Otwarte konkursy ofert, rok 2017 - Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych UMK; Wydział Spraw Społecznych UMK

Otwarte konkursy ofert, rok 2017 - Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych UMK; Wydział Spraw Społecznych UMK
Fot. Organizacje Pozarządowe

 

 

 

 

 

 

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w okresie od 1 marca 2018 roku do 30 kwietnia 2019 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”.

Tytuł zadania publicznego: "Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3".


Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w okresie od 1 lutego 2018 roku do 31 marca 2020 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Wspieranie rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi do lat 3”.

Tytuł zadania publicznego: „Wspieranie rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi do lat 3”

 Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa z dniem 10 stycznia2018 roku o godz. 15.00.


Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w latach 2018-2019 zadania publicznego pod nazwą „Miejskie Centrum Informacji Społecznej” (składanie ofert do 2 stycznia 2018 r.)

Tytuł zadania publicznego: Miejskie Centrum Informacji Społecznej   


Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia w roku 2018 zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Tytuł zadania publicznego: Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.


Otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018-2019 zadania publicznego w zakresie: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Komórka realizująca: Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa.

Rodzaj zadania publicznego: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Tytuł zadania publicznego: Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów


Otwarty konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego pn. „Święto Organizacji Pozarządowych” w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych lub działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1–32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.


Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców.

Tytuł zadania publicznego: Program Otwarty Kraków – projekty informacyjne i edukacyjne


Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w okresie od 1 września 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Klub Rodziców z dziećmi do lat 3”.

Tytuł zadania publicznego: „Klub Rodziców z dziećmi do lat 3”


Uzupełniający otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2017-2018 zadania publicznego w zakresie: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Komórka realizująca: Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa.

Zakres: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Tytuł zadania publicznego: Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów


Otwarty konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego pn. „Święto Organizacji Pozarządowych” w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych lub działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1–32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.


Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2017 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Klub Rodziców z dziećmi do lat 3”.

Tytuł zadania publicznego: „Klub Rodziców z dziećmi do lat 3”


Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Tytuł zadania publicznego: Wspieranie więzi międzypokoleniowych - Działajmy razem


Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców.

Tytuł zadania publicznego: Program Otwarty Kraków – projekty informacyjne i edukacyjne


Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców.

Tytuł zadania publicznego: Program Otwarty Kraków – festiwal wielokulturowy


Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych lub działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1–32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Tytuł zadania publicznego: ŚWIĘTO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH


Uzupełniający otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2017-2018 zadania publicznego w zakresie: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Komórka realizująca: Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa.

Zakres: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Tytuł zadania publicznego: Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów


Otwarty konkurs ofert  na wsparcie realizacji w 2017 roku zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Wspieranie rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi do lat 3”.

Tytuł zadania publicznego: „Wspieranie rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi do lat 3”


Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie: „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”, zadań publicznych zaplanowanych przez Dzielnice Miasta Krakowa do realizacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych” oraz zadań publicznych w zakresie „Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych”.


Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w okresie od 1 marca 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku zadania publicznego w zakresie: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych lub działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1–32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Tytuł zadania publicznego: CENTRUM OBYWATELSKIE


Otwarty konkursu ofert na realizację w roku 2017 w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Tytuł zadania publicznego: Prowadzenie Miejskiego Centrum Informacji Społecznej

pokaż metkę
Osoba publikująca: AGNIESZKA KACZOR
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy