Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konkurs pn. Małopolska! Postaw na edukację – druga edycja

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2021 r. pn. „Małopolska! Postaw na edukację – druga edycja”.

Celem konkursu jest poprawa szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz inspirowanie różnorodnych form współdziałania szkół, organizacji pożytku publicznego i uczelni wyższych na rzecz stwarzania odpowiednich warunków rozwoju kompetencji uniwersalnych uczniów i studentów.
Wsparcie zadań wiąże się z udzieleniem przez Województwo Małopolskie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Dofinansowane zostaną zadania polegające na realizowaniu różnorodnych inicjatyw edukacyjnych kształtujących kompetencje uniwersalne małopolskich uczniów i studentów, w szczególności warsztatów z zakresu bezpieczeństwa w Internecie oraz inżynierii i robotyki lub innych różnorodnych wydarzeń edukacyjnych poruszających zagadnienia o tematyce regionalnej i obywatelskiej, udoskonalających mechanizmy konsultacji i deliberacji w życiu publicznym regionu prowadzonych przy współpracy organizacji pożytku publicznego i uczelni wyższych.

Z uwagi na sytuację wywołaną epidemią SARS-CoV-2, zadania w ramach konkursu muszą być realizowane z uwzględnieniem aktualnych wytycznych rządowych i sanitarnych.
Z uwagi na sytuację epidemiczną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 realizacja zadań może odbywać się w warunkach online w celu zagwarantowania maksymalnego bezpieczeństwa i zdrowia uczestników.

Do Konkursu mogą być składane oferty na realizacje zadań, które rozpoczynać się będą nie wcześniej niż 1 października 2021 r., a kończyć nie później niż 20 grudnia 2021 r.

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, zwane dalej „Oferentami”, jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami konkursu, w jakim realizowane jest zadanie.

W 2021 r. na konkurs przeznaczono środki finansowe na kwotę ogółem 500 000,00 zł. Maksymalna kwota przyznanej dotacji na realizację zadania nie może być wyższa niż 90% całkowitych kosztów zadania. Oferent zobowiązany jest do wykazania się innymi środkami finansowymi lub sumą innych środków finansowych i wkładu osobowego w wysokości co najmniej 10% wszystkich kosztów realizacji zadania.

Oferty można składać w terminie do 30 września 2021 r., do godz. 16.00.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1987535,zarzad-wojewodztwa-malopolskiego-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojew.html

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2021-09-13
Data aktualizacji: 2021-09-13
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat