Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konkurs Media dla demokracji

Fundacja Stocznia w konsorcjum z Fundacją im. Stefana Batorego i Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich zapraszają do składania wniosków w konkursie Media dla demokracji organizowanym w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

Konkurs jest finansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Budżet konkursu to 750 000 EUR. Dotacje od 70 000 do 137 500 EUR można przeznaczyć na realizację działań służących wzmocnieniu mediów w Polsce – zwłaszcza lokalnych i obywatelskich, aby w sposób pełniejszy i bardziej skuteczny realizowały funkcje kluczowe z perspektywy współczesnej demokracji i ochrony porządku demokratycznego. Dodatkowo Wnioskodawca może otrzymać do 12 500 EUR na koszty dotyczące rozwoju instytucjonalnego. Wkład własny nie jest obowiązkowy.

Dotacje można przeznaczyć na:

 • działania służące wzmocnieniu dziennikarstwa śledczego na poziomie lokalnym i ponadlokalnym,
 • działania służące nawiązywaniu i wzmacnianiu relacji (sieciowaniu) oraz wymianie doświadczeń między dziennikarzami, wydawcami i redakcjami,
 • działania edukacyjno-rozwojowe skierowane do środowiska dziennikarskiego
 • działania rzecznicze zmierzające do przyjęcia lub modyfikacji prawa lub ogólnokrajowych polityk publicznych dotyczących funkcjonowania mediów;
 • działania strażnicze i interwencyjne: monitorowanie działań i decyzji instytucji publicznych, które mają wpływ na działalność mediów,
 • inne działania skierowane do szerszego grona mediów lokalnych i/lub obywatelskich, które wspierają pełnienie przez nie wspomnianych wyżej funkcji, kluczowych z perspektywy współczesnej demokracji i ochrony porządku demokratycznego

O dotacje mogą ubiegać się zarejestrowane w Polsce: fundacje, stowarzyszenia rejestrowe lub związki stowarzyszeń, które spełniają poniższe warunki:

 • mają poparcie innych organizacji i/lub redakcji, wyrażone w postaci co najmniej 3 pisemnych rekomendacji od 3 różnych działających w Polsce podmiotów.
 • w chwili składania wniosku są zarejestrowane od co najmniej 12 miesięcy,
 • przed podpisaniem umowy dotacyjnej będą w stanie przedstawić zatwierdzone sprawozdanie finansowe za rok 2021,
 • są niezależne od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i podmiotów komercyjnych,
 • nie działają w celu osiągnięcia zysku,
 • działają na rzecz dobra publicznego, a nie jedynie na rzecz swoich członków/iń,
 • działają w interesie publicznym oraz kierują się wartościami demokratycznymi i przestrzegają praw człowieka,
 • nie został wobec nich złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, nie znajdują się w stanie likwidacji, nie podlegają zarządowi komisarycznemu, nie zawiesiły działalności ani nie są przedmiotem postępowań o podobnym charakterze,
 • nie zalegają z płatnością zobowiązań publiczno-prawnych wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • żaden z członków/iń organu zarządzającego organizacji nie został skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Wnioski można składać od 14 lipca 2022 r. do 5 września 2022 r.  

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://aktywniobywatele.org.pl/dla-wnioskodawcow/konkurs-media-dla-demokracji/

W dniu 15 lipca (piątek) w godz. 14.30-16.00 odbędzie się webinar informacyjny, w czasie którego organizatorzy opowiedzą o intencjach i zasadach konkursu oraz odpowiedzą na pytania uczestników. Zapisy przyjmowane są do 13 lipca (środa) w formularzu znajdującym się pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQooGZJ43Wp_pT5LqPCrhj8ZTgtRrliIyL2HFVj0LAh6fi7Q/viewform

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitororwania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2022-07-12
Data aktualizacji: 2022-07-12
Powrót

Zobacz także

Znajdź