Sposób konsultowania, regulamin, formularz

Rada Miasta Krakowa podejmując w dniu 13 kwietnia 2011 r. uchwałę nr XII/135/11 określiła szczegółowo sposób konsultowania z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Sposób konsultowania, regulamin, formularz
Fot. Organizacje Pozarządowe

Uchwała wskazuje na obowiązek przeprowadzania konsultacji aktów prawa miejscowego z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego w przypadku jej utworzenia na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzącymi działalność na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Przedkładając pod konsultacje akt prawa miejscowego, każdorazowo określany i podawany będzie także do publicznej wiadomości:

  1. cel konsultacji,
  2. przedmiot konsultacji,
  3. czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
  4. zakres oraz formę konsultacji,
  5. informację o komórce merytorycznej odpowiedzialnej za prowadzenie konsultacji danego projektu aktu prawa miejscowego.

Oprócz projektów aktów prawa miejscowego, konsultacjom podlegają programy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

ZOBACZ:

UCHWAŁA NR CXI/2904/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Zarządzenie Nr 2138/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 września 2011 r. w sprawie przyjęcia wzoru formularza konsultacji do projektów aktów prawa miejscowego konsultowanych na podstawie uchwały nr XII/135/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Krakowską Radą Pożytku Publicznego lub orgazniacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miescowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz opracowania raportu o wynikach konsultacji.

 

Zarządzenie Nr 2301 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 października 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2138 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 września 2011 roku w sprawie przyjęcia wzoru formularza konsultacji do projektów aktów prawa miejscowego konsultowanych na podstawie uchwały nr XII/135/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącychdziałalności statutowej tych organizacji oraz opracowania raportu o wynikach konsultacji.

Załącznik nr 1 /FORMULARZ KONSULTACJI PROJEKTU AKTU PRAWA MIEJSCOWEGO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ/

pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF GAUZA
Podmiot publikujący: NGO
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy