Komunikat archiwalny

Konkurs ofert dotyczący profilaktyki ochrony zdrowia psychicznego w środowisku szkoły/placówki

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Profilaktyka ochrony zdrowia psychicznego w środowisku szkoły/placówki. Tworzenie sieci wsparcia rówieśniczego w szkołach ponadpodstawowych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego i przeciwdziałania zachowaniom autodestrukcyjnym wśród dzieci i młodzieży. Opracowanie materiałów dotyczących działań postwencyjnych w szkole”.

Konkurs ofert dotyczący profilaktyki ochrony zdrowia psychicznego w środowisku szkoły/placówki
Fot. Pixabay

Konkurs ogłaszany jest w ramach Narodowego Programu Zdrowia: Działanie 1. Wspieranie zdrowia psychicznego Cel Operacyjny 3. Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa.

Celem konkursu jest zwiększenie skuteczności działań z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego  w szkole/placówce   poprzez:

  1. Przygotowanie i uruchomienie sieci wsparcia rówieśniczego w zakresie wzmacniania i ochrony zdrowia psychicznego uczniów i uczennic w środowisku szkoły/placówki (moduł I).
  2. Przeprowadzenie ewaluacji zadania publicznego pn. „Tworzenie sieci wsparcia rówieśniczego w szkołach ponadpodstawowych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego i przeciwdziałania zachowaniom autodestrukcyjnym wśród dzieci i młodzieży” (moduł II).
  3. Opracowanie materiałów dla nauczycieli, w tym wychowawców klas i specjalistów dotyczących działań postwencyjnych do wykorzystania w działaniach profilaktycznych w szkołach/placówkach (moduł III).

Zadanie należy zrealizować do 31 grudnia 2020 r.

Oferty realizacji zadania mogą składać podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2365), w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.), spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Na realizację zadania przeznaczono środki publiczne w wysokości 577 928,00 zł:

  1. maksymalna kwota dofinansowania zadania dotyczącego modułów I-II wynosi 470 000,00 zł;
  2. maksymalna kwota dofinansowania zadania dotyczącego modułu III wynosi 107 928 zł.

Oferent zobowiązany jest zapewnić wkład własny w wysokości minimum 5% całkowitej wartości zadania.

Termin składania ofert upływa 30 września 2020 r.

Pytania w sprawie konkursu można zadawać za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: katarzyna.kossakowska@men.gov.pl

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://bip.men.gov.pl/zadania-publiczne/profilaktyka-ochrony-zdrowia-psychicznego-w-srodowisku-szkoly-placowki-tworzenie-sieci-wsparcia-rowiesniczego-w-szkolach-ponadpodstawowych-w-zakresie-ochrony-zdrowia-psychicznego-i-przeciwdzialania-z.html

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy