Granty

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ogłosił nabór wniosków do udziału w programie LATO W TEATRZE

Celem Programu jest ożywienie działalności teatrów w okresie letnim oraz szerzenie i wspieranie idei pedagogiki teatru ze szczególnym uwzględnieniem działań artystycznych realizowanych z częściowym udziałem grup defaworyzowanych – osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców obszarów o najniższym PKB – oraz takich działań, w których grupa docelowa ma utrudniony dostęp do kultury.

Nabór Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach PO WER 2.17, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłosiło konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-002/19 pn. „Szkolenia z obszaru międzynarodowej współpracy sądowej w sprawach cywilnych i w sprawach karnych dla kadr sądownictwa”.

Nabór  wniosków w ramach RPO WM na lata 2014-2020, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy, ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów  w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, dla Typu projektu A: wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach oraz B: tworzenie warunków dla rozwoju opieki na dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Muzeum Historii Polski ogłosiło nabór wniosków do XI edycji programu grantowego „Patriotyzm Jutra”

"Patriotyzm Jutra" to ogólnopolski program grantowy, który służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury. Program ma służyć ukazaniu historii w sposób ciekawy, nowatorski i angażujący.

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs na realizację zadań z zakresu realizacji projektów wybranych w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2019 – 2020, w tym zadania jednoroczne oraz dwuletnie, z zakresu realizacji projektów wybranych w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosił konkurs w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

Głównym celem Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości.

Fundacja Banku Ochrony Środowiska uruchomiła V jubileuszowej edycję projektu grantowego Zielona Ławeczka

"Zielona Ławeczka” to ogólnopolski, prospołeczny projekt grantowy adresowany do mieszkańców otwartych osiedli (zarządzanych przez spółdzielnie, wspólnoty lub samorządy) w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców.

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do składania wniosków w ramach programu RITA – Współfinansowanie

Celem naboru jest współfinansowanie realizacji wysokiej jakości projektów, które otrzymały dotację na realizację zasadniczej części planowanych działań z innych źródeł – publicznych, prywatnych, polskich lub zagranicznych. Projekty powinny być zbieżne pod względem obszaru geograficznego i tematycznego z celami i zakresem działania programu RITA.

Fundacja Edukacja dla Demokracji ogłosiła nabór wniosków na projekty partnerskie programu RITA – Przemiany w regionie

Program RITA jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Celem programu jest wsparcie społeczno-gospodarczych przemian w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie.

Konkurs Komisji Europejskiej na szkoleniach z zakresu prawa konkurencji UE

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków HT.5112 pn.:” Training of national judges in EU Competition Law”.

Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants