Granty

Konkurs w ramach PO WER, Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-001/19 na realizację projektów w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza do udziału w programie dotacji „Zachować pamięć 2019”

Program „Zachować pamięć” ma umożliwić większej ilości młodzieży z Polski, Niemiec i ewentualnie kraju trzeciego wspólne odwiedzenie miejsc pamięci hitlerowskiego terroru i skorzystania z oferty pedagogicznej tego miejsca lub położonych w pobliżu placówek edukacyjnych. Wspierane spotkania mają umożliwić młodzieży uczenie się z historii na rzecz wspólnej europejskiej przyszłości. Są one wkładem we wzajemne poznawanie się i porozumienie narodów. Podczas spotkania młodzi ludzie powinni poznać historię miejsca pamięci oraz zająć się zagadnieniem przyczyn i społecznego kontekstu zbrodni nazistowskich.

Wsparcie przedsięwzięć z zakresu promocji przedsiębiorczości, kreowania postaw przedsiębiorczych oraz budowania potencjału IOB

Zarząd Województwa Małopolskiego, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.2 Promocja postaw przedsiębiorczy oraz potencjał IOB, Typ projektu A promocja postaw przedsiębiorczych oraz Typ projektu B profesjonalizacja usług doradczych IOB.

Konkurs w obszarze Wspieranie i Upowszechniania Kultury Fizycznej w 2019

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspieranie i Upowszechniania Kultury Fizycznej w 2019 roku w zakresie Współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży.

Konkurs Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczący poszukiwaniem osób zaginionych

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: „Prowadzenie działań związanych z poszukiwaniem osób zaginionych oraz zapewnieniem wsparcia ich rodzinom”.

Konkurs Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczący bezpieczeństwa seniorów

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: „Realizacja kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa seniorów”.

Konkurs na powołanie i funkcjonowanie Sektorowych Rad ds. Kompetencji

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów mających na celu powołanie i funkcjonowanie Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Konkurs został ogłoszony w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych.

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania gwałtownej radykalizacji postaw

Celem konkursu jest opracowanie skutecznych metod i narzędzi przeciwdziałania wszelkim formom radykalizacji w obszarach priorytetowych, takich jak dzieci i młodzież, zaangażowanie społeczne, wymiar lokalny, więzienia, z naciskiem na mapowanie, analizę, wymianę i ocenę istniejących podejść, jak również rozwijanie metodologii i podejść o wysokim stopniu przeniesienia na poziom UE.

Konkurs na podnoszenie kompetencji w zakresie zapewnienia równości szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020 pn.: „Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w procesie kształtowania i wdrażania polityk publicznych w zakresie zapewnienia równości szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności zamieszkałych na obszarach wiejskich”.

Konkurs na szkolenia władz samorządowych w zakresie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs nr POWR.02.08.00-IP.03-00-002/18 pn.: „Szkolenia władz samorządowych szczebla gminnego i powiatowego w zakresie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, w tym działań profilaktycznych i systemu pieczy zastępczej”.

Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants