Komunikat archiwalny

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego pn: „CENTRUM OBYWATELSKIE – ul. Reymonta 20”

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych lub działalności na rzecz organizacji pozarządowych, pn: „CENTRUM OBYWATELSKIE – ul. Reymonta 20”. Termin składania ofert upływa 14 stycznia 2019 roku o godz. 15.00.

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego pn: „CENTRUM OBYWATELSKIE – ul. Reymonta 20”
Fot. http://co.krakow.pl

 

 

 

 

Tytuł zadania publicznego: „CENTRUM OBYWATELSKIE – ul. Reymonta 20”

Komórka realizująca: Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych

Centrum Obywatelskie powinno realizować następujące cele:

1. zwiększanie skuteczności NGO i grup nieformalnych w realizacji ich misji: 

 • wzrost kompetencji potrzebnych do prowadzenia organizacji pozarządowej lub grupy nieformalnej wśród osób zaangażowanych w ich działania (np.: w zakresie prawa, przedsiębiorczości, marketingu, zarządzania, finansów);
 • wzmocnienie współpracy i komunikacji wewnątrz sektora obywatelskiego (organizacji pozarządowych i grup nieformalnych) zmierzające do np. tworzenia partnerstw, dzielenia się zasobami, wymiany doświadczeń, wspólnej realizacji działań, koordynacji działań, wypracowywania wspólnych stanowisk w sprawach ważnych dla Krakowa;
 • rozwijanie kultury współpracy, usprawnianie komunikacji oraz wdrażanie nowych kierunków i narzędzi współpracy między przedstawicielami różnych sektorów;
 • ułatwianie dostępu do różnorodnych zasobów niezbędnych do prowadzenia organizacji pozarządowej (w szczególności młodej) lub grupy nieformalnej (np. infrastruktura/lokal, kontakty, promocja wydarzeń, “know-how” dotyczące logistyki, współpracy lokalnej, zagadnień branżowych, pośrednictwo wolontariatu).
 • prowadzenie systematycznego badania potrzeb organizacji pozarządowych w zakresie działań edukacyjnych, zakończonego sporządzeniem Raportu.

2. wzrost zaangażowania obywatelskiego mieszkańców Krakowa:

 • podniesienie skuteczności i skali oddziaływania liderów społecznych/aktywistów poprzez rozwój ich kompetencji;
 • wzmocnienie potencjału istniejących lub tworzących się inicjatyw społecznych mieszkańców Krakowa poprzez wsparcie animacyjne, edukacyjne i promocyjne;
 • zwiększanie dostępu mieszkańców Krakowa do zasobów wspierających podejmowanie aktywności społecznej i obywatelskiej (m.in. infrastruktura/lokal, kontakty, informacje o możliwych formach aktywności).

poprzez:

 1. działania edukacyjne m.in. szkolenia, seminaria, konferencje, warsztaty, grupy wymiany doświadczeń, wizyty studyjne, spotkania z ekspertami, spotkania tematyczne, spotkania branżowe, uczestnictwo w procesie konsultacji rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, popularyzacja standardów realizacji usług publicznych przez organizacje pozarządowe w Gminie Miejskiej Kraków określonych w obowiązującym w GMK Wieloletnim Programie Współpracy GMK z organizacjami pozarządowymi
 2. działania wspierające m.in. doradztwo, mentoring, coaching, przygotowanie i wdrażanie zmian w organizacji np. planów rozwoju, planów naprawczych, wsparcie w pozyskiwaniu zewnętrznych zasobów przez organizacje i grupy nieformalne (np. korzystanie z lokali miejskich, sprzętu);
 3. animacja współpracy, sieciowanie i budowanie partnerstw między mieszkańcami/ grupami nieformalnymi/ NGO, sektorem publicznym, biznesem, nauką m.in. spotkania, konferencje, grupy robocze, networking, wymiana zasobów;
 4. animacja lokalnej aktywności mieszkańców/grup nieformalnych/NGO m.in. spotkania, grupy wymiany doświadczeń, wsparcie lub wspólna realizacja inicjatywy lokalnej w oparciu o ustawę, działania motywacyjne i inspiracyjne;
 5. działania informacyjno-promocyjne, w tym prowadzenie strony internetowej Centrum Obywatelskiego pod adresem: http://co.krakow.pl/ poprzez: promocję postaw obywatelskich, wolontariatu, budowanie pozytywnego wizerunku NGO i ruchów społecznych, kampanie informacyjno – promocyjne; tworzenie baz danych np. baza źródeł finansowania, baza publikacji (linków) kalendarz wydarzeń realizowanych w Krakowie przez NGO/ grup nieformalnych/ mieszkańców, newsletter, mapowanie organizacji pozarządowych działających na terenie danej dzielnicy Krakowa, popularyzację form współpracy UMK z NGO (programy współpracy, Komisje Dialogu Obywatelskiego, Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego);
 6. pośrednictwo wolontariatu m.in. tworzenie bazy ofert i wolontariuszy, pośredniczenie w kontaktach między NGO a wolontariuszami;
 7. udostępnianie i wynajem powierzchni (np. sale, przestrzeń biurowa i coworkingowa do pracy biurowej oraz prowadzenia działalności, inkubator NGOs.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem, szczegółowymi informacjami i dokumentami dot. konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa. 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF GAUZA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy