Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Otwarty konkurs ofert pn. Prawo i ja – edukacja międzypokoleniowa

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2021 r. pn. „Prawo i ja – edukacja międzypokoleniowa”.

Celem konkursu jest realizacja różnorodnych działań w formie online skierowanych do dzieci i młodzieży dotyczących znajomości prawa, zasad bezpieczeństwa zarówno w świecie wirtualnym, jak i rzeczywistym, w tym przeciwdziałania zagrożeniom wobec dzieci i młodzieży w sieci, sposobów reagowania na niebezpieczne sytuacje doświadczane przez dzieci i młodzież także online, a także upowszechniających praktyki zapobiegające przejawom nierówności i dyskryminacji wśród dzieci i młodzieży.

Z uwagi na sytuację epidemiczną COVID-19 realizacja zadań musi być przeprowadzona z uwzględnieniem aktualnych wytycznych rządowych i sanitarnych oraz zaleca się ich wykonanie w warunkach online w celu zagwarantowania maksymalnego bezpieczeństwa i zdrowia uczestników oraz prowadzących zajęcia.

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie zadań, które uwzględniają równocześnie:

  1. organizację różnorodnych inicjatyw edukacyjnych m in.: warsztatów, konferencji, sympozjów, seminariów, szkoleń poruszających zagadnienia bezpieczeństwa zarówno w świecie wirtualnym jak i rzeczywistym, w tym przeciwdziałania zagrożeniom wobec dzieci i młodzieży w sieci, sposobów reagowania na niebezpieczne sytuacje doświadczane przez dzieci i młodzież online, znajomości prawa, a także upowszechniających praktyki zapobiegające przejawom nierówności i dyskryminacji wśród dzieci i młodzieży,
  2. przygotowanie materiałów edukacyjnych tj. atrakcyjnych wizualnie pakietów edukacyjnych zawierających kompendium wiedzy dostosowane dla danego poziomu edukacyjnego uczestników, które odpowiadają założeniom konkursu oraz produkcję krótkich atrakcyjnych wizualnie i merytorycznie filmów edukacyjnych współtworzonych z każdym z partnerów, o których mowa w pkt 3) poruszających problematykę bezpieczeństwa w świecie wirtualnym i rzeczywistym, w tym przeciwdziałania zagrożeniom wobec dzieci i młodzieży w sieci, sposobów reagowania na niebezpieczne sytuacje doświadczane przez dzieci i młodzież online, znajomości prawa, zapobiegania przejawom nierówności i dyskryminacji wśród dzieci i młodzieży oraz produkcję jednego, krótkiego filmu/spotu wprowadzającego w założenia projektu oraz zachęcającego do udziału w nim. Koniecznym dla realizacji projektu jest wyprodukowanie łącznie co najmniej pięciu 3-5 minutowych filmów edukacyjnych we współpracy z min. 1 z partnerów, o których mowa w pkt 3 o jakości i parametrach umożliwiających emisję filmów w internecie i telewizji.
  3. współpracę przy realizacji pkt 1) i 2) z policją, strażą miejską, strażą pożarną, pogotowiem oraz środowiskiem prawniczym (radcą prawnym).

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami Konkursu, w jakim realizowane jest zadanie.

Zlecenie ww. zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
Na realizację zadań wybranych w ramach ww. konkursu przeznaczono środki finansowe w wysokości do 100 000 zł.
Oferent zobowiązany jest do wykazania się innymi środkami finansowymi lub sumą innych środków finansowych i wkładu osobowego w wysokości co najmniej 10% wszystkich kosztów realizacji zadania. Maksymalna kwota przyznanej dotacji na realizację zadania nie może być wyższa niż 90% całkowitych kosztów zadania.

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

  • Etap pierwszy: wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi zadań publicznych – Generatora eNGO dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://pozarzadowa.malopolska.pl/, w terminie do 23 kwietnia 2021r.
  • Etap drugi: wygenerowaną w systemie i podpisaną przez osoby upoważniony ofertę, tożsamą z wersją elektroniczną (suma kontrolna wygenerowanej oferty na wydruku powinna być zgodna z sumą kontrolną widniejącą w ofercie w Generatorze eNGO) wraz z obowiązującymi załącznikami należy dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w terminie do 23 kwietnia 2021 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1904597,prawo-i-ja-edukacja-miedzypokoleniowa.html

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2021-04-07
Data aktualizacji: 2021-04-07
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat