Nabór wniosków w zakresie legalnej migracji

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – Departament Funduszy Europejskich (organ odpowiedzialny) ogłosiło nabór wniosków nr 13/2020/FAMI w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów na kwotę 1 000 000 EUR – 4 387 700 PLN w ramach celu szczegółowego: Integracja/legalna migracja, Cel krajowy: 2.1 Legalna migracja.

Nabór wniosków w zakresie legalnej migracji
Fot. pixabay.com

W ramach naboru nr 13/2020/FAMI dofinansowanie mogą otrzymać projekty mające na celu wsparcie kandydatów na repatrianta i ich rodzin w przygotowaniach przed przyjazdem do Polski w celu osiedlenia się.

Przykładowe działania mogą obejmować kursy adaptacji kulturowej i społecznej, konsultacje zawodowe (bez szkoleń zawodowych), uzupełnianie kwalifikacji, naukę języka polskiego, wsparcie w kontaktach z oczekującą w Polsce gminą lub środowiskiem oraz uzupełniająco przygotowanie społeczności lokalnej na przyjazd repatriantów.

Działania obejmujące bezpośrednie wsparcie mogą być udzielane wyłącznie osobom, wobec których można udokumentować perspektywę pobytu w Polsce w ramach repatriacji, tj. legitymujące się przyrzeczeniem wydania wizy krajowej w celu repatriacji lub decyzją o zakwalifikowaniu do wydania wizy krajowej w celu repatriacji (tzw. promesą). Wsparciem mogą zostać objęte wszystkie osoby, które mają zamiar przybyć na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wraz z kandydatem na repatrianta.

Początkowa data kwalifikowalności wydatków to 1 stycznia 2021 r. Końcowa data kwalifikowalności wydatków nie może wykraczać poza dzień 31 grudnia 2022 r.

Maksymalny czas realizacji projektu dla tego naboru to 24 miesiące.

O dofinansowanie mogą się ubiegać podmioty publiczne lub prywatne (z wyłączeniem osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) prowadzące działalność zarejestrowaną w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, organizacje międzynarodowe lub Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża („MKCK”) lub Międzynarodowa Federacja Krajowych Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.
W ramach naboru nr 13/2020/FAMI wnioskodawca może złożyć tylko 1 wniosek. Jednocześnie organizacja może figurować jako partner tylko w 2 projektach innych organizacji/instytucji.

Minimalna całkowita wartość takiego projektu musi wynieść 300 000 PLN. W przypadku projektów wybranych w otwartym naborze, w tym projektów organizacji pozarządowych, dofinansowanie z Funduszu nie przekroczy 75% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. Pozostałe dofinansowanie projektów musi być zapewnione przez beneficjentów/ partnerów projektów. Organizacje pozarządowe mogą wnioskować o dodatkowe dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości maks. 10%.

Nabór projektów odbywa się w terminie od 26 października 2020 r. do 11 grudnia 2020 r., do godz. 16.00.

Zapytania w zakresie konkursu należy kierować na adres poczty elektronicznej: fundusze.kontakt@MSWiA.gov.pl

Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: http://fundusze.mswia.gov.pl/ue/nabory-projektow/fundusz-azylu-migracji/15845,Ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-Funduszu-Azylu-Migracji-i-Integracji-1320.html

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy