Granty

Nowy termin naboru wniosków w ramach PO WER 4.3

Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłosiło zmianę terminu naboru wniosków w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/20 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

Nowy termin naboru wniosków w ramach PO WER 4.2

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla PO WER, zmieniło termin naboru wniosków w ramach konkursu nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-001/20 na projekty mobilności ponadnarodowej osób bezpośrednio zaangażowanych w pracę z dziećmi, młodzieżą lub osobami młodymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub realizujących zadania w obszarze wspierania rodziny lub pieczy zastępczej, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Nowy termin naboru wniosków w ramach PO WER 2.18

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pełniące funkcję Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) zmieniło termin naboru w ramach konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/20, który ma na celu wyłonienie projektów w ramach 2 Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.18  Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia, w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 11i, celu szczegółowego nr 6: Włączenie idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia w ramach PO WER.

Nabór do programu Pajacyk na wakacje 2020

Polska Akcja Humanitarna ogłosiła nabór do programu Pajacyk na wakacje 2020.

Konkurs w ramach Węgiersko-polskiego Programu współpracy pozarządowej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ogłosiły konkurs w ramach Węgiersko-polskiego Programu współpracy pozarządowej.

Krakowska kultura w czasie epidemii COVID-19 - badanie sektora

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK we współpracy z Miejskim Centrum Dialogu i Małopolskim Instytutem Kultury przygotował ankietę, której celem jest zbadanie sytuacji podmiotów działających w obszarze kultury w obliczu kryzysu związanego z epidemią COVID–19, a także poznanie postulatów i rekomendacji środowiska w kwestii działań samorządu wspierających krakowską kulturę. Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu.

Obniżki stawek czynszowych dla lokali użytkowych

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii Prezydent Miasta Krakowa wydał zarządzenie obniżające stawki czynszowe z tytułu najmu lokali użytkowych.

Fundacja ORLEN przedłużyła termin składania wniosków do III edycji Programu grantowego „Moje miejsce na Ziemi”

Celem Programu „Moje miejsce na Ziemi” jest wspieranie mieszkańców w działaniach na rzecz ich społeczności. Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie. Program prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, żeby zmieniać swoje miejsce na Ziemi.

Nabór wniosków do tytułu Filantrop Krakowa A.D. 2019 przedłużony do 30 kwietnia 2020 r.

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju informuje o przedłużeniu naboru wniosków do tytułu Filantropa Krakowa A.D. 2019 do 30 kwietnia 2020 r.

Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants