Konkurs ofert pn. Prezentacja kultury karaimskiej mniejszości etnicznej w Internecie

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego z zakresu działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego pn. Prezentacja kultury karaimskiej mniejszości etnicznej w Internecie.

Konkurs ofert pn. Prezentacja kultury karaimskiej mniejszości etnicznej w Internecie
Fot. pixabay.com

Zadanie dotyczy działań podejmowanych w okresie od 1 października do 31 grudnia 2020 r., związanych z popularyzacją kultury Karaimów w sieci. Efektem realizacji zadania, przy pozostawionej swobodzie wyboru działań, ma być ochrona, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości karaimskiej. Zakłada się, że w trakcie realizacji zadania jak najszerszy krąg odbiorców, zarówno należących do mniejszości karaimskiej, jak i do innych mniejszości oraz społeczeństwa większościowego, będzie miał zapewnioną możliwość zapoznania się, co najmniej, z:

  1. świadectwami muzycznej kultury karaimskiej;
  2. wpływami innych tradycji muzycznych na kulturę karaimską;
  3. dorobkiem kulturalnym mniejszości karaimskiej.

Zakłada się, że zadanie będzie realizowane w formie, o której mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2 Ustawy.

W ramach konkursu ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.

Preferowane będą oferty złożone przez organizacje mniejszości narodowych i etnicznych lub organizacje społeczności posługującej się językiem regionalnym. Przez organizacje rozumie się stowarzyszenia lub fundacje, które w załączonym do oferty pisemnym oświadczeniu potwierdzą spełnienie łącznie następujących warunków:

  1. ze statutu wynika, że organizacja zrzesza osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych albo społeczności posługującej się językiem regionalnym;
  2. w 2019 r. nie mniej niż 50% łącznych kosztów realizacji zadań statutowych zostało przeznaczonych na realizację zadań służących zachowaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych albo zachowaniu i rozwojowi języka regionalnego.

Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 20 000 zł.

Oferty można składać w terminie 21 dni od dnia, w którym ukazało się ogłoszenie (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do siedziby Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji), tj. do 5 października 2020 r.

W przypadku pytań, dodatkowych informacji udzielają pracownicy Departamentu, pod numerem telefonu (022) 361 40 21 lub pod adresem poczty elektronicznej: wojciech.kaczor@mswia.gov.pl

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/mswia/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-w-2020-r-zadania-publicznego-z-zakresu-dzialan-na-rzecz-karaimskiej-mniejszosci-etnicznej-pn-prezentacja-kultury-karaimskiej-mniejszosci-etnicznej-w-internecie

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy