NGOS rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Dokument archiwalny

V edycja akcji PODZIELMY SIĘ CIEPŁEM

W roku 2011 Fundatorzy pomocy: Elektrociepłownia Kraków S.A. oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przekazali 100 tysięcy złotych, które trafiły do krakowskich organizacji pozarządowych. Dofinansowanie otrzymały 24 placówki prowadzone przez 20 krakowskich organizacji pozarządowych. Zostało także podpisane Porozumienie na rok 2012.

ngo.krakow.pl

Lista beneficjentów VI edycji akcji "Podzielmy się ciepłem".

 1. Małopolski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej; 31-138 Kraków; ul. Lenartowicza 14 (Prowadzi Kluby Seniora PKPS. Organizacja z wieloletnim doświadczeniem pomagająca osobom w trudnej sytuacji życiowej, samotnym, chorym).
 2. Małopolska Fundacja „Dom Kombatanta Rzeczpospolitej Polskiej – Muzeum Czynu Zbrojnego” w Krakowie, 31-961 Kraków os. Górali 23(Fundacja niesie pomoc materialną dla najbiedniejszych i już w podeszłym wieku, a także schorowanym uczestnikom walk o Niepodległość Ojczyzny skupionych w Zwiazku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych, a także wspiera ich członków Rodzin oraz inne organizacje kombatanckie).
 3. Stowarzyszenie „SIEMACHA” ul. Długa 42; 31-146 Kraków (Stowarzyszenie „Siemacha” działa na rzecz dzieci i młodzieży za pośrednictwem sieci ośrodków dziennych i całodobowych. Tę sieć tworzy pięć Dziennych Ośrodków Socjoterapii, trzy Rodzinne Domy Dziecka, Młodzieżowy Klub Umiejętności, a także Młodzieżowa Grupa Usamodzielnienia i Mieszkanie Chronione. W ofercie organizacji znajdują się również usługi świadczone rodzinom przez Krakowski Instytut Psychoterapii. Misją Stowarzyszenia jest pomoc młodym ludziom i wspieranie ich pełnego, świadomego rozwoju).
 4. Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych; Al. Daszyńskiego 22; 31-534 Kraków (Organizacja parasolowa skupiająca organizacje osób niepełnosprawnych. Organizuje różne akcje i zadania na rzecz całego środowiska na terenie Krakowa i Małopolski oraz wspiera działalność tych organizacji. Jest także rzecznikiem środowiska w skali kraju).
 5. Fundacja im. Świętej  Scholastyki ; 31-621 Kraków, os. Bohaterów Września 78/20; (Fundacja prowadzi Klub Seniora oraz świetlicę dla dzieci i młodzieży).
 6. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Krakowski ul. Lenartowicza 14 Kraków (Prowadzi placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej. Misją Stowarzyszenia jest pomoc dzieciom i młodzieży oraz wspieranie ich pełnego, świadomego rozwoju).
 7. Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej Oddział Małopolski z siedzibą w Krakowie, przy al. Daszyńskiego 7; (W ramach swojej działalności statutowej i wytycznych merytorycznych Towarzystwo realizuje szereg bezpłatnych przedsięwzięć, które skierowane są w szczególności do rodzin w trudnej sytuacji życiowej, rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, rodzin patologicznych a także osób niepełnosprawnych – dotyczy to nauki języków obcych czy zajęć kulturalnych (śpiew, muzyka).
 8. Klub Sportowo-Rekreacyjny „PLUS” - ul. Mogilska 109; 31-571 Kraków (Prowadzi Klub Seniora oraz organizuje dla osób starszych zajęcia rehabilitacyjno –rekreacyjne i sportowe. Prowadzi także zajęcia dla dzieci i młodzieży).
 9. Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Osobom Pokrzywdzonym przez Los - os. Mistrzejowice 6 A ;31-640 Kraków (Prowadzi świetlicę dla dzieci i młodzieży oraz bibliotekę. Prowadzi porady prawne, pomoc psychologiczną oraz współpracuje z instytucjami miejskimi w zakresie pomocy osobom potrzebującym. Organizuje imprezy dla dzieci w tym coroczną akcję „Lato w mieście”, czy akcję „Wyprawka szkolna”. Działa głównie w oparciu o wolontariat, a fundusze pozyskuje od ludzi dobrej woli i firm).
 10. Małopolski Związek Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych: 30-147 Kraków; ul. Rzeźnicza 1 (Związek zrzesza ponad 3500 członków w tym w większości osób starszych, nisko sytuowanych, samotnych i chorych. Związek prowadzi Klub Seniora i posiada oddziały terenowe).
 11. Krakowski Związek Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych; 31-610 Kraków; os. Tysiąclecia 42 (Związek zrzesza ponad 1000 członków w tym w większości osób starszych, nisko sytuowanych, samotnych i chorych. Prowadzi Klub Seniora we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową).
 12. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego Oddział Hutnictwa, Żelaza i Stali w Krakowie; 31-931 Kraków; os. Centrum C 10 (Stowarzyszenie zrzesza kilkuset członków w tym w większości osób starszych, nisko sytuowanych, samotnych i chorych byłych pracowników Huty. Prowadzi Klub Seniora. Współpracuje bardzo ściśle z Miastem w formie pozafinansowej (MOWIS)).
 13. Fundacja Urszuli Smok „Podaruj Życie”; Os. Albertyńskie 16/18; 31-852 Kraków; (Fundacja Urszuli Smok „Podaruj Życie” Rejestr Dawców Szpiku Kostnego została zarejestrowana w październiku 2001r., a od grudnia 2004r. posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Jest organizacją non-profit, która prowadząc swoją działalność skupia się na wspieraniu dobra publicznego, nie kierując się osiągnięciem zysku. To jedyna organizacja o tego rodzaju działalności na terenie Polski południowej mająca zasięg ogólnokrajowy, a nawet międzynarodowy. Celem Fundacji jest popularyzowanie idei dawstwa szpiku kostnego, utworzenie i prowadzenie rejestru dawców szpiku kostnego, gromadzenie środków finansowych na badania typujące, oraz pomoc osobom chorym na białaczkę lub inne choroby krwi).
 14. Polski Związek Niewidomych - Okręg Krakowski Koło Śródmieście, 31-534 Kraków al. Daszyńskiego 16 (Okręg Małopolski Polskiego Związku Niewidomych jest stałym partnerem Gminy Miejskiej Kraków w realizacji zadań własnych w priorytetowych obszarach życia społecznego, m.in. w zakresie: „integracji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych” oraz „organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży”).
 15. Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych "PRO FAMILIA"; 31-968 Kraków os. Zielone 1 (Stowarzyszenie jest stałym partnerem Miasta Krakowa w realizacji zadań własnych gminy w wielu priorytetowych obszarach życia społecznego związanych: z pomocą społeczną, z wychowaniem i opieką nad dziećmi i młodzieżą oraz z organizacją jej wypoczynku. Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych "PRO FAMILIA" prowadzi w oparciu o umowę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy "Pro Familia").
 16. Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Św. Łazarza” 31-831 Kraków ul. Fatimska 17; (Towarzystwo rozpoczęło swą działalność 29.09.1981 r. i jest organizacją pożytku publicznego. Główne cele statutowe to: udzielanie osobom ciężko chorym w ostatnim okresie życia opieki medycznej, psychicznej, społecznej i duchowej przystosowanej do szczególnych potrzeb chorych, udzielanie pomocy rodzinom tych chorych, jednoczenie ludzi dobrej woli, gotowych udzielić społecznie powyższej opieki i pomocy. Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Św. Łazarza” jest aktywnym partnerem Miasta Krakowa w realizacji priorytetowych zadań z szeroko rozumianego obszaru ochrony zdrowia. Jego działalność na rzecz osób terminalnie chorych jest nie do przecenienia. Działalność Towarzystwa finansowana głównie z Narodowego Funduszu Zdrowia i ofiarności społecznej, wspierana jest również dotacjami samorządu Miasta Krakowa).
 17. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół "Ognisko" - 31-019 Kraków; ul. Floriańska 15 (Stowarzyszenie jest partnerem Miasta Krakowa w realizacji zadań własnych samorządu miasta Krakowa w priorytetowych obszarach życia społecznego, zwłaszcza programów społecznych adresowanych do środowiska osób niepełnosprawnych. Przykładem takich działań jest kontynuowany przez kilka lat (od roku 2000) cykliczny projekt pn. "Wczesna pomoc - poradnictwo domowe - opieka nad małym dzieckiem o zaburzonym rozwoju". Od kilku lat prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy).
 18. Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej „Gaudium Et Spes” z siedzibą w Krakowie, os. Hutnicze 5 (Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową działającą na rzecz osób niepełnosprawnych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie współpracuje ze Stowarzyszeniem przy realizacji n/w zadań z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie: Środowiskowego Domu Samopomocy dla 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie, os. Szkolne 30, mieszkania chronionego dla 5 osób niepełnosprawnych intelektualnie, os. Ogrodowe 17, Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych dla 70 osób, os. Górali 23-24, Warsztatów Terapii Zajęciowej dla 100 osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym i psychicznym, organizowanie imprez rekreacyjnych, kulturalnych i turystycznych dla osób niepełnosprawnych).
 19. Fundacja dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie - ul. Ułanów 25; 31 -450 Kraków (Fundacja jest organizacją pożytku publicznego. Zajmuje się pomocą dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, z niepełnosprawnością sprzężoną i licznymi schorzeniami towarzyszącymi. Fundacja  powstała w 1992 roku. Grupa zapaleńców - rodziców oraz pracowników Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 43 a, postanowiła zbudować dla dzieci z głębokim upośledzeniem intelektualnym, nowoczesny, profesjonalnie wyposażony ośrodek. W dniu 6 września 2005 nowa placówka została uroczyście otwarta. Ośrodek oferuje dwa rodzaje świadczeń: środowiskowy Dom Samopomocy zaprasza na pobyt dzienny dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie. Dom Pomocy Społecznej to placówka stacjonarna, przeznaczona dla dzieci z głębokim i znacznym stopniem upośledzenia umysłowego - podopiecznym zapewnia pełny zakres fachowej opieki medycznej, rehabilitacyjnej i psychologicznej, prowadzone są różnorodne i dostosowane do indywidualnych możliwości zajęcia terapeutyczne m.in. muzykoterapia, terapia plastyczna i ogrodnicze).
 20. Caritas Archidiecezji Krakowskiej; 30-656 Kraków; ul. M. Ossowskiego 5/1 (Prowadzi liczne placówki dla osób chorych, wykluczonych i w trudnej sytuacji życiowej. Katolicka instytucja charytatywna, która obejmuje opieką ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych, osoby bezdomne, bezrobotne, rodziny i osoby żyjące w skrajnym ubóstwie, ofiary przemocy oraz dzieci i młodzież ze środowisk zagrożonych marginalizacją).
pokaż metkę
Osoba publikująca: Joanna Słomska
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2018-05-08
Data aktualizacji: 2019-02-28
Powrót