gov.pl

Szczegółowe informacja o konkursie dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-072020wddekid

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy