Konsultacje z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego w roku 2013

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem dokumentów planowanych do konsultacji z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz przekazanymi już dokumentami i zajętymi wobec nich stanowiskami Rady w roku 2013.

Konsultacje z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego w roku 2013
Fot. Organizacje Pozarządowe

Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2013.

Stanowisko Rady:
Wniosek KRDPP do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2013.

Informacja Wydziału Kształtowania Środowiska dot. realizacji wniosku KRDPP.


 

Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Stanowisko Rady: brak opinii


Projekt  uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Kraków w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

Stanowisko Rady: brak opinii


 

Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Stanowisko Rady: brak opinii


 

Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2013-2015.

Stanowisko Rady: brak opinii


 

Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, z którymi Gmina Miejska Kraków zawarła porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Krakowa.

Stanowisko Rady: brak opinii


 

Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2013 – 2015.

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2013 – 2015.

Stanowisko Rady: brak opinii


 

Projekt Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na rok 2014.

Stanowisko Rady:
Uwagi przedstawione przez Członków KRDPP /protokół nr 5/2013 z posiedzenia Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 18 czerwca 2013 r./

 

Stanowisko Rady: opinia pozytywna
Uchwała nr 3/2013 Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 15 października 2013 r. w sprawie opinii do projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na rok 2014.

Realizacja wniosków KRDPP:
Raport z konsultacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz. u. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na rok 2014 w trybie uchwały nr XII/135/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011r.


 

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Staw Królówka".

Załącznik do projektu uchwały.

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa.

Załącznik do projektu uchwały - Lista pomników przyrody.

Stanowisko Rady: właściwą merytorycznie w zakresie opiniowania konsultowanych dokumentów jest Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska.


 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXIX/999/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/917/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Stanowisko Rady: odstąpiono od wyrażenia opinii.


 

Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

Stanowisko Rady: brak opinii.


Uchwała nr LXXXI/1257/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków dot. propozycji ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. (Załącznik nr 1 do uchwały RMK nr LXXXI/1257/13).

Stanowisko Rady: wstrzymano się od wydania opinii.


 

Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2014.

Stanowisko Rady: opinia pozytywna
Uchwała nr 4/2013 Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie opinii do projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2014.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: ALINA BRATKO
Podmiot publikujący: Portal www.ngo.krakow.pl
Partnerzy