Granty

Biuro Programu Niepodległa ogłosiło nabór „Koalicje dla Niepodległej” 2019 w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022

Celem strategicznym programu jest włączenie mieszkańców Polski w działania związane ze zwiększeniem świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. 

Kolejna edycja konkursu ofert Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pod nazwą „Wspólnie o Funduszach Europejskich”

Udział w konkursie mogą wziąć władze miejskie, instytucje publiczne, partnerzy społeczno-gospodarczy, organizacje pozarządowe, w tym także Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) zarejestrowane w Krajowym Rejestrze KGW.

Zarząd Powiatu w Krakowie ogłosił konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego

Zarząd Powiatu w Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2019 w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Odbiorcami zadań będą osoby starsze.

Konkurs Zarządu Województwa Małopolskiego na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ochrony i promocji zdrowia

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ochrony i promocji zdrowia z zakresu działania na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców Województwa Małopolskiego w 2019 r. (zadanie wyłonione w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego) pn. „Defibrylatory AED – Bezpieczna Małopolska”.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa ogłosiło w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

 

Fundacja im. Stefana Batorego zaprasza do składania wniosków w ramach programu Dla Białorusi (Для Беларусі)

Celem programu Dla Białorusi jest wspieranie inicjatyw służących budowaniu społeczeństwa otwartego oraz zwiększaniu zaangażowania obywateli w życie publiczne na Białorusi.

 

Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza do składania wniosków w ramach Programu Eksperyment Wymiana

Eksperyment Wymiana to Program wspierania projektów o tematyce STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauki ścisłe, technologia, inżynieria, matematyka) w międzynarodowej wymianie młodzieży.

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło II nabór wniosków w ramach programu Kultura – Interwencje 2019

Celem programu Kultura – Interwencje 2019 jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

The Open Society Initiative for Europe zaprasza do udziału w konkursie grantowym

The Open Society Initiative for Europe (OSIFE) zaprasza organizacje pozarządowe zarejestrowane w Czechach, na Węgrzech, w Polsce i na Słowacji do udziału w konkursie grantowym.

Konkurs Zarządu Województwa Małopolskiego pn. „Wsparcie wychowania patriotycznego i budowania wspólnoty narodowej”

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie w 2019 r. pn. „Wsparcie wychowania patriotycznego i budowania wspólnoty narodowej”

Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants