Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Oferty składane w trybie art. 19a ustawy, rok 2023 - Zarząd Infrastruktury Sportowej

KOMUNIKAT z 21 listopada 2023 r.

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie ze względu na wyczerpanie środków finansowych, informuje o zakończeniu naboru ofert na realizację w 2023 roku zadania:

„Organizacja lokalnych imprez sportowo-rekreacyjnych” - Dzielnica XII Bieżanów – Prokocim zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 571).

(Publikacja komunikatu o rozpoczęciu naboru nastąpiła w dniu 17 maja 2023 roku).

 

KOMUNIKAT z 1 września 2023 r.

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie ze względu na wyczerpanie środków finansowych, informuje o zakończeniu naboru ofert na realizację w 2023 roku zadania:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – organizacja lokalnych imprez sportowo – rekreacyjnych - Dzielnica VII Zwierzyniec

zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 571).

(Publikacja komunikatu o rozpoczęciu naboru nastąpiła w dniu 17 maja 2023 roku).

 

KOMUNIKAT z 27 lipca 2023 r.

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie ze względu na wyczerpanie środków finansowych, informuje o zakończeniu naboru ofert na realizację w 2023 roku zadania:

Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie letnim - Dzielnica XI Podgórze Duchackie

zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 571).

(Publikacja komunikatu o rozpoczęciu naboru nastąpiła dniu 17 maja 2023 roku

 

 

KOMUNIKAT z 21 lipca 2023 r.

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie ze względu na wyczerpanie środków finansowych, informuje o zakończeniu naboru ofert na realizację w 2023 roku zadania:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (organizacja wydarzeń sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży) - Dzielnica XV Mistrzejowice

zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 571).

(Publikacja komunikatu o rozpoczęciu naboru nastąpiła dniu 17 maja 2023 roku).

KOMUNIKAT z 06 lipca 2023 r.

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie ze względu na wyczerpanie środków finansowych, informuje o zakończeniu naboru ofert na realizację w 2023 roku zadania:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 571).

(Publikacja komunikatu o rozpoczęciu naboru nastąpiła dniu 14 czerwca 2023 roku).

                                                            

                                                                  KOMUNIKAT z 23 czerwca 20223 r

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie  ze względu na wyczerpanie środków finansowych, informuje o zakończeniu naboru ofert na realizację w 2023 roku  zadania:

Organizacja wyjazdowych obozów sportowych  - Dzielnica XVI Bieńczyce

zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 571).

(Publikacja komunikatu o rozpoczęciu naboru nastąpiła  dniu 17 maja 2023 roku).

 

KOMUNIKAT z 14 czerwca 2023 r.

I. Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie informuje o możliwości składania wniosków wraz z ofertą – zgodną ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania, na realizacje w 2023 roku następującego zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571):

„Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej”

II. Wymagania formalne:

1. Oferta winna dotyczyć realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym przeprowadzanego na terenie Miasta

2. Czas realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

3. Wysokość dofinansowania lub finansowania realizacji jednego zadania nie może przekraczać kwoty 10 000 zł.

4. Łączna kwota środków finansowych przekazanych temu samemu klubowi sportowemu w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań w bieżącym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.

5. Formularz oferty zgodny ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055)

6. Syntetyczny opis zadania publicznego (pkt III ust. 3) musi zawierać takie elementy, jak:

a. precyzyjna informacja, do kogo skierowane jest zadanie – odbiorca /grupy odbiorców (kategoria wiekowa, liczba osób itp.),

b. wskazanie czasu oraz miejsca bezpośredniej realizacji zadania,

c. krótki opis przyczyn (motywu) woli podjęcia realizacji zadania,

d. krótki opis planowanych działań wraz ze wskazaniem liczbowym ich skali, np. poszczególnych etapów realizacji zadania, liczby osób bezpośrednio obsługujących zadanie, zakresu działań wykonywanych przez poszczególne osoby w ramach realizacji zadania, przewidywanego do wykorzystania wkładu rzeczowego,

e. jednoznaczne określenie w jaki sposób podczas realizacji zadania spełnione zostaną wymagania związane z sytuacją epidemiczną w Polsce (w przypadku wprowadzenia obostrzeń - zgodne z obowiązującymi przepisami o określonych ograniczeniach, nakazach i zakazach).

7. Oferent zobowiązany jest podczas realizacji zleconego zadania publicznego, do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej i/lub informacyjno–komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami na poziomie minimalnych wymagań, określonych w art. 6–7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 2240) oraz wykazania w ofercie konkretnych planowanych działań w tym zakresie.

8. Rekomendowany termin złożenia oferty – co najmniej 21 dni przed wnioskowanym terminem rozpoczęcia realizacji zadania.

9. Informacja jest adresowana do organizacji pozarządowych – osób prawnych prowadzących działalność pożytku publicznego dotyczącą sportu, których działalność statutowa ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.

10. Wsparcie realizacji zadania publicznego odbywa się w ramach wytycznych „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023 – 2026” (uchwała nr CI/2746/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2022r.).

III. Wypełnioną i kompletną ofertę należy złożyć na dzienniku podawczym Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie przy ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków (parter), poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30. Istnieje również możliwość złożenia oferty za pośrednictwem NGO Generator na stronie internetowej https://krakow.ngogenerator.pl .

W przypadku stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego objętego ofertą oraz dostosowania jego zakresu do panujących warunków zewnętrznych i ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa, do 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, zostanie ona zamieszczona na okres 7 dni:

1. w Biuletynie Informacji Publicznej;

2. w siedzibie Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;

3. na stronie internetowej www.ngo.krakow.pl

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu ewentualnych uwag, klubowi sportowemu może zostać zlecona realizacja zadania objętego ofertą, z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez zawarcie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oryginał oferty stanowi załącznik do umowy.

W załączeniu:

1. uproszczony wzór oferty realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  

  KOMUNIKAT

I. Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie informuje o możliwości składania wniosków wraz z ofertą – zgodną ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania,  na realizacje w 2023 roku następujących zadań publicznych
o charakterze lokalnym lub regionalnym
,w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity: t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571):

1. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – organizacja lokalnych imprez sportowo – rekreacyjnych” – Dzielnica VII Zwierzyniec.

2. „Organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych w okresie letnim” – Dzielnica XI Podgórze Duchackie.

3. „Organizacja lokalnych imprez sportowo-rekreacyjnych” - Dzielnica XII Bieżanów – Prokocim.

4. „Organizacja zimowych i letnich obozów sportowych” – Dzielnica XII Bieżanów – Prokocim.

5. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (organizacja wydarzeń sportowo–rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży)” -  Dzielnica XV Mistrzejowice.

6. „Organizacja wyjazdowych obozów sportowych” – Dzielnica XVI Bieńczyce.

II. Wymagania formalne:

1. Oferta winna dotyczyć realizacji jednego z ww. zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym przeprowadzanego na terenie Miasta Krakowa (w przypadku zadań dzielnicowych, tj. nr 2 - 5 – na terenie wskazanej powyżej konkretnej Dzielnicy).

2. Czas realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

3. Wysokość dofinansowania lub finansowania realizacji jednego zadania nie może przekraczać kwoty 10 000 zł.

4. Łączna kwota środków finansowych przekazanych temu samemu klubowi sportowemu w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań w bieżącym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.

5. Formularz oferty zgodny ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055)

6. Syntetyczny opis zadania publicznego (pkt III ust. 3) musi zawierać takie elementy, jak:

a) precyzyjna informacja, do kogo skierowane jest zadanie – odbiorca /grupy odbiorców (kategoria wiekowa, liczba osób itp.),

b) wskazanie czasu oraz miejsca bezpośredniej realizacji zadania,

c) krótki opis przyczyn (motywu) woli podjęcia realizacji zadania,

d) krótki opis planowanych działań wraz ze wskazaniem liczbowym ich skali,
np. poszczególnych etapów realizacji zadania, liczby osób bezpośrednio obsługujących zadanie, zakresu działań wykonywanych przez poszczególne osoby w ramach realizacji zadania, przewidywanego do wykorzystania wkładu rzeczowego,

e) jednoznaczne określenie w jaki sposób podczas realizacji zadania spełnione zostaną wymagania związane z sytuacją epidemiczną w Polsce (w przypadku wprowadzenia obostrzeń - zgodne z obowiązującymi przepisami o określonych ograniczeniach, nakazach i zakazach).

7. Oferent zobowiązany jest podczas realizacji zleconego zadania publicznego, do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej i/lub informacyjno–komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami na poziomie minimalnych wymagań, określonych w art. 6–7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 2240) oraz wykazania w ofercie konkretnych planowanych działań w tym zakresie.

8. Rekomendowany termin złożenia oferty – co najmniej 21 dni przed wnioskowanym terminem rozpoczęcia realizacji zadania.

9. Informacja jest adresowana do organizacji pozarządowych – osób prawnych prowadzących działalność pożytku publicznego dotyczącą sportu, których działalność statutowa ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.

III. Wypełnioną i kompletną ofertę należy złożyć na dzienniku podawczym  Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie przy ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków (parter), poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30. Istnieje również możliwość złożenia oferty za pośrednictwem  NGO Generator na stronie internetowej https://krakow.ngogenerator.pl .

W przypadku stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego objętego ofertą oraz dostosowania jego zakresu do panujących warunków zewnętrznych i ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa, do 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, zostanie ona zamieszczona na okres 7 dni:

1. w Biuletynie Informacji Publicznej;

2. w siedzibie Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;

3. na stronie internetowej www.ngo.krakow.pl

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu ewentualnych uwag, klubowi sportowemu może zostać zlecona realizacja zadania objętego ofertą, z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez zawarcie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oryginał oferty stanowi załącznik do umowy.

W załączeniu:

uproszczony wzór oferty realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym pn. „Młodzieżowa Piłkarska Liga Szóstek "Mistrzejowice"/ Dzielnica XV Mistrzejowice". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 19 maja 2023 r.

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym pn."Ogólnodostępne zajęcia biegowe dla mieszkańców Dzielnicy XI Podgórze Duchackie". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 26 maja 2023 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym pn."Wakacje na sportowo". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 31 maja 2023 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym pn."Lato w mieście 2023". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 1 czerwca 2023 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym pn."Trening czyni mistrza - WAKACYJNY OBÓZ SPORTOWO - WYPOCZYNKOWY 2023". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 6 czerwca 2023 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym pn."Dzielnicowy Volleyball 2023". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 12 czerwca 2023 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym pn."Zajęcia sportowe Dzielnica XI Sportowe LATO 2023". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 13 czerwca 2023 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym pn."Organizacja wyjazdowych obozów sportowych - Dzielnica XVI Bieńczyce". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 13 czerwca 2023 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym pn.„LATO W MIEŚCIE„. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 21 czerwca 2023 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym pn.Sportowe Wakacje z Gortatem. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 21 czerwca 2023 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym pn.Turniej Tańca "Sportowa Pasja". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 23 czerwca 2023 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym pn.Olimpijski Turniej Tańca. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 23 czerwca 2023 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym pn.Turniej "Nauka i Szachy". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 23 czerwca 2023 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym pn."Szachowy Turniej o Wieżę Wolności 1918". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 23 czerwca 2023 r. 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym pn."Mikołaj na Sportowo 2023". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 23 czerwca 2023 r. 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym pn."Halowy Turniej Piłki Nożnej z okazji Święta Niepodległości". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 23 czerwca 2023 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym pn."Piłkarski wrzesień z Sukcesem!". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 25 czerwca 2023 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym pn."Czas na futsal! Czas na Sukces!  - organizacja treningów futsalu dla dziewcząt". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 25 czerwca 2023 r. 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym pn."95 lecie MZkaj. - Mikołajki kajakowe". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 25 czerwca 2023 r. 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym pn."Piłkarska przygoda  - Turniej piłkarski". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 25 czerwca 2023 r. 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym pn."Lato z Łucznictwem". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 25 czerwca 2023 r. 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym pn."Turnieje piłkarskie mikołajkowo - świąteczne grup dziecięcych". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 25 czerwca 2023 r. 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym pn."XII Integracyjny Maraton Pływacki  - Edycja Mikołajkowa". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 25 czerwca 2023 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym pn."Nauka i doskonalenie pływania dla osób niepełnosprawnych". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 25 czerwca 2023 r. 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym pn."Międzypokoleniowy Otwarty Turniej w tenisie stołowym Małopolskiego TKKF". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 25 czerwca 2023 r. 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym pn."Obóz sportowo - rekreacyjny - sportowe wakacje z Grębałowianką". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 26 czerwca 2023 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym pn."Piłkarskie Mikołajki z Grębałowianką - kategorie U-7 - U - 10". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 26 czerwca 2023 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym pn."Turniej "Judo z Pasją". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 26 czerwca 2023 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym pn.Turniej "Tańczę z pasją". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 26 czerwca 2023 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym pn."Testy sprawnościowe z KKS SIEPRAW - SKI". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 27 czerwca 2023 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym pn.GRILLOWANE  ROLKI Z ZAWODAMI O PUCHAR PREZESA KKS SIEPRAW - SKI. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 27 czerwca 2023 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym pn."Uroczyste Obchody 75 lecie istnienia WLKS Krakus" - turniej piłkarski i zabawy zręcznościowe na miasteczku rowerowym adeptów kolarstwa. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 28 czerwca 2023 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym pn."Pożegnanie Lata z Krakusem" - Cykl Turniejów Piłki Nożnej Chłopców. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 28 czerwca 2023 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym pn. Organizacja turnieju masters dla uczestników Relaksmisja Tennis League. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 28 czerwca 2023 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym pn."Dobrze być w formie". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 28 czerwca 2023 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym pn.Obóz piłkarski z Wandą Kraków. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 28 czerwca 2023 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym pn. Turniej Piłkarski Talenty. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 03 lipca 2023 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym pn. Wakacyjne treningi OYAMA KARATE. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 04 lipca 2023 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym pn. Obóz dochodzeniowy sekcji areobiku sportowego. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 04 lipca 2023 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym pn. "Razem na korcie" - cykl turniejów tenisowych dla dorosłych i młodzieży. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 05 lipca 2023 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym pn. Letni Obóz Sportowy KS Bieżanowianka. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 05 lipca 2023 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym pn. Sport to Twój Gang - wrzesień z Muaythai. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 06 lipca 2023 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym pn. Turniej piłkarski Orlików. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 07 lipca 2023 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym pn. Turniej piłkarski Żaków. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 07 lipca 2023 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym pn. Jesienne Biegi Przedszkolaków. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 13 lipca 2023 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym pn. Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Jolanty Szatko -  Nowak. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 13 lipca 2023 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym pn. Cykl Turniejów piłki nożnej w Mistrzejowicach/dzielnica XV Mistrzejowice. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 28 lipca 2023 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym pn. Turniej o Puchar Przewodniczącego Dzielnicy VII. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 3 sierpnia 2023 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym pn. Gimnastyczne Mikołajki 2023. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 17 listopada 2023 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym pn. Małopolska Liga Zapaśnicza IV Rzut - Turniej Mikołajkowy. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 24 listopada 2023 r.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Joanna Kubas
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2022-12-20
Data aktualizacji: 2023-11-21
Powrót