Komunikat archiwalny

Konkurs ofert dotyczący wsparcia ofiar handlu ludźmi

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi”.

Konkurs ofert dotyczący wsparcia ofiar handlu ludźmi
Fot. Pixabay

Celem zadania jest zabezpieczenie potrzeb ofiar/domniemanych ofiar handlu ludźmi – obywateli polskich, obywateli Unii Europejskiej i obywateli państw trzecich bez względu na obywatelstwo, wiek i płeć (ze szczególnym uwzględnieniem cudzoziemców, którzy otrzymali zaświadczenie, o którym mowa w art. 170 ustawy o cudzoziemcach oraz cudzoziemców, którzy przebywają w Polsce na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 176 ustawy o cudzoziemcach lub ubiegają się o wydanie takiego zezwolenia) oraz osobom zagrożonym procederem.

Zadanie publiczne dotyczy sfery, o której mowa w art. 4 ust. 1 punkty 20 i 22 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie publiczne obejmuje następujące części:

 1. Część A.  prowadzenie całodobowego telefonu zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi oraz prowadzenie telefonicznego poradnictwa prewencyjnego dla przypadków indywidualnych – działania: całodobowe telefoniczne wsparcie osób (udzielanie informacji dla ofiar i świadków na temat ich praw i obowiązków; udzielanie informacji na temat dostępnej pomocy; organizacja pomocy); świadczenie poradnictwa prewencyjnego, w szczególności przedwyjazdowego.
 2. Część B. zapewnienie podstawowych potrzeb życiowych, interwencja kryzysowa oraz pomoc w reintegracji – działania: ocena potrzeb ofiar handlu ludźmi; zapewnienie ubrań, środków higienicznych, wyżywienia, podstawowej opieki medycznej; asystowanie ofierze podczas kontaktu z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości; indywidualna praca z ofiarą; wsparcie psychologiczne; pomoc tłumacza; transport ofiary na terenie kraju; pomoc przy legalizacji pobytu; konsultacje prawne; zapewnienie uczestnictwa ofiar handlu ludźmi w kursach zawodowych i kursach języka polskiego zgodnie ze stwierdzonymi potrzebami; współpraca w kwestii organizacji i udzielania pomocy z właściwymi podmiotami działającymi na terenie kraju i za granicą oraz kompleksowa organizacja bezpiecznego powrotu do kraju pochodzenia jedynie w uzasadnionych przypadkach; w miarę możliwości zapewnienie ciągłości wsparcia, tj. umożliwienie kontaktu za zgodą ofiary z odpowiednią organizacją w kraju pochodzenia; dyspozycyjność przez 24h na dobę (dodatkowo wymaga się szczegółowego opisu zakresu pomocy dla kobiet, mężczyzn, dzieci pod opieką i bez opieki, w tym ich zakwaterowania i dostępu do usług o charakterze interwencyjnym);
 3. Część C. prowadzenie schroniska lub schronisk oraz organizacja bezpiecznych miejsc zakwaterowania/schronienia (zapewnienie bezpiecznych miejsc zakwaterowania/ schronienia dla następujących grup ofiar:
  1. kobiet,
  2. mężczyzn,
  3. rodzica/opiekuna prawnego z dziećmi,
  4. dzieci bez opieki,
  5. rodzin.

Działania: zapewnienie bezpiecznego zakwaterowania dla ofiar handlu ludźmi bez względu na obywatelstwo, wiek i płeć z możliwością odizolowania ofiary, np. z powodów zdrowotnych, różnicy płci itp.; możliwość zapewnienia noclegu ofierze z małoletnim dzieckiem/dziećmi, wyżywienie, opieka, dyspozycyjność personelu KCIK przez 24h na dobę.

 1. Część D. konsultacje dla instytucji państwowych i samorządowych w zakresie pracy z ofiarami handlu ludźmi, w tym dla instytucji/podmiotów świadczących pomoc ofiarom (działania: wystąpienia podczas warsztatów, szkoleń, konferencji i seminariów dla instytucji państwowych i samorządowych oraz organów ścigania; konsultacje i poradnictwo telefoniczne dla takich instytucji odbywa się w ramach części A zadania; opracowanie i druk materiałów informacyjno-promocyjnych o KCIK; dyspozycyjność przez 24h na dobę).
 2. Część E. koszty administracyjne związane z realizacją zadania – koszty administracyjne nie mogą stanowić więcej niż 16% kosztu realizacji zadania.

Na realizację zadania planuje się przekazać środki w wysokości 1 100 000 PLN.

Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r.

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, a także upowszechniania oraz ochrony wolności i praw człowieka, w szczególności posiadające doświadczenie w zakresie świadczenia pomocy ofiarom handlu ludźmi, dające gwarancję pomyślnej realizacji zadania publicznego oraz wysoką jakość jego wykonania.

Oferty należy składać w terminie do dnia 23 listopada 2020 r.

W przypadku zaistnienia wątpliwości zapytania należy kierować w formie pisemnej:
Pan Jarosław Boguszyński, Dyrektor Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa, faks (22) 60 149 14. Równolegle zapytanie można przekazać na adres poczty elektronicznej: zespol.handel@mswia.gov.pl

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/mswia/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-w-okresie-styczen-grudzien-2021-r-zadania-publicznego-pn-prowadzenie-krajowego-centrum-interwencyjno-konsultacyjnego-dla-ofiar-handlu-ludzmi

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy